Start

Upphandlingspliktiga inköp för 879 miljarder kronor

Publicerad 10 oktober 2023
  • Annan statistik

Värdet av de inköp som omfattas av upphandlingslagarna uppskattas till 879 miljarder kronor 2021. Det motsvarade drygt en sjättedel av BNP till baspris (exklusive moms). De upphandlingspliktiga inköpen ökade med 60 miljarder kronor 2021 jämfört med föregående år.

De upphandlingspliktiga inköpen ökar

De upphandlingspliktiga inköpen hade 2021 ett sammanlagt värde på 879 miljarder kronor (exklusive moms).  Det motsvarade 18,0 procent av BNP till baspris. De upphandlingspliktiga inköpen ökade med 60 miljarder kronor 2021 jämfört med föregående år. Beräkningen av de upphandlingspliktiga inköpen sker med två års eftersläpning. Eftersläpningen beror på publiceringstillfällena för de olika uppgifterna, bland annat nationalräkenskaperna, som ingår i beräkningen.

Upphandlingspliktiga inköp, värde (mdkr) och andel av BNP, 2012-2021
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Upphandlingspliktiga inköp 646 652 660 676 716 742 794 825 819 879
BNP till baspris 3321 3392 3550 3788 3911 4101 4279 4485 4472 4873
Andel av BNP till baspris 19,5% 19,2% 18,6% 17,8% 18,3% 18,1% 18,5% 18,4% 18,3% 18,0%

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: BNP till baspris exkluderar skatter och subventioner. Vid jämförelser mellan åren bör hänsyn tas till att beloppen inte är inflationsjusterade.

Upphandlingspliktiga inköp

Att beräkna värdet av det som i praktiken upphandlas i Sverige är svårt. Därför beräknas i stället de upphandlingspliktiga inköpen – värdet av de inköp som omfattas av någon av upphandlingslagarna lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och EU:s kollektivtrafikförordning. De upphandlingspliktiga inköpen avser uppskattat värde på de inköp som borde ha upphandlats - oavsett om detta skett i praktiken eller inte (det vill säga inklusive direktupphandlingar). Eftersom lagen om valfrihetssystem är ett alternativ till upphandlingslagarna ingår även inköp inom valfrihetssystem i beräkningen.

De upphandlingspliktiga inköpen för stat, kommuner och regioner uppskattas till 666 miljarder kronor 2021. Till det kommer de offentligt ägda bolagens och de privata bolagens upphandlingspliktiga inköp som sammanlagt uppgick till 213 miljarder kronor 2021. De offentligt ägda bolagens upphandlingspliktiga inköp uppgick till 195 miljarder kronor och de privata bolagens upphandlingspliktiga inköp till 18 miljarder kronor 2021.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Myndigheter avser statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Statistikdatabasen

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas innehåller statistik om annonserade upphandlingar i Sverige. I statistikdatabasen kan du hitta alla upphandlingar som har annonserats i en registrerad annonsdatabas.

 Statistikdatabasen

Upphandlingspliktiga inköp beräknas utifrån national­räkenskaperna

För att uppskatta värdet av de upphandlingspliktiga inköpen används offentliga inköp enligt nationalräkenskaperna från SCB som utgångspunkt för beräkningen. De offentliga inköpen i nationalräkenskaperna utgörs av offentlig sektors insatsförbrukning, bruttoinvesteringar och sociala naturaförmåner exklusive moms.

Alla offentliga inköp ingår inte i nationalräkenskaperna. I beräkningen görs därför tillägg för de offentliga inköp som inte ingår i nationalräkenskaperna under offentliga inköp.

Beräkningen kompletteras därefter med inköp som inte är offentliga inköp i nationalräkenskaperna men som ändå omfattas av upphandlingslagarna. Detta rör upphandlingspliktiga inköp av offentligt ägda bolag och privata bolag.

Alla offentliga inköp omfattas inte av upphandlingslagarna och det finns flera undantag från upphandlingsplikten. Därför görs genomgående avdrag för de offentliga inköp som inte är upphandlingspliktiga. Exempel på offentliga inköp som inte omfattas av de svenska upphandlingslagarna är hyror, vissa sociala naturaförmåner och viss försvarsmateriel.

Utöver upphandlingslagarna finns i Sverige ytterligare nationella regler för myndigheters köp av tjänster samt utbetalningar av ersättning för olika tjänster. Exempel på sådana är skollagen och lagen om läkemedelsförmåner.

Upphandlingslagarna omfattar även privata företag

Upphandlingslagarna omfattar statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ samt i vissa särskilda fall även privata företag. De privata företag som omfattas av upphandlingslagarna är i huvudsak privata juridiska personer som med stöd av en ensamrätt eller särskild rättighet bedriver verksamhet inom någon av försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF.

Beräkningsmetoden

Vill du veta mer om hur vi beräknat värdet av den offentliga upphandlingen hittar du underlag på vår sida om Beräkningsmetod.