Start

Slutsatser av riskbedömning: godsförare

Denna riskbedömning kan användas som en del i behövlighetsbedömningen om det finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i en upphandling.

Upphandlingsmyndighetens slutsatser av riskbedömningen är att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för godsförare i upphandlade kontrakt. Riskbedömningen är baserad på ett antal indikatorer. Nedan angivna indikatorer har identifierats vilket därmed pekar på att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för yrkesgruppen.  

Vilken yrkesgrupp som omfattas av riskbedömningen 

Med godsförare menas förare av tunga och lätta fordon som exempelvis utför gods- och budtransporter lokalt, nationellt eller internationellt. Godsförares villkor omfattas i Transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) och Biltrafikens Arbetsgivareförbund. 

Följande yrkesgrupper/tjänster ingår inte i riskbedömningen: flyttjänster, cykelbud samt transporter med personbil.  

Metod 

När vi genomför en riskbedömning följer vi en process där vi utgår från ett antal indikatorer och bland annat samråder med de arbetsmarknadsparter som är berörda av aktuell riskbedömning. Parterna bistår med information och observationer om sin bransch utifrån nedan nämnda indikatorer. Vi hämtar även in information från olika myndigheter och andra organisationer. 

Hur Upphandlingsmyndigheten genomför riskbedömningar

Underlaget från arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra organisationer sammanställs till ett förslag på en riskbedömning som skickas till parterna för synpunkter. De slutliga slutsatserna från riskbedömningen baseras på en sammanvägd bedömning av indikatorerna och parternas synpunkter.  

Beslut av en riskbedömning fattas av Upphandlingsmyndigheten. 

Indikatorer som pekar på risk i denna bedömning   

Förekomst av brist på arbetskraft  

 • Det finns en personalbrist vad gäller förare med C-körkort inom transportbranschen. Detta har enligt Transport i sin tur medfört förekomst av några andra riskindikatorer som beskrivs nedan. 
 • Uppgiftslämnare: Transport 

Utbildningsnivå 

 • För förare av lätta fordon är utbildningsnivån låg med endast krav på B-körkort alternativt BE-körkort (lätt fordon med släp). 
 • Uppgiftslämnare: Transport 

Förekomst av utstationerade arbetstagare 

 • På grund av hög personalbrist för förare med behörighet för tunga fordon förekommer det enligt Transport utstationerad arbetskraft på marknaden. Enligt Arbetsmiljöverket rapport från 2016 framkommer att det förekommer arbetstagare som inte har tillstånd att arbeta i Sverige.
 • Uppgiftslämnare: Transport  
 • Källa: Arbetsmiljöverket 

Misstänkta lagöverträdelser med mera inom näringsverksamheten 

 • Arbetsmiljöverket genomförde en undersökning 20161 om osund konkurrens som bland annat visar på att det förekommer att arbetstagare inom transportbranschen arbetar för mycket övertid. 
 • Källa: Arbetsmiljöverket 

Förekomst av misstänkt undandragande av skatt 

 • Skatteverket har i rapporten ”Åkeriverksamhet i Sverige 2015”2 identifierat förekomst av snedvridning av konkurrensen genom bland annat svart arbetskraft och skatteundandragande. 
 • Källa: Skatteverket 

Sammanfattning av parternas slutsatser 

Biltrafikens Arbetsgivarförbund, genom Transportföretagen, inte lämnade några synpunkter på slutsatserna v riskbedömningen. Transport instämmer i denna slutsats. 

Regionala skillnader 

Enligt Transport är riskerna för oskäliga arbetsvillkor störst i södra Sverige, då närheten till länder på kontinenten kan öka andelen utländska företag, samt för tjänster som utförs via lätta lastbilar. Enligt Skatteverket finns den största risken inom internationella transporter. 

Hur riskbedömningen kan användas 

En upphandlande organisation kan använda denna riskbedömning som utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i en enskild upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram arbetsrättsliga villkor för godsförare. Villkoren finns i vår kriterietjänst.  

Arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor. 

Hur upphandlande organisationer kan genomföra en behövlighetsbedömning inför upphandlingen 

Arbetsrättsliga villkor för godsförare i kriterietjänsten

Beslut av riskbedömningens slutsatser  

 • September 2019 

Observera att Upphandlingsmyndighetens riskbedömning är baserad på de förhållandena som råder vid tidpunkten då bedömningen görs och att dessa kan ha förändrats.