Start

Cirkulär ekonomi i den upphandlande fasen

I den upphandlande fasen ska upphandlingsdokument med krav, kriterier, utvärdering och avtalsvillkor tas fram.

Strategiskt inköp Zon 2.svg

Inköpsprocessen – den upphandlande fasen

I den cirkulära omställningen krävs innovation, att vi gör saker på nytt sätt. Det är viktigt att marknaden driver utvecklingen av nya cirkulära lösningar och nya cirkulära affärsmodeller. Undvik därför att ställa krav på exakt hur något ska genomföras, ställ istället funktionskrav. De öppnar upp för fler anbudsgivare att delta i upphandlingen och därmed också för fler lösningar och nya typer av affärsmodeller. Funktionskrav främjar därmed lösningar som bidrar till en cirkulär ekonomi. Exempelvis en delningstjänst som innebär att varor används mer effektivt och får en längre livslängd.

Funktionskrav i upphandling

För att främja en cirkulär ekonomi är det viktig att kraven på hållbarhet är tydliga. Området är brett och i en relation med leverantörer kan miljön påverkas vid många olika situationer och tillfällen. Vi har tagit fram kriterier som ni kan använda er av för att främja en cirkulär ekonomi. Baserat på vad ni ska upphandla får ni stöd att vara tydlig i era krav.

En av de centrala delarna i cirkulär ekonomin är att återbruka och återvinna varor och material. Vid upphandling av nya produkter, ställ krav som främjar cirkulära produkter.

Hållbarhetskriterier för cirkulär ekonomi

Kontraktsvillkor innehåller rättigheter och skyldigheter för offentliga köpare och leverantörer. Där regleras hur leveransen eller uppdraget ska utföras. För att kontraktsvillkoren ska främja en cirkulär ekonomi kan ni exempelvis avtala om:

  • krav på innehållet i varor, exempelvis andelen återvunnet material och information om varans innehåll
  • hur leverantören ska leverera varorna på ett cirkulärt sätt, exempelvis genom att minimera emballage
  • villkor som hanterar service, underhåll och uppgradering under avtalstiden
  • ersättningsmodeller med incitament för ökad grad av cirkulär ekonomi
  • gemensam utveckling för ökad cirkularitet, exempelvis reducerad plastanvändning under kontraktstiden.
  • villkor avseende mätning, då leverantören ofta kan bistå med nyckeltal
  • återtag och hantering av ej använda varor och spill.