Start

Nya kriterier för hållbar upphandling av tvätt- och textilservice

Publicerad 28 november 2023

Tvätt av textilier påverkar miljön genom användningen av energi, vatten och kemikalier i tvättprocessen. Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan miljöbelastningen till följd av offentliga inköp av textilservice minska. Genom att också ställa krav på arbetsrättsliga villkor minskar risken för oskäliga arbetsvillkor.

Energianvändning och transporter påverkar miljön och klimatet negativt. Det leder till global uppvärmning, försurning och övergödning. Vid tvätt av textilier används stora mängder vatten som kräver energi för att värmas upp. Vattnet som släpps ut efter avslutad tvätt innehåller rester av kemikalier, även transport av tvättgods och produktion av textil har stor miljöpåverkan.

– Att ställa krav i offentlig upphandling är ett sätt att minska miljöbelastningen från tvätt- och textilservice. Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla tvätt- och textilservice med mindre påverkan på miljö och klimat, säger Anette Svensson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Det är också viktigt att ställa krav på arbetsrättsliga villkor vid upphandling av tvätt- och textilservice för att förebygga oskäliga arbetsvillkor.

Tvätt- och textilservice kan antingen omfatta hyra av textilier och tvätt av dessa, alternativt tvätt av organisationens egna textilier. Kriterierna som nu tagits fram omfattar fyra kriteriegrupper. Det finns även kriterier för textilier som nyanskaffas under avtalsperioden. Dessa revideras separat. 

Fyra kriteriegrupper för tvätt- och textilservice

  • Villkor för tvättkemikalier
  • Villkor för utförande av tjänsten (stora tvättvolymer)
  • Arbetsrättsliga villkor
  • Distribution

Nya och uppdaterade kriterier 

Hållbarhetskriterierna har uppdaterats och skärpts i takt med marknadens utveckling för att fortsatt vara drivande. Några nya kriterier har tillkommit och några har avvecklats.

Förändringar av kriterierna

I kriterierna med villkor för användning av energi och vatten samt för utsläpp av växthusgaser har faktorvärdena för beräkningarna nu skärpts. De ligger nu på samma nivå som Nordisk miljömärkning (Svanen). Nuvarande krav på avancerad nivå avvecklas. Nya villkor på avancerad nivå kommer att tas fram när nästa generation av Svanens kriterier lanseras.  

Villkoren för tvättkemikalier har utökats med ett kriterium som innebär att alla tensider som ingår ska vara lätt nedbrytbara. Det har också tillkommit ett kriterium som begränsar innehåll av ämnen som är hormonstörande, svårnedbrytbara, ansamlas i biologiska organismer, giftiga och/eller finns på kandidatförteckningen. Kriterierna för tvättkemikaliers fosforinnehåll samt innehåll av sensibiliserande ämnen avvecklas. De bedöms inte längre vara drivande.

 Nytt är också att kravet på systematiskt miljöarbete hos leverantören ersätts med krav på certifierat miljöledningssystem. 

Samtliga kriterier för distribution avvecklas eftersom de är föråldrade. De ersätts med befintliga kriterier med krav på alternativa drivmedel från kriterieområde Godstransporter.

Arbetsrättsliga villkor för tvätteriarbetare och för godsförare finns sedan tidigare under kriterieområde Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal. För att det ska bli lättare att hitta dem finns de nu även med i kriterierna för tvätt- och textilservice. 

Kriterier för tvätt- och textilservice