Start

Återvinning och återbruk genom inköpsprocessen ger miljövinster

Det är i inköpsprocessen som möjligheterna för återvinning och återbruk skapas. Återvinning och återbruk är positivt ur hållbarhetssynpunkt då det minskar behovet av jungfruliga material och nytillverkning.

Strategiskt inköp - hela processen.svg

Upphandlingsmyndighetens modell för inköpsprocessen med aspekter som särskilt främjar cirkulär ekonomi.

Eftersom det övergripande målet med cirkulär ekonomi är att använda redan upphandlade resurser så långt som möjligt är återvinning och återbruk centralt. Främja därför återbruk och återvinning genom hela inköpsprocessen, från förberedelserna till kravställningen i upphandlingen och i realiseringen av inköpen.

I upphandlingen är det också viktigt att säkerställa att det återvunna materialet är säkert att använda ur en hälso- och miljösynpunkt. Offentliga upphandlingar kan användas för att fasa ut de särskilt farliga ämnena ur kretsloppen och därmed undvika återcirkulation. Det görs genom att ställa rätt typ av krav i upphandlingen. Men det är viktigt att det återvunna materialet är säkert att använda ur en hälso- och miljösynpunkt. Om en befintlig vara har en mycket hög energiförbrukning eller giftiga ämnen i förhållande till en ny, kan det vara bättre att inte återbruka.