Start

Slutsatser av riskbedömning: parkförvaltare och trädgårdsanläggare

Denna riskbedömning kan användas som en del i behövlighetsbedömningen om det finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i en upphandling.

Upphandlingsmyndighetens slutsatser av riskbedömningen är att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor för parkförvaltare/trädgårdsanläggare i upphandlade kontrakt. Riskbedömningen är baserad på ett antal indikatorer. Nedan angivna indikatorer har identifierats vilket därmed pekar på att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor för yrkesgruppen.  

Vilken yrkesgrupp som omfattas av riskbedömningen 

Med parkförvaltare/trädgårdsanläggare menas de arbetstagare som exempelvis utför, planerar och ansvarar för anläggningen av parker, trädgårdar eller liknande ytor utomhus. Parkförvaltare/trädgårdsanläggare omfattas av Trädgårdsanläggningsavtalet mellan Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA). 

Följande yrkesgrupper/tjänster ingår inte i riskbedömningen: parkskötare/trädgårdsarbetare, gatuanläggare eller arbetstagare för gatuskötsel.  

Metod 

När vi genomför en riskbedömning följer vi en process där vi utgår från ett antal indikatorer och bland annat samråder med de arbetsmarknadsparter som är berörda av aktuell riskbedömning. Parterna bistår med information och observationer om sin bransch utifrån nedan nämnda indikatorer. SLA har vid diskussionerna om riskbedömningen representerats av Gröna arbetsgivare. 

Hur Upphandlingsmyndigheten genomför riskbedömningar

Underlaget från arbetsmarknadens parter sammanställs till ett förslag på en riskbedömning som skickas till parterna för synpunkter. De slutliga slutsatserna från riskbedömningen baseras på en sammanvägd bedömning av indikatorerna och parternas synpunkter.  

Beslut av en riskbedömning fattas av Upphandlingsmyndigheten. 

Indikatorer som pekar på låg risk i denna bedömning   

Förekomst av brist på arbetskraft  

 • Det är en stor kompetensbrist på parkförvaltare /trädgårdsanläggare. Arbetsmarknadens parter anser inte att detta visar en risk att det skulle förekomma osund konkurrens på marknaden. 
 • Uppgiftslämnare: Kommunal och Gröna arbetsgivare/SLA 

Utbildningsnivå   

 • Parkförvaltare/trädgårdsanläggare kan ha olika utbildningar som kvalificerar dem till att utföra arbetsuppgifterna. Efter en gymnasial utbildning förekommer det att arbetstagarna genomför olika branschutbildningar eller vidareutbildar sig till arborist, landskapsarkitekt eller liknande utbildningar. 
 • Uppgiftslämnare: Kommunal och Gröna arbetsgivare/SLA 

Anslutningsgrad till kollektivavtal och dess efterlevnad 

 • Arbetsmarknadens parter bedömer att de företag som lämnar anbud i upphandlingar är bundna till ett kollektivavtal. Likaså har de etablerade företagen kollektivavtal. Arbetsmarknadens parter har ingen uppfattning om hur stor andel av alla företag inom branschen som har kollektivavtal. 
 • Uppgiftslämnare: Kommunal och Gröna arbetsgivare/SLA 

Förekomst av långa underleverantörskedjor 

 • Det kan förekomma underleverantörer i utförandet av kontrakt, däremot ser Gröna arbetsgivare/SLA att det bara förekommer i ett led. Underleverantörer används vid de tillfällen leverantören inte får tag på rätt personal till uppdraget. Det är dessutom vanligt att leverantören då i sin tur ställer krav på att underleverantören ska vara ansluten till ett kollektivavtal. 
 • Uppgiftslämnare: Kommunal och Gröna arbetsgivare/SLA 

Övrigt 

 • Gröna arbetsgivare/SLA ser att svenska företag anställer utländska arbetstagare på grund av den kompetensbrist som finns inom yrkesgruppen. Kommunal ser att det ibland kan förekomma att de utländska arbetstagarna får sämre arbetsvillkor, men att det är ovanligt. 
 • Uppgiftslämnare: Gröna arbetsgivare/SLA 
 • Kommunal ser att vissa utländska företag binder upp sig på ett hängavtal med Kommunal i tron om att det behövs för att kunna lämna anbud. Det är Kommunals uppfattning att det är inte vanligt, men att dessa företag sedan inte följer hängavtalets villkor och betalar till exempelvis ut lägre löner än vad företaget har bundit sig till att göra enligt hängavtalet. 
 • Uppgiftslämnare: Kommunal 

Sammanfattning av parternas slutsatser 

Arbetsmarknadens parter har inte lämnat egna slutsatser. Kommunal och Gröna arbetsgivare/SLA har inte lämnat några ytterligare synpunkter på riskbedömningen. 

Inga regionala skillnader 

Inga regionala skillnader har diskuterats i bedömningen. 

Hur riskbedömningen kan användas 

En upphandlande organisation kan använda denna riskbedömning som utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i en enskild upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram några arbetsrättsliga villkor för parkförvaltare och trädgårdsanläggare då vi gör bedömningen att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor på en nationell nivå.

Resulterar den upphandlande organisationens behövlighetsbedömning i att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor, i en enskild upphandling, behöver den upphandlande organisationen ta fram de arbetsrättsliga villkoren som ska gälla. Arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor. 

Upphandlingsmyndighetens stöd för att ta fram arbetsrättsliga villkor

Beslut av riskbedömningens slutsatser  

 • September 2019 

Observera att Upphandlingsmyndighetens riskbedömning är baserad på de förhållandena som råder vid tidpunkten då bedömningen görs och att dessa kan ha förändrats.