Start

Slutsatser av riskbedömning: snöskottare på tak

Denna riskbedömning kan användas som en del i behövlighetsbedömningen om det finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i en upphandling.

Upphandlingsmyndighetens slutsatser av riskbedömningen är att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för snöskottare på tak i upphandlade kontrakt. Riskbedömningen är baserad på ett antal indikatorer. Nedan angivna indikatorer har identifierats vilket därmed pekar på att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för yrkesgruppen.  

Vilken yrkesgrupp som omfattas av riskbedömningen 

Med snöskottare på tak menas de som exempelvis utför snöröjningsarbetet på tak. Snöskottare på tak omfattas av Plåt- och Ventilationsavtalet mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) och Plåt & Ventföretagen. 

Följande yrkesgrupper ingår inte i riskbedömningen: byggnadsplåtslagare och ventilationsarbetare. 

Metod 

När vi genomför en riskbedömning följer vi en process där vi utgår från ett antal indikatorer och bland annat samråder med de arbetsmarknadsparter som är berörda av aktuell riskbedömning. Parterna bistår med information och observationer om sin bransch utifrån nedan nämnda indikatorer.  

Hur Upphandlingsmyndigheten genomför riskbedömningar

Underlaget från arbetsmarknadens parter sammanställs till ett förslag på en riskbedömning som skickas till parterna för synpunkter. De slutliga slutsatserna från riskbedömningen baseras på en sammanvägd bedömning av indikatorerna och parternas synpunkter.  

Beslut av en riskbedömning fattas av Upphandlingsmyndigheten.

Indikatorer som pekar på risk i denna bedömning   

Utbildningsnivå 

  • Det är en låg utbildningsnivå för arbetstagarna då endast kunskap om hanteringen av säkerhetsutrustningen krävs. Plåt & Ventföretagen har för att motverka den låga utbildningsnivån, tagit fram riktlinjer för hur arbetet ska utföras samt införde 2012 en utbildning för att licensiera snöskottare och utbilda dem i att skotta säkert. Dock har riktlinjerna och licensieringen inte fått full effekt på marknaden. 
  • Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen 

Anslutningsgrad till kollektivavtal och dess efterlevnad 

  • Byggnads uppskattar att det är en väldigt låg kollektivavtalstäckning för denna yrkesgrupp. Parterna har svårt att uppskatta andelen företag som har kollektivavtal närmare då det förekommer att företag inom trädgårdsskötsel, fastighetsskötsel eller andra närliggande yrkesområden utför snöskottning av tak. Dessa företag kan vara bundna av andra kollektivavtal. 
  • Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen 

Förekomst av utstationerade arbetstagare 

  • Byggnadsplåtslagare är den yrkesgruppen som enligt kollektivavtalet har en möjlighet att röja snö från taken. Men på grund av byggnadsplåtslagarnas relativt höga lön för en mindre kvalificerad arbetsuppgift är snöröjning på tak inte en prioriterad arbetsuppgift. Av denna anledning förekommer en hög andel utstationerad arbetskraft under vintersäsongen för att täcka det tillfälliga arbetsbehov som uppkommer, som riskerar att få oskäliga arbetsvillkor på grund av tillfälliga arbetsgifter. Andelen utstationerade arbetstagare är speciellt påtagligt under högkonjunkturer då byggnadsplåtslagare är en yrkesgrupp med kompetensbrist. 
  • Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen 

Övrigt 

  • På grund av arbetsuppgifternas tillfälliga natur och säsongsbetoning kan detta leda till en prispressning av anbud då företag endast kallar in arbetstagare vid behov. Byggnads har dock ingen erfarenhet av att en prispressning av anbud automatisk skulle betyda sämre lönevillkor för arbetstagarna. 
  • Uppgiftslämnare: Byggnads 

Sammanfattning av parternas slutsatser 

Arbetsmarknadens parter har inte lämnat egna slutsatser. 

Inga regionala skillnader 

Inga regionala skillnader har diskuterats i bedömningen. 

Hur riskbedömningen kan användas 

En upphandlande organisation kan använda denna riskbedömning som utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i en enskild upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram arbetsrättsliga villkor för snöskottare på tak. Villkoren finns i vår kriterietjänst.  

Arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor. 

Hur upphandlande organisationer kan genomföra en behövlighetsbedömning inför upphandlingen

Arbetsrättsliga villkor snöskottare på tak i kriterietjänsten

Beslut av riskbedömningens slutsatser  

  • Juni 2019  

Observera att Upphandlingsmyndighetens riskbedömning är baserad på de förhållandena som råder vid tidpunkten då bedömningen görs och att dessa kan ha förändrats.