Start

Andelen överprövningar fortsätter att minska

Publicerad 28 november 2023

Andelen offentliga upphandlingar som överprövas uppgick år 2022 till 5,3 procent jämfört med 6,4 procent föregående år. Det visar aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten. Högst andel överprövningar har regionerna med 7,6 procent.

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 203 upphandlingar, av dem överprövades 911. Det motsvarar 5,3 procent av alla upphandlingar vilket är en minskning jämfört med året före då 6,4 procent av upphandlingarna överprövades. Det är andra året i rad som andelen överprövningar minskar. År 2020 uppgick andelen till 7,6 procent.

– Att leverantörer har möjlighet till överprövning av upphandlingar är viktig för rättssäkerheten. Samtidigt kan en överprövning innebära förseningar och osäkerhet för både upphandlande organisationer och leverantörer. Det kan påverka företagens intresse att lämna anbud, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Mercell AB (uppgifter) 2023 Not: Tidsserien för 2016–2020 revideras inte längre. Detta bedöms främst påverka 2020 års uppgifter där antalet upphandlingar som överprövas troligen är högre än vad som framgår av statistiken. Not: För att en upphandling ska finnas med i statistiken måste ett avgörande i förvaltningsrätt ha fastställts. 

Under 2022 fick 343 upphandlande organisationer minst 1 av sina upphandlingar överprövade. Av dessa var det 51 procent som endast fick 1 upphandling överprövad. För 10 upphandlande organisationer överprövades över 10 upphandlingar.

Vanligast att regionernas upphandlingar överprövas

Kommunerna står för 7 av 10 upphandlingar. Sett till antal är det kommunerna och de kommunalt ägda organisationerna som får flest upphandlingar överprövade. Uttryckt som andel är det i stället regionernas upphandlingar som oftast överprövas.

– Av regionernas upphandlingar år 2022 överprövades 7,6 procent. För kommuner var andelen 5,1 procent och för staten 4,6 procent, säger Andreas Doherty.

Direktivstyrda upphandlingar är upphandlingar som överstiger ett visst tröskelvärde och därför ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas TED. Dessa upphandlingar överprövas oftare än upphandlingar som inte är direktivstyrda, andelen är 7,0 procent respektive 3,1 procent.

Direktivstyrda upphandlingar handlar ofta om stora ekonomiska värden. Det kan därför finnas ett större intresse av att överpröva dessa. Att det inkommer fler anbud i direktivstyrda upphandlingar, vilket som regel innebär att det finns fler parter som kan ha ett intresse av att ansöka om överprövning, kan också vara en bidragande faktor.

Mer än var tionde upphandling av transporter överprövas

Det finns också skillnader mellan olika branscher och marknadssegment. Mer än var tionde upphandling av Kläder, skor och väskor (12,6 %), Transporter (12,5 %) och Hotell, restaurang och detaljhandelstjänster (11,6 %) överprövas.

Sett till antal överprövningar är det upphandling av Anläggningarbete som ligger i topp. Det förklaras av det stora antalet upphandlingar. År 2022 avsåg drygt 4 600 annonserade upphandlingar anläggningsarbete. Det motsvarar 27 procent av alla annonserade upphandlingar. Andelen upphandlingar av Anläggningsarbete som överprövas är 4,5 procent. 

Statistik om överprövningar 2022

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas