Start

Cirkulär ekonomi i den realiserande fasen

I den realiserande fasen använder ni avtalet för att följa upp leverans och leverantör så att ni säkerställer att intentionen med de cirkulära delarna i upphandlingen verkligen uppnås. Att implementera och följa upp ett avtal som främjar cirkulär ekonomi är inte så annorlunda mot andra typer av avtal. Utmaningen kan vara att detaljer kring exempelvis mätningar kan behöva skapas.

Strategiskt inköp - Zon 3.svg

Inköpsprocessen – den realiserande fasen

Implementera avtalet

Vid uppstartmötet med leverantören är det viktigt att gå igenom avtalet och säkerställa att ni har en gemensam bild av samarbetet mot de uppsatta målen. Leverantören har erfarenheter och vill ofta hjälpa till med att implementera och följa upp. Ta hjälp av dem att sätta nya rutiner för implementering och uppföljning.

Några punkter som kan vara viktiga att tänka på vid implementering:

  • Finns det nya system för avrop som användare behöver förstå och kunna använda? Hur går det till? 
  • Behöver beställare och användare informeras om nya rutiner för avrop? Hur ska ni arbeta för att få dem att välja de cirkulära varorna?
  • Kan vi märka varor som gynnar cirkulär ekonomi, så att det blir tydligt för användarna att välja rätt?
  • Kan man premiera en användning av cirkulära varor i förhållande till andra? Ett lägre internt pris eller liknande?
  • Behöver vi specifika kommunikationsinsatser för att få beställare och användare att välja varor från rätt leverantör?

Förvalta och följa upp

Att följa upp avtal som främjar cirkulär ekonomi skiljer sig inte så mycket från att följa upp andra typer av avtal. Man har mycket att vinna på att arbeta aktivt med avtalsuppföljning och avtalsförvaltning genom hela avtalsperioden. Det ger goda förutsättningar att nå målen för den genomförda upphandlingen och blir ett bra underlag för kommande upphandlingar.  

Det finns flera nyckelaspekter i en avtalsuppföljning vid omställning till cirkulär ekonomi. Exempel på det kan vara:  

  • Säkerställa att efterfrågade behov och funktioner avseende varor och tjänster tillgodoses i enlighet med respektive avtal 
  • Skapa möjligheter att kunna spåra och kontrollera framstegen i omställningen  
  • Arbeta med regelbunden rapportering, datainsamling och analys för att kunna utvärdera resultatet och effekten av dess initiativ inom omställningen till cirkulär ekonomi. 

Cirkulär ekonomi är ett förhållningssätt till ekonomi och resurshantering, som syftar till att minimera slöseri och maximera effektiviteten och värdet av resurser under hela deras livscykel. Här är ett samlat material för att ge en överblick över de möjligheter som finns när man använder offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg i omställning till cirkulär ekonomi. 

Upphandling för att främja cirkulär ekonomi