Start

Textil

Produktområdet textil och skor omfattar produkterna textil, exempelvis kläder och andra textilier, samt skor. Det finns flera gemensamma nämnare för dessa produkter. Det gäller bland annat vilka råvaror och material som ingår och att leveranskedjorna är komplexa och globala. Däremot kan produktionen skilja sig åt när det gäller de olika steg och processer som ingår i respektive leveranskedja. En stor del av tillverkningen av såväl textila varor som skor är förlagd till så kallade högriskländer där produktionskostnaderna är lägre.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Hög

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Hög

Miljöskydd

Hög

Hög

Låg

Korruption

Hög

Hög

Hög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen