Start

Sju av tio organisationer som omfattas av upphandlingslagarna är aktiebolag

Upphandlingslagarna omfattar statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ samt i vissa särskilda fall även privata företag. År 2023 omfattades nära 4 000 organisationer av upphandlingslagarna. De flesta är offentligt ägda aktiebolag. Antalet organisationer som omfattas av upphandlingslagarna ökade något mellan 2022 och 2023.

Upphandlingslagarna omfattar inte bara statliga och kommunala myndigheter

Upphandlingslagarna omfattar statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ samt i vissa särskilda fall även privata företag. Med offentligt styrda organ avses juridiska personer som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Minst ett av följande kriterier ska också vara uppfyllt:

  • Organisationen är till största del finansierad av stat, region, kommun eller upphandlande myndighet.
  • Organisationens verksamhet står under kontroll av stat, region, kommun eller upphandlande myndighet.
  • Mer än halva antalet ledamöter av organisationens styrelse eller motsvarande ledningsorgan är utsedda av stat, region, kommun eller upphandlande myndighet.

De privata företag som omfattas av upphandlingslagarna är i huvudsak privata juridiska personer som med stöd av en ensamrätt eller särskild rättighet bedriver verksamhet inom någon av försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF.

Ensamrätten eller den särskilda rättigheten ska ha beviljats enligt en lag eller en annan författning och innebära att endast ett eller ett fåtal företag har rätt att utöva verksamheten. Dessutom ska ensamrätten eller den särskilda rättigheten väsentligt påverka andra företags möjligheter att bedriva samma typ av verksamhet. Det handlar framför allt om så kallade naturliga monopol, såsom elnät och fjärrvärmenät, men även när en privat juridisk person som inte har ett naturligt monopol får en ensamrätt eller en särskild rättighet.

Upphandlingsregelverket

Offentlig upphandling innebär att en upphandlande organisation köper, hyr eller på annat sätt anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader. Exempel på upphandlande organisationer är statliga myndigheter, regioner, kommuner och kommunalt eller statligt styrda bolag. För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste upphandlande organisationer följa upphandlingslagarna. Dessa är LOU, LUF, LUFS och LUK. 

Nära 4 000 offentliga organisationer omfattas av upphandlingslagarna

År 2023 omfattades 3 933 offentliga organisationer i Sverige av upphandlingslagarna. De utgjordes av statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ såsom aktiebolag eller kommunalförbund. De flesta, drygt 60 procent, av alla organisationer var kommuner eller kommunalt ägda organisationer, till övervägande del aktiebolag. Antalet organisationer som omfattas av upphandlingslagarna ökade något mellan 2014 och 2023. Förändringen beror framför allt på att antalet statligt ägda organisationer ökade under tidsperioden.

Antalet offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna, 2014-2023
Sektor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Andel
Stat 1 223 1 319 1 238 1 216 1 281 1 257 1 328 1 358 1 404 1 402 36 %
Statliga myndigheter 365 343 337 351 352 346 346 343 214 214 5 %
Statligt ägda organisationer 858 976 901 865 929 911 982 1 015 1 190 1 188 30 %
Region 168 167 173 168 170 161 150 157 152 150 4 %
Regioner 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 %
Regionägda organisationer 148 147 153 148 150 141 130 137 132 130 3 %
Kommun 2 227 2 306 2 285 2 313 2 321 2 329 2 233 2 328 2 368 2 349 60 %
Kommuner 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 7 %
Kommunalt ägda organisationer 1 937 2 016 1 995 2 023 2 031 2 039 1 943 2 038 2 078 2 059 52 %
Annat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 %
Totalt 3 618 3 792 3 696 3 697 3 772 3 747 3 711 3 843 3 924 3 933 100 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: Eventuella privata företag som omfattas av LUF ingår inte i redovisningen.  Statistiken har avrundats till närmaste heltal och revideras inte retroaktivt.

Tänk på

Statistiken visar antalet offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna. Detta kan inte nödvändigtvis likställas med antalet upphandlande organisationer enligt upphandlingslagarna. Förklaringen är att definitionen av en juridisk person i Sverige inte nödvändigtvis överensstämmer med definitionen av en upphandlande organisation enligt upphandlingslagarna. En enskild kommunal nämnd är exempelvis inte en egen juridisk person men kan under vissa förutsättningar vara en egen upphandlande organisation. 

