Start

Beräkningsmetod

Värdet av de inköp som omfattas av upphandlingslagarna uppskattas till cirka 879 miljarder kronor 2021. De upphandlingspliktiga inköpen för stat, kommuner och regioner uppskattas till 666 miljarder kronor. De offentligt ägda bolagen och de privata bolagens upphandlingspliktiga inköp uppskattas till 195 miljarder kronor respektive 18 miljarder kronor 2021.

Upphandlingspliktiga inköp (mdkr), 2017-2021
Inköp 2017 2018 2019 2020 2021
Offentliga inköp enligt nationalräkenskaperna exklusive moms 704 745 769 789 830
Offentliga inköp som inte är inkluderade i nationalräkenskaperna 64 67 70 72 74
Avdrag för offentliga inköp som inte är upphandlingspliktiga -208 -223 -224 -231 -238
Myndigheters upphandlingspliktiga inköp (summa) 561 589 616 630 666
Offentliga bolags inköp 280 309 318 301 334
Avdrag för kommersiella offentliga bolag utan upphandlingsplikt -75 -79 -82 -81 -89
Avdrag för offentliga bolags inköp som inte är upphandlingspliktiga -40 -42 -43 -46 -50
Offentligt ägda bolags upphandlingspliktiga inköp (summa) 166 188 193 174 195
Privata bolags upphandlingspliktiga inköp 16 17 17 16 18
Upphandlingspliktiga inköp (summa) 742 794 825 819 879

Källa: Flera källor (uppgift) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifterna är avrundade till närmaste heltal.

Om beräkningsmetoden

Beräkningsmetoden utgår från uppgifter i nationalräkenskaperna och kompletteras med uppgifter från flera andra källor. Beräkningen innehåller flera schablonmässiga antaganden som innebär att det sammanlagda värdet utgör en uppskattning och inte ett definitivt värde.

För vissa uppgifter har beräkningsmetoden reviderats på grund av att tillgången till uppgifter har förändrats. Vidare har en del av antagandena förändrats mellan åren, till exempel om vilka offentliga bolag som är upphandlingspliktiga.

Beräkningen sker med två års eftersläpning. Eftersläpningen beror på publiceringstillfällena för de olika uppgifter som ingår i beräkningen. Vid jämförelser av enskilda utgiftsposter mellan åren bör hänsyn tas till att beloppen inte är inflationsjusterade.

I beräkningen görs flera gränsdragningar avseende upphandlingspliktiga inköp. Dessa gränsdragningar är gjorda för beräkningsändamålet och ska inte ses som juridiska ställningstaganden.

Beräkningen baseras på en metod som togs fram 2008 av Mats Bergman i uppdragsforskningsrapporten Offentlig upphandling och offentliga inköp: omfattning och sammansättning.

Upphandlingspliktiga inköp för stat, kommuner och regioner

Beräkningsmetoden utgår från de offentliga utgifterna enligt nationalräkenskaperna. Genom att summera utgifterna för kostnadsposterna insatsvaror, investeringar och sociala naturaförmåner för stat, kommuner och regioner erhålls posten offentliga inköp. Denna var drygt 953 miljarder kronor inklusive moms 2021. Offentliga utgifter som inte utgör inköp är således exkluderade.

Värden i nationalräkenskaperna anges till marknadspris, det vill säga inklusive moms. Värdet av upphandlingar anges vanligen exklusive moms. Därför exkluderas momsen från de offentliga inköpen i beräkningen av myndigheters upphandlingspliktiga inköp. Uppskattningen av momsen bygger på beräkningsmetodens ursprungliga antaganden, vilket innebär att den genomsnittliga momsen är 14 procent för insatsvaror, 19 procent för investeringar och 2 procent för sociala naturaförmåner. Utifrån detta antagande beräknas momsen till knappt 123 miljarder kronor. Posten offentliga inköp exklusive moms var därmed omkring 830 miljarder kronor 2021.

Offentliga inköp utifrån nationalräkenskaperna (mdkr), 2021
Inköp 2021
Offentliga sociala naturaförmåner 193,1
Offentlig insatsförbrukning 500,7
Offentliga fasta bruttoinvesteringar 259,4
Offentliga inköp enligt nationalräkenskaperna inklusive moms (summa) 953,1
Avdrag för moms sociala naturaförmåner (2 %) -3,9
Avdrag för moms insatsförbrukning (14 %) -70,1
Avdrag för moms fasta bruttoinvesteringar (19 %) -49,3
Avdrag för uppskattad moms (summa) -123,2
Offentliga inköp enligt nationalräkenskaperna exklusive moms (summa) 829,9

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifterna är avrundade till en decimal.

