Start

Slutsatser av riskbedömning: flyttjänster

Denna riskbedömning kan användas som en del i behövlighetsbedömningen om det finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i en upphandling.

Upphandlingsmyndighetens slutsatser av riskbedömningen är att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av flyttjänster. Riskbedömningen är baserad på ett antal indikatorer. Nedan angivna indikatorer har identifierats vilket därmed pekar på att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för den aktuella tjänsten.  

Vilken tjänst som omfattas av riskbedömningen 

De arbetstagare som utför flyttjänster definieras som expressarbetare och godsförare. Med expressarbetare avses de arbetstagare som huvudsakligen bär och packar flyttgodset. En godsförare inom flyttjänster har det huvudsakliga ansvaret att köra fordonet, men kan även bära och packa flyttgodset. 

Arbetstagare inom flyttjänster omfattas av Transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) och Biltrafikens Arbetsgivareförbund. 

Metod 

När vi genomför en riskbedömning följer vi en process där vi utgår från ett antal indikatorer och bland annat samråder med de arbetsmarknadsparter som är berörda av aktuell riskbedömning. Parterna bistår med information och observationer om sin bransch utifrån nedan nämnda indikatorer. Vi hämtar även in information från olika myndigheter och andra organisationer. 

Hur Upphandlingsmyndigheten genomför riskbedömningar

Underlaget från arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra organisationer sammanställs till ett förslag på en riskbedömning som skickas till parterna för synpunkter. De slutliga slutsatserna från riskbedömningen baseras på en sammanvägd bedömning av indikatorerna och parternas synpunkter.  

Beslut av en riskbedömning fattas av Upphandlingsmyndigheten.

Indikatorer som pekar på risk i denna bedömning   

Förekomst av brist på arbetskraft  

 • Det finns en personalbrist vad gäller förare med C-körkort inom transportbranschen. Detta har enligt Transport i sin tur medfört förekomst av några andra riskindikatorer som beskrivs nedan. 
 • Uppgiftslämnare: Transport 

Utbildningsnivå 

 • Expressarbetare är en yrkesgrupp med låg eller mycket låg utbildningsnivå. Däremot behöver förarna C-körkort. Överlag, anser Transport, att det är en låg utbildningsnivå för arbetstagarna som utför flyttjänster. 
 • Uppgiftslämnare: Transport 

Förekomst av utstationerade arbetstagare 

 • På grund av personalbristen för förare med behörighet för tunga lastbilar inom yrkesgruppen förekommer utstationerade arbetstagare på marknaden. Enligt Arbetsmiljöverket rapport från 2016 framkommer det även att det förekommer arbetstagare som inte har tillstånd att arbeta i Sverige. 
 • Källa: Arbetsmiljöverket 
 • Uppgiftslämnare: Transport 

Misstänkta lagöverträdelser med mera inom näringsverksamheten 

 • Arbetsmiljöverket genomförde en undersökning 20161 om osund konkurrens som bland annat visar på att det förekommer att arbetstagare inom transportbranschen arbetar för mycket övertid. 
 • Källa: Arbetsmiljöverket 

Förekomst av misstänkt undandragande av skatt 

 • Skatteverket har i rapporten ”Åkeriverksamhet i Sverige 20152 identifierat hur det förekommer snedvridning av konkurrensen genom bland annat svart arbetskraft och skatteundandragande. 
 • Källa: Skatteverket  

Sammanfattning av parternas slutsatser 

Biltrafikens Arbetsgivarförbund, genom Transportföretagen, och Transport instämmer i denna slutsats. 

Inga regionala skillnader 

Inga regionala skillnader har diskuterats i bedömningen. 

Hur riskbedömningen kan användas 

En upphandlande organisation kan använda denna riskbedömning som utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i en enskild upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram arbetsrättsliga villkor för flyttjänster. Villkoren finns i vår kriterietjänst.  

Arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor. 

Hur upphandlande organisationer kan genomföra en behövlighetsbedömning inför upphandlingen 

Arbetsrättsliga villkor för flyttjänster i kriterietjänsten

Beslut av riskbedömningens slutsatser  

 • September 2019 

Observera att Upphandlingsmyndighetens riskbedömning är baserad på de förhållandena som råder vid tidpunkten då bedömningen görs och att dessa kan ha förändrats.