Start

Nytt stöd för uppföljning vid cirkulär upphandling

Publicerad 31 oktober 2023

Upphandlingsmyndigheten har utvecklat webbstödet för avtalsuppföljning vid upphandling som främjar cirkulär ekonomi. För att följa upp sådana avtal kan det behövas nya metoder för att mäta utfallet. Därför finns det behov av ett uppdaterat stöd.

Cirkulär ekonomi är ett förhållningssätt till ekonomi och resurshantering. Syftet är att minimera slöseri och maximera effektiviteten och värdet av resurser under hela livscykeln. Det nya webbstödet ger en överblick av de möjligheter som finns när upphandlande organisationer använder offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg i omställning till cirkulär ekonomi.

– Det finns mycket att vinna på att arbeta aktivt med avtalsuppföljning genom hela avtalsperioden. Det ger goda förutsättningar att nå målen för den genomförda upphandlingen och blir ett bra underlag för kommande upphandlingar, säger Patrick Amofah, projektledare för regeringsuppdraget om cirkulär och fossilfri upphandling.

Uppföljningen kan bli bättre

Resultatet från den nationella upphandlingsenkäten 2022, där över 700 upphandlande organisationer medverkade, visar att uppföljningen kan bli bättre. Det är knappt hälften av organisationerna som uppger att de i hög utsträckning har etablerade forum för uppföljning. Enkäten visar också att 65 procent av organisationerna i hög utsträckning ställer miljökrav men att det är bara är 35 procent som i hög utsträckning följer upp dem.

I stödet som finns på myndighetens webbplats beskrivs bland annat vilka nyckelaspekter som finns i en avtalsuppföljning vid omställning till cirkulär ekonomi och vilka framgångsfaktorerna är. Det ges också exempel på affärsmodeller som främjar cirkulär ekonomi och hur cirkulärt tänkande kan användas i olika typer av upphandlingar.

Webbstödet för cirkulär ekonomi och uppföljlning