Det finns offentliga inköp som är upphandlingspliktiga men som inte ingår i nationalräkenskapernas poster insatsvaror, fasta bruttoinvesteringar och sociala naturaförmåner. För att beräkna de upphandlingspliktiga inköpen måste därför dessa läggas till. Det handlar till exempel om köp av pedagogisk verksamhet och sjukvård mellan offentliga aktörer samt köp av kollektivtrafik och avfallshantering för medborgarnas räkning. En del inköp bör inte ingå i offentliga aktörers inbördes köp på grund av bestämmelserna om intern upphandling. I beräkningen finns dock ingen möjlighet att identifiera sådana inköp, varför dessa inköp inte har kunnat exkluderas. Offentliga inköp som inte ingår i nationalräkenskaperna uppgick sammantaget till knappt 74 miljarder kronor 2021.

Offentliga inköp som inte ingår i nationalräkenskaperna (mdkr), 2021
Inköp 2021
Offentliga aktörers inbördes köp av verksamheter 18,8
Kostnader för lokal och regional kollektivtrafik i Sverige 52,7
Kommuners köp av pedagogiska verksamheter från offentliga leverantörer -
Köp av avfallshantering från extern part 2,2
Offentliga inköp som inte ingår i nationalräkenskaperna exklusive moms (summa) 73,7

Källa: SCB (uppgifter), SKR (uppgifter), Trafikanalys (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifterna är avrundade till en decimal. From 2019 är det inte längre möjligt att uppskatta kommuners köp av pedagogiska verksamheter från offentliga leverantörer.

Från de offentliga inköpen ska inköp som inte är upphandlingspliktiga exkluderas. Inköp som inte är upphandlingspliktiga uppskattas till 238 miljarder kronor 2021.

Offentliga inköp som inte är upphandlingspliktiga (mdkr), 2021
Inköp 2021
Sociala naturaförmåner utan upphandlingsplikt 95,0
Försvarsmateriel utan upphandlingsplikt 2,9
Lokalhyror 115,8
Monopoltjänster 4,7
Läkemedel utan upphandlingsplikt 9,9
Investeringar i egen regi 9,6
Offentliga inköp som inte är upphandlingspliktiga (summa) 237,8

Källa: Flera källor (uppgift) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifterna är avrundade till en decimal.

Sociala naturaförmåner är kostnader som offentlig sektor har för subventioner av varor och tjänster som andra utförare producerar och levererar direkt till hushållen. Om subventionerna eller utbetalningarna görs enligt särskilda lagstiftningar omfattas ersättningarna inte av upphandlingslagarna. De offentliga inköpen ska således reduceras med inköp som inte ska upphandlas. Detta värde uppgick till knappt 95 miljarder kronor 2021.

Sociala naturaförmåner utan upphandlingsplikt (mdkr), 2021
Inköp 2021
Fristående skolor, daghem med mera 55,2
Läkemedelsförmånen 29,7
Inkontinensartiklar 0,7
Tandvårdssubventioner 6,8
Ersättning till privata läkare som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning 1,3
Ersättning till privata sjukgymnaster som verkar enligt lag om ersättning för sjukvårdsgymnastik 1,2
Bilstöd till handikappade 0,1
Sociala naturaförmåner utan upphandlingsplikt (summa) 95,0

Källa: Socialstyrelsen (uppgifter), SCB (uppgifter), Försäkringskassan (uppgifter), SKR (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifterna är avrundade till en decimal.

Försvarsmateriel utan upphandlingsplikt avser de undantag i LUFS som innebär att under vissa förutsättningar är försvars­materiel inte upphandlingspliktiga. Exempel på sådana omständigheter är försvars- och säkerhetspolitiska skäl, internationella samarbeten och tillägg till tidigare beställningar. Enligt Försvarets materielverk genomfördes undantagna inköp till ett värde av 2,9 miljarder kronor 2021.

En av de största posterna som de offentliga inköpen ska reduceras med är lokalhyror. I nationalräkenskaperna räknas lokalhyror som insatsförbrukning men enligt upphandlingslagarna är de inte upphandlingspliktiga. Posten lokalhyra var totalt 115,8 miljarder kronor 2021. Enligt uppgifter från Ekonomistyrningsverket och SCB utgjordes 24,7 miljarder kronor av statliga myndigheters lokalhyror, 33,9 miljarder kronor av kommuners och regioners externa lokalhyror och 58,9 miljarder kronor av kommuners och regioners interna lokalhyror.

