Start

Nya avfallskrav minskar miljöpåverkan i byggprojekt

Publicerad 14 december 2021

Byggsektorn har stor klimat- och miljöpåverkan under hela livscykeln. Genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av byggentreprenader är det möjligt att styra mot ökad återanvändning och återvinning samt minskad klimat- och miljöpåverkan. Vi har nu publicerat kriterier som styr mot cirkulära avfallsflöden. Helt nytt är krav vid upphandling av rivning av byggnader.

Vår miljöspendanalys från 2021 visar tydligt att klimat- och miljöpåverkan till följd av offentliga inköp är stor och att inköpskategorin byggnad, fastighet och mark har störst påverkan.

Klimat- och miljöpåverkan sker under hela livscykeln och 2018 genererades 13 miljoner ton bygg- och rivningsavfall i Sverige. Byggsektorn är, enligt Naturvårdsverket, den näst största användaren av plast efter förpackningssektorn och förbrukar cirka 21 procent av all plast i Sverige. Drygt 150 000 ton plastavfall uppkommer från byggsektorn visar en kartläggning som Svensk Byggtjänst har gjort, och mindre än 1 procent av detta sorteras ut i rena plastfraktioner och materialåtervinns.

– För att styra mot en mer hållbar resursanvändning måste branschen ta hänsyn till byggnaders klimatpåverkan under hela livscykeln. För att minska klimatpåverkan från plast som i nuläget till stora delar förbränns är det viktigt att den sorteras ut och återanvänds i större omfattning, säger Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Säkerställ kompetens för cirkulära avfallsflöden

Vi har tagit fram nya hållbarhetskriterier som styr mot mer cirkulära avfallsflöden i byggsektorn. Vi har i samband med detta arbete också uppdaterat befintliga kriterier. Det övergripande syftet med kriterierna är att nå högre grader av cirkularitet i bygg- och anläggningsbranschen och dess värdekedjor.

Behov av ökad kunskap och kompetens är viktiga delar för att kunna uppnå en cirkulär omställning genom resurseffektiv hantering av resurser och material samt för att kunna omhänderta farligt avfall på rätt sätt i byggprojekt. Det är därför viktigt att krav ställs på såväl kompetens för avfallssamordning och materialinventering som kompetens för att följa upp kraven.

Cirkulära flöden innebär bland annat att material och produkter återanvänds och återvinns så att de andelar som blir avfall minimeras och så att uttag av nya naturresurser kan minimeras.

Kriterierna möter pågående initiativ i byggsektorn

Hållbarhetskriterierna för material- och avfallshantering tillvaratar och förstärker olika initiativ inom byggbranschen och kompletterar vårt stöd för offentlig byggupphandling med syfte att främja en minskad klimatpåverkan. Kriterierna styr mot en ökad andel materialåtervinning, återanvändning och minskade avfallsmängder i byggprocessen enligt de mål och handlingsplaner för en cirkulär omställning som nya avfallsregler styr mot. Branschens aktörer får i kriterierna också stöd för att hantera de nya avfallsreglerna. Upphandlingskraven anger att bygg- och rivningsavfall ska sorteras i flera olika materialfraktioner, bland annat plastavfall, plastprodukter och styr mot att spill återanvänds i större omfattning.

Rivning – en ny produktgrupp

Helt nytt är att det nu finns stöd för krav vid upphandling av rivning av hela byggnader och andra konstruktioner. Huvuddelen av kriterierna som handlar om avfall i samband med rivning har samlats i en ny produktgrupp – rivning av hela byggnader. 

Hållbarhetskriterier för rivning av hela byggnader

Det finns också nya hållbarhetskriterier för material- och avfallshantering för alla byggnadstyper inom nybyggnad och ombyggnad.

Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst

Se också vårt vägledande stöd för bygg och anläggning genom byggprocessen samt förvaltning och drift.

Upphandlingar under ett byggnadsverks liv