Start

Slutsatser av riskbedömning: Larm- och säkerhetstekniker

Upphandlingsmyndigheten bedömer att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av larm- och säkerhetstekniker. Bedömningen baseras på nedan angivna riskindikatorer som är relevanta för just den här tjänsten. Den kan användas vid upphandling av arbeten inom larm- och säkerhetsteknik.

Vilka som omfattas

Riskbedömningen omfattar installatörer inom larm- och säkerhetsteknik. Installatörer inom larm- och säkerhetsteknik omfattas av Larm- och säkerhetsteknikavtalet mellan Svenska Elektrikerförbundet (Elektrikerna), Seko och Installatörsföretagen. 

Metod

Upphandlingsmyndigheten har inhämtat uppgifter från ovan angivna arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Underlaget för bedömningen har därefter skickats ut till alla parter för synpunkter de har då beretts möjlighet att lämnat ytterligare förtydliganden. 

Relevanta riskindikatorer

1. Utbildningsnivå

Merparten har motsvarande treårig gymnasieutbildning med inriktning el, teleteknik, data eller annan teknisk inriktning. Det finns inget krav på utbildning i gällande kollektivavtal. Språkkunskaperna bedöms som normala.

Uppgiftslämnare: Elektrikerna, Installatörsföretagen och Seko

2. Kollektivavtalstäckning

Marknaden består av några stora bolag som täcker en stor del av anställda, dessa har i regel kollektivavtal. Därtill finns det små aktörer där kollektivavtalstäckningen är lägre. Parterna bedömer att kollektivavtalstäckning avseende antal bolag är cirka 60 - 70%. Antal anställda som täcks är högre, cirka 90 %. 

Uppgiftslämnare: Elektrikerna, Installatörsföretagen och Seko

3. Reglering av yrkesgruppen

När yrkesgruppen agerar på entreprenader omfattas de av personalliggare. Många installationer sker hos privatpersoner och i butiker och där saknas reglering. I vissa fall krävs säkerhetsklassning för att få utföra en installation.

Uppgiftslämnare: Elektrikerna och Installatörsföretagen

Vid uppstart av ett larmföretag krävs tillstånd från polisen och prövning av ägare. Det finns inget krav på bakgrundskontroll av medarbetare, men det är vanligt förekommande att företag genomför sådan.

Uppgiftslämnare: Seko

4. Underleverantörer

Det är inte vanligt med många underleverantörer, men kan hända vid enstaka större installationer, då traditionella elföretag nyttjas för kabeldragning. Yrkesgruppen utgör i de flesta fall själva underentreprenörer.

Uppgiftslämnare: Elektrikerna och Installatörsföretagen

Det är vanligt med franchiseverksamhet med många franchisetagare som kan lägga ut arbete på underleverantörer, framför allt vid installation av hemlarm. Anlitande av underleverantörer förekommer också i stora uppdrag när den egna kapaciteten inte räcker till. Antal underleverantörer i kedjan överstiger normalt inte tre stycken.

Uppgiftslämnare: Seko

5. Utstationerad arbetskraft

Elektrikerna och Installatörsföretagen känner inte till att det skulle förekomma utstationerade arbetstagare och bedömer det inte som ett problem i dagsläget. Seko har kännedom om utstationerade arbetstagare i något enstaka fall. Vid hemmainstallation krävs det ofta att montörerna kan svenska. Många företag begär att få ut handlingar från polisen, därav inget stort problem., 

Uppgiftslämnare: Elektrikerna, Installatörsföretagen och Seko

6. Konkurrenssituation

Elektrikerna och Installatörsföretagen bedömer att det är en normal konkurrenssituation, men på hemmainstallationer pressas priserna mycket. Oftast hänger det ihop med att komponenter blir billigare att inhandla. Ett lönesystem finns som premierar montören utifrån hur många komponenter som ingår i installationen, det vill säga montörens löneutveckling blir bättre om fler komponenter ingår. Krav finns även att montörer ska prestera mer på mindre tid.

Uppgiftslämnare: Elektrikerna och Installatörsföretagen

Konkurrens förekommer bland franchisetagare och i kombination med att franchiseägare ofta ställer hårda avtalsvillkor när arbete läggs ut, gör det att det finns en viss risk att genvägar tas. Dock är det inte vanligt förekommande.

Uppgiftslämnare: Seko

7. Systematiska brott mot arbetstidslagen

Parterna känner inte till att det förekommer systematiska brott mot arbetstidslagen.

Uppgiftslämnare: Elektrikerna, Installatörsföretagen och Seko

8. Arbetsmiljö

Arbetsmiljöbrister förekommer främst vid transport till och från arbetsplatser, bland annat kan långa resor förekomma i mindre skåpbilar som inte är anpassade för långresor, det kan vara svårt att få tid för rast och paus samt toalettbesök.

Uppgiftslämnare: Elektrikerna, Installatörsföretagen och Seko

Hur riskbedömningen kan användas

En upphandlande myndighet och enhet kan använda denna bedömning som utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen. Det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i den enskilda upphandlingen. Arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor.

Upphandlingsmyndighetens riskbedömning är framtagen januari 2022 och är baserad på de förhållanden som råder när riskbedömningen genomfördes.

För mer information om hur Upphandlingsmyndigheten genomför riskbedömningar, se vår webbplats.

Upphandlingsmyndighetens publicerade riskbedömningar