Start

Ökad kunskap om byggupphandling minskar klimatpåverkan

Publicerad 01 november 2021

Bygg- och fastighetssektorn har stor klimatpåverkan. Med mer kunskap om strategisk upphandling i byggprojekt kan takten för att nå klimatmålen öka. Upphandlingsmyndighetens nya stöd visar när upphandlingar i ett byggprojekt blir aktuella och hur de görs strategiskt för ökad hållbarhet. Stödet innehåller även hållbarhetskriterier och ett sätt att uppskatta effekten av klimatfrämjande åtgärder.

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Branschen själv har satt som mål att halvera utsläppen till 2035 och nå noll nettoutsläpp till 2045. Offentlig upphandling är ett verktyg för att driva mot samhällsmål, om det används strategiskt. Men då måste man förstå hela processen och hur upphandlingsreglerna ska användas för att uppnå målen. 

– Det gäller inte minst byggprojektledaren och andra projektmedlemmar i ett offentligt byggprojekt. Alltså roller som inte har offentlig upphandling som sin primära kompetens, men som i hög grad är beroende av att det görs strategiskt riktiga inköp för att slutleveransen ska bli ändamålsenlig och långsiktigt hållbar, säger Anna Sivert, upphandlingsjurist vid Upphandlingsmyndigheten.   

Även entreprenadupphandlare behöver förstå vilka faktorer som påverkar hur upphandlingen ska genomföras, exempelvis säkerhetsskydd. Upphandlaren behöver också kunskap om när upphandlingar av konsulter och entreprenad aktualiseras i byggprocessens olika skeden. 

Stöd för byggupphandling med effektuppskattning

För att stötta offentliga byggprojekt har Upphandlingsmyndigheten tagit fram ett stöd som steg för steg går igenom hur en offentlig organisation kan göra för att nyttja den potential som finns i upphandlingssituationen. Förutom att vara en handledning i hur byggprocessens olika skeden berörs av upphandlingsprocessen innehåller stödet även ett flertal hållbarhetskriterier, som kan användas i upphandlingsdokumenten. Det går också att göra en effektuppskattning för att bedöma vilken effekt hållbarhetskriterierna ger i olika typfall.

– Tid, resurser och kunskap är avgörande för att lyckas. Med det här stödet vill vi öka kunskapen och förbättra möjligheterna för offentliga byggprojekt att arbeta strategiskt med offentlig upphandling för att främja viktiga samhällsmål, som klimatmålen och en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad, säger Patrick Amofah, projektledare på Upphandlingsmyndigheten. 

Långsiktig hållbarhet kräver smarta upphandlingar

Byggprojekt är stora och komplexa med många olika kompetenser involverade. Det är en utmaning att ro projektet i land och åstadkomma den effekt man vill ha – både för verksamheten, samhället och klimatet. 

Varje offentligt byggprojekt behöver göra ett antal upphandlingar. Byggnadsverken ska dessutom stå länge – kanske 100 år eller mer. Under hela den tiden påverkar de både människor och miljön. Det behöver ett byggprojekt ta hänsyn till redan i planeringsstadiet och i varje upphandling som görs under en byggnads livscykel.  Exempelvis kan det finnas behov av att upphandla arkitekter och konsulter i det allra tidigaste planeringsskedet, entreprenadupphandling för byggskedet och flera olika upphandlingar för drift och underhåll.

Ta del av vårt stöd för byggupphandling

Upphandlingar under ett byggnadsverks liv

Uppskatta klimatpåverkan vid krav i bygg- och anläggningsupphandling

Stöd i byggupphandling är en leverans inom regeringsuppdraget att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader. Stödet är framtaget i samverkan med Boverket och Trafikverket.