Start

Färre anbud i offentliga upphandlingar

Publicerad 23 november 2023

Aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att 2022 lämnades 4,8 anbud per upphandling jämfört med 5,5 föregående år. Det är första gången sedan 2017 som anbuden minskar. Företag inom bygg-, teknik- och anläggningsbranscherna lämnade flest anbud under året.

Årligen görs upphandlingspliktiga inköp till ett värde av närmare 900 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP.  År 2022 annonserades drygt 17 000 offentliga upphandlingar och i genomsnitt lämnades 4,8 anbud per upphandling. Det är en minskning jämfört med föregående år då genomsnittet var 5,5.

– Det är första gången sedan 2017 som vi ser att det genomsnittliga antalet anbud inte ökar. Det är en indikation på att intresset för att delta i offentlig upphandling gått ner. Men det är för tidigt att kalla det för ett trendbrott, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten och tillägger att det i var femte upphandling bara lämnas ett anbud.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023). För tidsperioden 2012–2020 Mercell AB. Not: From 2021 avser statistiken antalet anbud. Tidigare statistik avser antalet anbudsgivare. Antal anbudsgivare kan inte alltid likställas med antal anbud. Vid historiska jämförelser bör därför viss försiktighet iakttas.

Att näringslivet tycker att det är intressant att lämna anbud är viktigt för att det ska uppstå konkurrens som leder till både högre kvalitet och lägre priser.

– Offentliga inköp finansieras med skattemedel och handlar om att tillgodose invånarnas behov av varor och tjänster. När många företag konkurrerar om affärerna blir samhällsnyttan större, säger Andreas Doherty.

Spridningen mellan olika områden är stor. Flest anbud, 10,8 respektive 10,3, lämnas i upphandlingar som avser fritid, kultur och sport samt hälso- och sjukvård. Vid upphandling av tjänster lämnas det fler anbud än vid upphandling av byggentreprenader och varor.

Samhällsbyggare stora inom upphandling

Närmare 9 000 olika företag vann upphandlingar 2022. De tio företag som vann flest upphandlingar var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Störst är Sweco Sverige AB och WSP Sverige AB som står för 262 respektive 235 kontrakterade anbud vardera.

– Stora företag lämnar fler anbud per företag än små och medelstora. De tilldelas därför fler avtal i genomsnitt. Men i tre av fyra upphandlingar är det små och medelstora företag som tar hem affären, konstaterar Andreas Doherty.

Få organisationer står för en stor del av värdet

År 2022 annonserade drygt 1 100 upphandlande organisationer upphandlingar. Sett till kontrakterat värde är Region Stockholm störst tillsammans med de två stora inköpscentralerna Statens inköpscentral och Adda, den senare ägs av organisationen Sveriges kommuner och regioner. De tre organisationerna står tillsammans för en femtedel av det totala kontrakterade värdet som uppgick till 270 miljarder kronor 2022.

– De 57 upphandlande organisationer vars upphandlingsvolym översteg 1 miljard kronor år 2022 stod tillsammans för 65 procent av det totala kontrakterade värdet under året, säger Andreas Doherty.

All statistik finns i Upphandlingsmyndighetens statistiktjänst och databas

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas ger stora möjligheter för upphandlande organisationer, företag och andra som är intresserad av offentliga affärer att göra inköps-, marknads- och omvärldsanalyser. 

I databasen finns uppgifter om bland annat: 

  • Vem som köper som vad. Det är möjligt att se vilka upphandlingar som en enskild kommun, region eller myndighet genomfört. Uppgifterna finns också fördelat på olika sektorer, exempelvis kommuner eller offentliga bolag. 
  • Vad som upphandlas och på vilket sätt. Det finns exempelvis uppgifter om hur stor andel av upphandlingarna som avser tjänster och hur många ramavtal som upphandlas. Det går att ta fram uppgifter om hur många upphandlingar som avser exempelvis IT-tjänster, transporter eller livsmedel. 
  • Vilka företag som vunnit upphandlingar. En nyhet är att det går att ta fram uppgifter på organisationsnummernivå och inte bara på leverantörens namn. 
  • En annan nyhet är att det nu är möjligt att se vilka upphandlingar som inte har efterannonserats. 

Upphandlingsmyndighetens statistiktjänst

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas

Statistiken finns även som öppna data. 

Upphandlingsmyndighetens öppna data