Start

Krav för passivhus minskar klimatpåverkan vid drift

Publicerad 12 oktober 2023

Den energi som byggnader använder för uppvärmning och drift utgör stora delar av deras klimatpåverkan. Passivhus är ofta energieffektiva byggnader och efterfrågas också av offentliga beställare. Upphandlingsmyndigheten har nu uppdaterat krav och verifieringsstöd som hjälper den som vill bygga passivhus. Kraven syftar till att byggnader ska minimera effektbehovet när det är som kallast. Det är viktigt för driftsekonomin men minskar även Sveriges och EU:s sårbarhet i fråga om importerade energikällor.

Genom att arbeta strategiskt med energi- och klimatmål för byggprojekten och ställa konkreta krav i upphandlingar så kan det offentliga bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan samtidigt som driftsekonomin förbättras. Det uppdaterade kravet är ett stöd till de som upphandlar konsulter för tidiga skeden, för projekteringsuppdrag eller totalentreprenad. I stödet ingår information om hur det kan tillämpas och följas upp genom byggprocessen. Kommunala bostadsbolag, kommuner, regioner och statliga myndigheter men också privata beställare och byggherrar kan använda sig av stödet.  

Vi har publicerat ett nytt krav för minskad energianvändning när en byggnad används och driftas.

– Kravet begränsar den mängd värme som byggnaden använder när det är som kallast ute. Det är ett funktionskrav och hjälper projekt som siktar på svensk passivhusnivå, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

När det är som kallast använder byggnader i regel som mest energi. Samtidigt är det då som efterfrågan att leverera energi är som störst i samhället. Effektbehovet är med andra ord störst under de kallaste vinterdagarna och det är då som spetskraft / reservkraft. Då används ofta de energikällor som orsakar mest miljöproblem. När effektbehovet är som störst är också priset på energin som högst. Att minimera byggnadens värmeförluster när det är som kallast är även viktiga för att säkerställa en energieffektiv byggnad över resten av året.

Användaren får genom det nya stödet hjälp både med en väl definierad skrivning av kravet, med beräkningsanvisningar och med hur kravet kan följas upp genom byggprocessen och verifieras genom mätningar samt redovisas. Kravet är också integrerat i Energihjälpen. Kravet fungerar med olika typer av byggnader så som flerbostadshus, skolor, kontor med flera. Upphandlingsmyndigheten har fler upphandlingskrav för energieffektiva och mer miljöanpassade byggnader. Kraven och Energihjälpen finns på myndighetens webb i kriterietjänsten.

Det uppdaterade ”passivhuskravet”, att använda för upphandling i tidiga skeden (Finns även för andra typer av byggnader.)

Det uppdaterade ”passivhuskravet”, att använda för upphandling av projektering eller totalentreprenad (Finns även för andra typer av byggnader.)

Krav på inomhusklimat

Krav på fönster och solvärmelast

Länkar till krav på energieffektiva installationer:

Effektiva fläktaggregat och fläktar

Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem