Start

Nytt stöd om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Publicerad 11 maj 2021

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga och var och en har rätt att ta del av dessa. I vårt nya stöd går vi igenom vad offentlighetsprincipen innebär samt förklarar hur sekretessreglerna fungerar vid offentlig upphandling.

- Reglerna om offentlighetsprincipen och sekretess är omfattande och detaljerade. Frågor om ämnesområdet hör till ett av de vanligaste i vår Frågeservice. Vi har därför tagit fram både ett stöd för upphandlande organisationer och ett stöd för leverantörer till offentlig sektor, säger Eva-Lotta Sandberg, tf. chef för affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten.

Offentlighetsprincipen är en hörnsten i den svenska demokratin. Den är en garanti för öppenhet och ger allmänheten en möjlighet till insyn i myndigheternas verksamhet. Det är därför viktigt att de som omfattas av offentlighetsprincipen tillämpar reglerna på rätt sätt. Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten, som går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Det är dock viktigt att känna till att principen inte är obegränsad. Det finns undantag i offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter som omfattas av sekretess ska som utgångspunkt inte lämnas ut.

Principen om öppenhet är en av de grundläggande upphandlingsprinciperna. Den innebär att en upphandlande organisation ska agera på ett öppet sätt. Principen syftar huvudsakligen till att garantera att det inte förekommer någon risk för favorisering eller godtycke från den upphandlande organisationens sida.

- Däremot innebär principerna inte en skyldighet för den upphandlande organisationen att lämna ut alla uppgifter som hör till upphandlingen, exempelvis samtliga uppgifter i inkomna anbud. Detta går vi också igenom i vårt nya stöd, säger Eva-Lotta Sandberg.

Vårt stöd beskriver vilka regler som gäller och vad de innebär för upphandlande organisationer som omfattas av offentlighetsprincipen respektive för de som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Stöden beskriver också de praktiska momenten i en begäran om att ta del av en allmän handling, bland annat

  • hur du gör för att begära ut en allmän handling
  • hur en sekretessprövning går till och vem som ansvarar för en sekretessprövning
  • vilken information som ska lämnas i samband med ett beslut att inte lämna ut en uppgift eller en handling
  • vad en leverantör kan behöva tänka på om den begär att vissa uppgifter ska omfattas av sekretess.

Ta del av vårt stöd