Start

Slutsatser av riskbedömning: sopbilsförare

Denna riskbedömning kan användas som en del i behövlighetsbedömningen om det finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i en upphandling.

Upphandlingsmyndighetens slutsatser av riskbedömningen är att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor för sopbilsförare i upphandlade kontrakt. Riskbedömningen är baserad på ett antal indikatorer. Nedan angivna indikatorer har identifierats vilket därmed pekar på att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor för yrkesgruppen.  

Vilken yrkesgrupp som omfattas av riskbedömningen 

Med sopbilsförare menas de arbetstagare som exempelvis hämtar hushållssopor och kör dem till återvinningscentralen. Sopbilsförare omfattas av Miljöarbetareavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) och Biltrafikens Arbetsgivareförbund. 

Följande yrkesgrupper ingår inte i riskbedömningen: slambilsförare, spolningbilsförare, arbetstagare på återvinningscentraler.  

Metod

När vi genomför en riskbedömning följer vi en process där vi utgår från ett antal indikatorer och bland annat samråder med de arbetsmarknadsparter som är berörda av aktuell riskbedömning. Parterna bistår med information och observationer om sin bransch utifrån nedan nämnda indikatorer.  

Hur Upphandlingsmyndigheten genomför riskbedömningar

Underlaget från arbetsmarknadens parter sammanställs till ett förslag på en riskbedömning som skickas till parterna för synpunkter. De slutliga slutsatserna från riskbedömningen baseras på en sammanvägd bedömning av indikatorerna och parternas synpunkter.  

Beslut av en riskbedömning fattas av Upphandlingsmyndigheten.

Indikatorer som pekar på låg risk i denna bedömning   

Förekomst av brist på arbetskraft  

  • Enligt arbetsmarknadens parter förekommer inte någon personalbrist inom yrkesgruppen. Däremot riskerar arbetstagarnas arbetsvillkor att äventyras vid byte av upphandlad leverantör och det är därför viktigt att säkerställa dessa för personalövertagande i upphandlingar. 
  • Uppgiftslämnare: Transport och Transportföretagen 

Anslutningsgrad till kollektivavtal och dess efterlevnad 

  • Branschen har en kollektivavtalsteckning på cirka 90–95 % för dessa arbetstagare. 
  • Uppgiftslämnare: Transport och Transportföretagen 

Förekomst av utländska företag samt förekomst av utstationerade arbetstagare 

  • Arbetsmarknadens parter upplever att svenskregistrerade företag som lämnar anbud kan ingå i utländska koncerner. Däremot upplever inte arbetsmarknadens parter att detta kan innebär en risk att oskäliga arbetsvillkor tillämpas vid utförandet av kontrakten. Inte heller upplever parterna att utstationerad arbetskraft förekommer, vilket kan minska risken att oskäliga arbetsvillkor skulle förekomma för arbetstagarna. 
  • Uppgiftslämnare: Transport och Transportföretagen  

Förekomst av långa underleverantörskedjor 

  • Det förekommer inte, eller till väldigt liten del, underleverantörskedjor i kontrakt för hämtning av hushållssopor. Om upphandlingen även inkluderar hämtning av sopor från offentliga papperskorgar kan dock underleverantörskedjor förekomma. 
  • Uppgiftslämnare: Transport och Transportföretagen 

Sammanfattning av parternas slutsatser 

Arbetsmarknadens parter har inte lämnat egna slutsatser. 

Inga regionala skillnader 

Inga regionala skillnader har diskuterats i bedömningen. 

Hur riskbedömningen kan användas 

En upphandlande organisation kan använda denna riskbedömning som utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i en enskild upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram några arbetsrättsliga villkor för sopbilsförare då vi gör bedömningen att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor på en nationell nivå.

Resulterar den upphandlande organisationens behövlighetsbedömning i att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor, i en enskild upphandling, behöver den upphandlande organisationen ta fram de arbetsrättsliga villkoren som ska gälla.

Arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor. 

Hur upphandlande organisationer kan genomföra en behövlighetsbedömning inför upphandlingen

Upphandlingsmyndighetens stöd för att ta fram arbetsrättsliga villkor 

Beslut av riskbedömningens slutsatser  

  • Juni 2019 

Observera att Upphandlingsmyndighetens riskbedömning är baserad på de förhållandena som råder vid tidpunkten då bedömningen görs och att dessa kan ha förändrats.