Monopoltjänster behöver inte upphandlas enligt upphandlingslagarna och ska därför exkluderas i de offentliga inköpen. Monopoltjänster avser kontrakt som av legala skäl enbart kan utföras av en leverantör och där det saknas likvärdiga produkter på marknaden. Beräkningen av inköpen av fjärrvärme utgår från Energimarknadsinspektionens redovisning som anger att fjärrvärmemarknaden omsatte 36,3 miljarder kronor 2021. Det saknas en godtagbar statistik för inköpen av elnätstjänsterna för offentliga lokaler. Posten beräknas utifrån prisutvecklingen för el för industrikunder som ett genomsnitt för de olika förbrukningskategorierna. Detta ger cirka 1,0 miljarder kronor för elnätstjänster 2021. Offentliga lokaler antas utgöra en åttondel av den totala ytan, och av de 37,4 miljarderna uppskattas därmed cirka 4,7 miljarder kronor 2021 avse köp av fjärrvärme och elnätstjänster utan upphandlingsplikt.

Läkemedel utan upphandlingsplikt är patentbelagda läkemedel som inte behöver upphandlas av slutenvården. Enligt Socialstyrelsens läkemedelsstatistik var den totala läkemedelskostnaden för rekvisitionsläkemedel omkring 11,6 miljarder kronor 2021. Socialstyrelsen har tidigare uppgett att ungefär 85 procent av den totala kostnaden avsåg originalläkemedel, vilka till allra största delen är patentbelagda. Det kan ingå en marginell andel läkemedel där patentet har gått ut men där konkurrens ännu inte uppstått. Denna beräkning utgår ifrån att förhållandet i huvudsak är detsamma. Kostnaden för övriga läkemedel utan upphandlingsplikt uppskattades således till 9,9 miljarder kronor 2021.

Slutligen görs vissa investeringar i egen regi som inte är upphandlingspliktiga. Dessa uppskattas till 9,6 miljarder kronor 2021. Uppskattningen utgår från att investeringar i egen regi fortfarande utgör en lika stor andel av de offentliga inköpen som vid den ursprungliga beräkningen där denna var drygt 1 procent.

Offentligt ägda företags upphandlingspliktiga inköp

De offentligt ägda företagens upphandlingspliktiga inköp beräknas till 195 miljarder kronor 2021. I nationalräkenskaperna räknas de offentligt ägda bolagens verksamhet till näringsverksamhet. Därför behöver de upphandlingspliktiga inköp som dessa bolag gör läggas till. Beräkningen av offentligt ägda bolags inköp utgår från SCB:s statistik över bolagens omsättning. Offentligt ägda bolags nettoomsättning var 645,2 miljarder kronor 2021. Bruttoinvesteringarnas och insatsförbrukningens andel av omsättningen har uppskattats utifrån SCB:s statistik över finansiella och icke-finansiella företags nettoomsättning, bruttoinvesteringar och insatsförbrukning. Offentligt ägda företags inköp har därmed uppskattats till totalt 52 procent av omsättningen, där bruttoinvesteringarna motsvarar 9 procent och insatsförbrukningen 43 procent av omsättningen.

Offentliga företags upphandlingspliktiga inköp (mdkr), 2021
Inköp 2021
Offentliga företags inköp 333,9
Inköp av offentliga företag utan särskilt beslutat samhällsuppdrag 89,2
Offentligt ägda företags inköp som inte är upphandlingspliktiga 49,7
Upphandlingspliktiga inköp för offentligt ägda företag (summa) 195,0

Källa: Flera källor (uppgift) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifterna är avrundade till en decimal.

För statliga företag behöver inköpen reduceras med inköp som är gjorda av bolag som inte omfattas av upphandlingslagarna. Detta avdrag utgår från antagandet att de statliga bolag som enligt Finansdepartementet har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag ska omfattas av upphandlingslagarna. Även statligt ägda bolag utan samhällsuppdrag men som av domstol ansetts omfattas av upphandlingslagarna ingår. Bruttoinvesteringar och insatsförbrukning för övriga bolag som klassificerats som marknadsbolag har dragits av i beräkningen. Samma uppskattning av bruttoinvesteringar och insatsförbrukning som tidigare används här, det vill säga totalt 52 procent av omsättningen. Sammantaget uppgår posten till 89,2 miljarder kronor 2021.

De undantag som finns i upphandlingslagarna gäller även de offentligt ägda företag som omfattas av upphandlingslagarna. Från de offentligt ägda företagens inköp ska därför inköp som inte är upphandlingspliktiga exkluderas. Sammanlagt handlar det om uppskattningsvis 49,7 miljarder kronor 2021.

