Start

Värdet av den offentliga upphandlingen ökar igen

Publicerad 10 oktober 2023

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick år 2021 till 879 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten. Det är en ökning med 60 miljarder kronor eller 7 procent jämfört med år 2020.

Värdet av den offentliga upphandlingen ökar igen – från 819 miljarder kronor år 2020 till 879 miljarder kronor år 2021.

– Värdet av den offentliga upphandlingen följer i stort utvecklingen av BNP. Den förra mätningen påverkades av pandemin. Nu ser vi en rejäl återhämtning som nästan motsvarar ökningen av BNP, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Mellan åren 2019 och 2020 minskade värdet av den offentliga upphandlingen med 6 miljarder. Det var första gången sedan mätningarnas början 2012 som värdet minskade.

Upphandlingspliktiga inköp, värde (mdkr) och andel av BNP, 2012-2021
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Upphandlingspliktiga inköp 646 652 660 676 716 742 794 825 819 879
BNP till baspris 3321 3392 3550 3788 3911 4101 4279 4485 4472 4873
Andel av BNP till baspris 19,5% 19,2% 18,6% 17,8% 18,3% 18,1% 18,5% 18,4% 18,3% 18,0%

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: BNP till baspris exkluderar skatter och subventioner. Vid jämförelser mellan åren bör hänsyn tas till att beloppen inte är inflationsjusterade.

De upphandlingspliktiga inköpen för stat, kommuner och regioner uppskattas till 666 miljarder kronor 2021. Till det kommer de offentligt ägda bolagens och de privata bolagens upphandlingspliktiga inköp som sammanlagt uppgick till 213 miljarder kronor. De offentligt ägda bolagens inköp uppgick till 195 miljarder kronor och de privata bolagens till 18 miljarder kronor.

– Många privata företag som är verksamma på elnäts- och fjärrvärmemarknaden omfattas av upphandlingslagarna. De står för huvuddelen av de upphandlingspliktiga inköp som privata bolag gör, förklarar Andreas Doherty. 

Beräkning av värdet av den offentliga upphandlingen

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen beräknas utifrån nationalräkenskaperna. Det är SCB som ansvarar för nationalräkenskaperna som publiceras med cirka 18 månaders eftersläpning, därför avser skattningen av de upphandlingspliktiga inköpen år 2021.

De offentliga inköpen i nationalräkenskaperna utgörs av offentlig sektors insatsförbrukning, bruttoinvesteringar och sociala naturaförmåner exklusive moms.

Alla offentliga inköp ingår inte i nationalräkenskaperna. I beräkningen görs därför tillägg för de offentliga inköp som inte ingår i nationalräkenskaperna. Avdrag görs för inköp som inte är upphandlingspliktiga.

Mer om värdet av den offentliga upphandlingen och beräkningen finns i en artikel på i statistiktjänsten. 

Statistik om värdet av den offentliga upphandlingen 2021

Offentlig upphandling i siffror

Alla offentliga upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader över direktupphandlingsgränsen, som idag är 700 000 kronor, ska som huvudregel annonseras och konkurrensutsättas. Direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster är 7,8 miljoner kronor. Statistiken om upphandling baseras i huvudsak på uppgifter i annonser som publicerats i registrerade annonsdatabaser. 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas i 9 av 10 upphandlingar som annonseras. LOU reglerar, tillsammans med andra upphandlingslagar, hur kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra upphandlande organisationer ska göra sina inköp.

Årligen annonseras drygt 17 000 offentliga upphandlingar i Sverige. Drygt 4 av 10 upphandlingar avser tjänster och 3 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete. Kommunerna står för cirka 7 av 10 upphandlingar. Små och medelstora företag står tillsammans för 7 av 10 anbud som kontrakteras.

Mer statistik om offentlig upphandling finns i vår statistiktjänst och i statistikdatabasen på webbplatsen. 

Statistiktjänsten

Statistikdatabasen