De flesta offentliga organisationer är aktiebolag

En stor del av offentlig verksamhet bedrivs i aktiebolagsform. Mer än sju av tio offentliga organisationer är offentligt ägda aktiebolag. Den näst vanligaste juridiska formen för offentliga organisationer var kommun följt av statlig enhet och kommunalförbund.

Antalet offentliga organisationer efter juridisk form, 2023
Juridisk form Antal Andel
Övriga aktiebolag 2 836 72 %
Kommuner 290 7 %
Statliga enheter 220 6 %
Kommunalförbund 164 4 %
Övriga stiftelser och fonder 163 4 %
Handelsbolag, kommanditbolag 155 4 %
Off. korporationer o anstalter 41 1 %
Regioner 20 1 %
Ekonomiska föreningar 16 0 %
Ideella föreningar 14 0 %
Försäkringsaktiebolag 7 0 %
Samfälligheter 2 0 %
Bostadsrättsföreningar 1 0 %
Övr sv jur pers, enl särsk lag 1 0 %
Bankaktiebolag 1 0 %
Ömsesidiga försäkringsbolag 1 0 %
Hypoteksföreningar 1 0 %
Totalt 3 933 100 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Statistiken har avrundats till närmaste heltal.

Juridisk form

Indelningen efter juridisk form specificerar de i Sverige vanligaste juridiska organisationsformerna. Exempelvis inkluderas utöver regioner, kommuner och statliga enheter även aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar. 

De flesta offentliga organisationer har få eller inga anställda

Nära hälften (45 procent) av alla offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna har inga anställda. Borträknat organisationer utan anställda återstår 2 181. Av dem har närmare 1 400 under 100 anställda. En sammanställning av offentliga organisationer med anställda ger troligen en mer rättvisande bild av vilka organisationer som i praktiken genomför inköp i Sverige.

Alla offentliga organisationer som omfattas av upphandlingslagarna annonserar inte nödvändigtvis upphandlingar själva. Många organisationer är sannolikt så små att de antigen inte genomför inköp eller kan hantera sina inköp genom direktupphandlingar. Dessutom medverkar många organisationer i samordnade upphandlingar som innebär att de själva inte ansvarar för annonseringen.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023.

Drygt sju av tio offentliga organisationer med anställda tillhörde kommunsektorn.  Inom statlig sektor verkade 488 organisationer med anställda 2023. Motsvarande antal inom den kommunala och primärkommunala sektorn är 1 548 respektive 120.

Antalet offentliga organisationer med anställda efter sektor och delsektor, 2023
Sektor Antal Andel
Stat 488 22 %
Statlig myndighet 210 10 %
Statligt ägd organisation 278 13 %
Region 120 6 %
Region 20 1 %
Regionalt ägd organisation 100 5 %
Kommun 1 548 71 %
Kommun 290 13 %
Kommunalt ägd organisation 1 258 58 %
Annat 25 1 %
Totalt 2 181 100 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Statistiken har avrundats till närmaste heltal.

En motsvarande sammanställning av offentliga organisationer med anställda efter juridisk form visar att drygt 60 procent av alla organisationer med anställda var offentligt ägda aktiebolag.

Antalet offentliga organisationer med anställda efter juridisk form, 2023

Juridisk form Antal Andel
Bankaktiebolag 1 0 %
Ekonomiska föreningar 10 0 %
Försäkringsaktiebolag 6 0 %
Handelsbolag, kommanditbolag 2 0 %
Hypoteksföreningar 1 0 %
Ideella föreningar 12 1 %
Kommunalförbund 150 7 %
Kommuner 290 13 %
Off. korporationer o anstalter 32 1 % 
Regioner 20 1 %
Samfälligheter 1 0 %
Statliga enheter 216 10 %
Ömsesidiga försäkringsbolag 1 0 %
Övr sv jur pers, enl särsk lag 1 0 %
Övriga aktiebolag 1 316 60 %
Övriga stiftelser och fonder 122 6 %
Totalt 2 181 100 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Statistiken har avrundats till närmaste heltal.

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas innehåller statistik om annonserade upphandlingar i Sverige. Där kan du exempelvis hitta statistik om annonserade upphandlingar per sektor och för enskilda organisationer. I statistikdatabasen kan du hitta alla organisationer som har annonserat en upphandling i en registrerad annonsdatabas.

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas