Start

Slutsatser av riskbedömning: bussförare i kollektivtrafik

Denna riskbedömning kan användas som en del i behövlighetsbedömningen om det finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i en upphandling.

Upphandlingsmyndighetens slutsatser av riskbedömningen är att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor för bussförare i kollektivtrafik i upphandlade kontrakt. Riskbedömningen är baserad på ett antal indikatorer. Nedan angivna indikatorer har identifierats vilket därmed pekar på att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor för yrkesgruppen.  

Vilken yrkesgrupp som omfattas av riskbedömningen 

Med bussförare i kollektivtrafik menas de bussförare som utför exempelvis utför arbete inom den regionala kollektivbusstrafiken som utför upphandlade kontrakt. Bussförare i kollektivtrafik omfattas av Bussbranschavtalet mellan Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) och Sveriges bussföretag. 

Följande yrkesgrupper/tjänster ingår inte i riskbedömningen; bussförare i beställningstrafik (för exempelvis skolskjuts eller tillfälliga resor) eller persontrafik som utförs av taxiförare. 

Metod 

När vi genomför en riskbedömning följer vi en process där vi utgår från ett antal indikatorer och bland annat samråder med de arbetsmarknadsparter som är berörda av aktuell riskbedömning. Parterna bistår med information och observationer om sin bransch utifrån nedan nämnda indikatorer. 

Hur Upphandlingsmyndigheten genomför riskbedömningar 

Underlaget från arbetsmarknadens parter sammanställs till ett förslag på en riskbedömning som skickas till parterna för synpunkter. De slutliga slutsatserna från riskbedömningen baseras på en sammanvägd bedömning av indikatorerna och parternas synpunkter.  

Beslut av en riskbedömning fattas av Upphandlingsmyndigheten.

Indikatorer som pekar på låg risk i denna bedömning   

Förekomst av brist på arbetskraft  

  • Det finns en personalbrist vad gäller bussförare i branschen. Kommunal anser däremot inte att det för kollektivtrafiktjänster med buss skapas en risk för oskäliga arbetsvillkor eller osund konkurrens vid upphandlingar. 
  • Uppgiftslämnare: Kommunal  

Anslutningsgrad till kollektivavtal och dess efterlevnad 

  • Branschen har en hög kollektivavtalstäckning, enligt Kommunal, som dessutom anser att branschen har tydliga och reglerade arbetstidsvillkor för arbetstagarna i kollektivavtalet som till största delen består av arbetstidsregleringar. Kollektivavtalet innehåller dessutom, enligt Kommunal, villkor om hur en verksamhetsövergång mellan olika upphandlade kontrakt ska ske för att trygga arbetstagarnas villkor. 
  • Uppgiftslämnare: Kommunal 

Övrigt 

  • Inom EU arbetas det med att ta fram nya cabotageregler för transportbranschen. Det nuvarande förslaget kommer sannolikt att beröra de förare som kör busslinjer som är över 50 kilometer. I dag anses de gällande regelverken inte innebära någon risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kollektivtrafiktjänster, men det finns anledning att framöver fortsätta dialogen om bussförare i kollektivtrafik när de nya cabotagereglerna träder ikraft. 
  • Uppgiftslämnare: Kommunal  

Sammanfattning av parternas slutsatser 

Sveriges bussföretag har, genom Transportföretagen, framfört att de inte anser att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för bussförare i kollektivtrafik. Kommunal har inte lämnat synpunkter på denna slutsats, men däremot lämnat upplysningar kring indikatorerna nedan. 

Inga regionala skillnader 

Inga regionala skillnader har diskuterats i bedömningen. 

Hur riskbedömningen kan användas 

En upphandlande organisation kan använda denna riskbedömning som utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i en enskild upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram några arbetsrättsliga villkor för bussförare i kollektivtrafik då vi gör bedömningen att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor på en nationell nivå.

Resulterar den upphandlande organisationens behövlighetsbedömning i att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor, i en enskild upphandling, behöver den upphandlande organisationen ta fram de arbetsrättsliga villkoren som ska gälla.

Arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor. 

Hur upphandlande organisationer kan genomföra en behövlighetsbedömning inför upphandlingen 

Upphandlingsmyndighetens stöd för att ta fram arbetsrättsliga villkor

Beslut av riskbedömningens slutsatser  

  • September 2019 

Observera att Upphandlingsmyndighetens riskbedömning är baserad på de förhållandena som råder vid tidpunkten då bedömningen görs och att dessa kan ha förändrats.