Offentligt ägda företags inköp som inte är upphandlingspliktiga (mdkr), 2021
Inköp 2021
Lokalhyra 22,9
Bränsle mm för el- och fjärrvärmeproduktion 14,2
Radio- och TV-program 1,9
Monopoltjänster 2,4
Investeringar i egen regi 8,3
Offentligt ägda företags inköp som inte är upphandlingspliktiga (summa) 49,7

Källa: Flera källor (uppgift) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifterna är avrundade till en decimal.

Lokalkostnaderna för 2021 beräknas till 22,8 miljarder kronor. Beräkningen bygger på samma antagande som i den ursprungliga beräkningen, det vill säga att de offentliga bolagen i stort sett har lika höga kostnader för lokalhyra som de statliga myndigheterna men att endast 69 procent av denna summa ska exkluderas. Anledningen är att de resterande 31 procenten svarar mot de statliga bolag som saknar särskilt beslutat samhällsuppdrag och därför har exkluderats på annat sätt.

Bränsle med mera för el- och värmeproduktion som köps av Vattenfall och kommunala energibolag skattas till 14,2 miljarder kronor 2021. Skattningen utgår från samma antaganden som i den ursprungliga beräkningen, det vill säga att de kommunala bolagen och Vattenfall tillsammans stod för 60 respektive 8 procent av fjärrvärmebolagens produktion och inköp. För övriga bränslen antas att andelen sammanlagt är 54 procent.

Uppskattade inköp av bränsle med mera för kommunala företag och Vattenfall (mdkr), 2021
Inköp 2021
Bränsle för elproduktion 4,4
Bränsle för fjärrvärmeproduktion 9,7
Inköp av bränsle för el- och fjärrvärmeproduktion av offentligt ägda bolag 14,2

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifterna är avrundade till en decimal.

Sveriges Radios och Sveriges Televisions inköp av radio- och tv-program, inklusive produktionsutläggningar, samproduktioner och övriga kostnader för utomståendes medverkan, har beräknats till 1,9 miljarder kronor 2021.

Inköp av monopoltjänster uppskattas till 2,4 miljarder kronor och investeringar i egen regi till 8,3 miljarder kronor 2021. Beräkningen utgår från antagandet att monopoltjänster och investeringar i egen regi fortfarande utgör en lika stor andel av de offentligt ägda bolagens inköp som vid den ursprungliga beräkningen där de offentliga bolagen använde 0,7 procent av inköpen för monopoltjänster och 2,5 procent för investeringar i egen regi.

Privata företags upphandlingspliktiga inköp

Enligt LUF är även en del av vissa privata företags inköp upphandlingspliktiga. Bland de privata företagens inköp är det i första hand elnätsbolag, fjärrvärmebolag och företaget A-Train (som driver Arlanda Express) som omfattas av reglerna. Privata företags upphandlingspliktiga inköp uppskattas till sammanlagt 17,6 miljarder kronor 2021.

Privata företags upphandlingspliktiga inköp (mdkr), 2021 
Inköp 2021
Privata företag på elnätsmarknaden 13,5
Privata företag på fjärrvärmemarknaden 4,0
A-Train AB 0,1
Privata bolags upphandlingspliktiga inköp 17,6

Källa: Flera källor (uppgift) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Uppgifterna är avrundade till en decimal.

Beräkningen utgår från samma antagande om bruttoinvesteringarnas och insatsförbrukningens andel av omsättningen som vid beräkningen av offentliga bolags upphandlingspliktiga inköp.

Värdet på upphandlingspliktiga inköp av privata företag på elnätsmarknaden beräknas utifrån SCB:s uppgifter att nätverksamhet avseende elektricitet uppgick till 56,3 miljarder kronor 2021. Beräkningen utgår från antagandet att de privata företagens andel av omsättningen på elnätsmarknaden var 50 procent. Elnätsmarknadens privata företags upphandlingspliktiga inköp var därmed 28,1 miljarder kronor 2021.

Värdet på upphandlingspliktiga inköp av privata företag på fjärrvärmemarknaden baseras på SCB:s uppgifter att nätverksamhet avseende värme och kyla uppgick till 35,5 miljarder kronor och att inköpen av bränsle var 7,9 miljarder kronor 2021. Beräkningen utgår från att de privata företagens andel av omsättningen på fjärrvärmemarknaden var 30 procent. Därmed blir fjärrvärmemarknadens privata företags upphandlingspliktiga inköp 8,3 miljarder kronor 2021.

Värdet på A-Train AB:s upphandlingspliktiga inköp har baserats på att företaget 2021 omsatte 284 miljoner kronor. Insatsförbrukningen och bruttoinvesteringarna har beräknats utifrån samma förutsättningar som för offentligt ägda bolag. Därmed blir deras upphandlingspliktiga inköp 147 miljoner kronor 2021.