Start

Cirkulär ekonomi i den förberedande fasen

I den förberedande fasen är det viktigt att utgå ifrån strategier och riktlinjer som tagits fram i det strategiska arbetet, men också att inkludera nödvändig kompetens.

Strategiskt inköp - Zon 1.svg

Inköpsprocessen – den förberedande fasen

Planera och genomför arbetet med aspekter kring hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det är särskilt vid upphandlingar som berör de av regeringen prioriterade materialströmmarna: livsmedel, plast, textil, förnybara biobaserade bränslen, bygg och fastighetssektorn samt innovationskritiska metaller och mineraler.

Att det finns en miljökompetens i arbetsgruppen som kan följa hela upphandlingsprocessen är värdefullt. För att vinna kapacitet, och kunna ta ett större grepp, kan samverkan med annan myndighet underlätta arbetet.

I behovsanalysen är den interna dialogen med berörda intressenter avgörande. Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling kan användas för att reda ut hur behoven kan mötas samtidigt som cirkulär ekonomi främjas. Exempelvis kan man alltid börja med att ställa sig frågan, behöver vi verkligen varan? Kan vi köpa en tjänst istället för en vara? Skulle varan kunna digitaliseras?

Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling kan också användas som stöd vid leverantörsdialog för att höra hur olika leverantörer ser på de olika strategivalen och vilka strategier de själva valt att fokusera på.

Ha dialoger med leverantörerna i marknadsanalysen för att exempelvis få kunskap om vilka affärsmodeller som finns på marknaden. Dialogen är också viktig för att främja innovation.

Tänk på designen!

Designen avgör en övervägande del av en varas miljöpåverkan, därför är möjlighet till återbruk och återvinning viktiga frågor att fokusera på i den förberedande fasen.