Start

Närmare 4 000 organisationer omfattas av upphandlingslagarna

Publicerad 20 mars 2024

Antalet offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna ökade något mellan 2022 och 2023. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten. År 2023 omfattades 3 933 organisationer i Sverige av upphandlingslagarna. De flesta är offentligt ägda aktiebolag.

Antalet offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna har ökat något mellan 2014 och 2023. Förändringen beror framför allt på att antalet statligt ägda organisationer blivit fler.

– En stor del av offentlig verksamhet bedrivs i aktiebolagsform. Mer än sju av tio offentliga organisationer är offentligt ägda aktiebolag, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Antalet offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna, 2014-2023
Sektor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Andel
Stat 1 223 1 319 1 238 1 216 1 281 1 257 1 328 1 358 1 404 1 402 36 %
Statliga myndigheter 365 343 337 351 352 346 346 343 214 214 5 %
Statligt ägda organisationer 858 976 901 865 929 911 982 1 015 1 190 1 188 30 %
Region 168 167 173 168 170 161 150 157 152 150 4 %
Regioner 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 %
Regionägda organisationer 148 147 153 148 150 141 130 137 132 130 3 %
Kommun 2 227 2 306 2 285 2 313 2 321 2 329 2 233 2 328 2 368 2 349 60 %
Kommuner 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 7 %
Kommunalt ägda organisationer 1 937 2 016 1 995 2 023 2 031 2 039 1 943 2 038 2 078 2 059 52 %
Annat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 %
Totalt 3 618 3 792 3 696 3 697 3 772 3 747 3 711 3 843 3 924 3 933 100 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Eventuella privata företag som omfattas av LUF ingår inte i redovisningen.  Statistiken har avrundats till närmaste heltal och revideras inte retroaktivt.

Upphandlingslagarna omfattar statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ samt i vissa särskilda fall även privata företag. Med offentligt styrda organ avses juridiska personer som tillgodoser behov i det allmännas intresse under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär.

Att närmare 4 000 organisationer omfattas av upphandlingslagarna innebär dock inte att det är så många som också annonserar eller gör upphandlingar. Nära hälften (45 procent) av alla offentliga organisationer har inga anställda. Bara var femte organisation har fler än 100 anställda. Drygt sju av tio offentliga organisationer med anställda tillhörde kommunsektorn.

– Många organisationer är sannolikt så små att de antingen inte genomför inköp eller kan hantera sina inköp genom direktupphandlingar. Vår upphandlingsstatistik visar att drygt 1 100 organisationer annonserade minst en upphandling år 2022, säger Andreas Doherty.  

Mer statistik

I myndighetens statistikdatabas finns alla organisationer som har annonserat en upphandling i en registrerad annonsdatabas. Databasen innehåller statistik om annonserade upphandlingar i Sverige och visar exempelvis vem som köper vad av vem. Statistiken kan fördelas per sektor och för enskilda organisationer.

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas

Läs mer om offentliga organisationer i statistikartikeln: Sju av tio organisationer som omfattas av upphandlingslagarna är aktiebolag