Start

Slutsatser av riskbedömning: städtjänster

Denna riskbedömning kan användas som en del i behövlighetsbedömningen om det finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i en upphandling.

Upphandlingsmyndighetens slutsatser av riskbedömningen är att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av städtjänster. Riskbedömningen är baserad på ett antal indikatorer. Nedan angivna indikatorer har identifierats vilket därmed pekar på att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för den aktuella tjänsten.  

Vilken tjänst som omfattas av riskbedömningen 

De arbetstagare som utför städtjänster arbetar exempelvis med lokalvård, städning av allmänna utrymmen och facility managementtjänster. Arbetstagare inom städtjänster omfattas i regel antingen av Serviceentreprenadkollektivavtalet mellan Fastighetsanställdas förbund (Fastighets) och Almega Tjänsteförbunden eller av Serviceentreprenadkollektivavtalet mellan Kommunal och Almega Tjänsteförbunden. 

Följande yrkesgrupper ingår inte i riskbedömningen: fönsterputsare 

Metod 

När vi genomför en riskbedömning följer vi en process där vi utgår från ett antal indikatorer och bland annat samråder med de arbetsmarknadsparter som är berörda av aktuell riskbedömning. Parterna bistår med information och observationer om sin bransch utifrån nedan nämnda indikatorer. Vi hämtar även in information från olika myndigheter och andra organisationer. 

Hur Upphandlingsmyndigheten genomför riskbedömningar

Underlaget från arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra organisationer sammanställs till ett förslag på en riskbedömning som skickas till parterna för synpunkter. De slutliga slutsatserna från riskbedömningen baseras på en sammanvägd bedömning av indikatorerna och parternas synpunkter.  

Beslut av en riskbedömning fattas av Upphandlingsmyndigheten. 

Indikatorer som pekar på risk i denna bedömning

Utbildningsnivå 

 • Lokalvårdare ingår i grupp nio, det vill säga yrken utan eller med låga formella utbildnings- och kvalifikationskrav enligt standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)1. Arbetsmarknadens parter har gemensamt en SRY validering som efter en motsvarande gymnasieutbildning kan ges till arbetstagare inom städtjänster. Vidare finns även utbildningar där arbetstagarna kan certifiera sig enligt PRYL (Projekt Yrkesbevis Lokalvård) hos flera utbildningsföretag. Därutöver har större företag även egna utbildningar för sina anställda. Trots dessa utbildningar anses lokalvårdare vara ett lågkvalificerat yrke samt att utbildningarna inte är ett krav för att anställas som lokalvårdare. 
 • Källa: SCB 
 • Uppgiftslämnare: Almega, Fastighets och Kommunal 

Anslutningsgrad till kollektivavtal och dess efterlevnad 

 • Kollektivavtalstäckningen uppskattades 2017 till drygt 70 procent, vilket är under snittet för arbetsmarknaden för privat sektor där 83 procent av anställda arbetar i företag med kollektivavtal. Det finns idag inga aktuella siffror på kollektivavtalstäckningen inom städbranschen enligt arbetsmarknadens parter. Enligt Almega Städföretagen är de flesta städföretag är mikroföretag och har nio anställda eller färre troligen med mycket låg kollektivavtalstäckning, eftersom småföretag med 1–49 anställda vanligen har låg kollektivavtalstäckning. 
 • Källa: Medlingsinstitutet 
 • Uppgiftslämnare: Almega 

Förekomst av utstationerade arbetstagare 

 • Städare är ett av de 10 största yrkesområdena enligt statistik över beviljade arbetstillstånd för personer utanför EU/EES . Däremot förekommer det enligt arbetsmarknadens parter ingen utstationerad arbetskraft. 
 • Källa: Migrationsverket 
 • Uppgiftslämnare: Almega, Kommunal och Fastighets 

Misstänkta lagöverträdelser med mera inom näringsverksamheten 

 • Vid inspektioner i städbranschen konstateras att systematiskt arbetsmiljöarbete ofta saknas och att branschen är svår att inspektera eftersom mycket av arbetet utförs på kvällar och nätter. Det förekommer också systematiska brott mot arbetstidslagen enligt Arbetsmiljöverkets inspektioner. 
 • Källa: Arbetsmiljöverket 

Förekomst av misstänkt undandragande av skatt 

 • Konkurrensverket och Sweco genomförde 2013 en enkät gällande erfarenheter av onormalt låga anbud vid upphandling som visar att städbranschen är andra vanligast bransch. Enligt arbetsmarknadens parter är detta fortfarande vanligt förekommande och dessutom har arbetsmarknadens parter information om att vissa seriösa företag avstår att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Detta antyder att det kan finnas risk för svartarbete och oskäliga villkor i branschen. 
 • Vid en kartläggning som Ekobrottsmyndigheten genomförde 2014/2015 av städföretag, påträffades underleverantörer med svart arbetskraft längre ned i kedjan. 
 • Källa: Konkurrensverket och Ekobrottsmyndigheten 
 • Uppgiftslämnare: Almega, Kommunal och Fastighets 

Förekomst av långa underleverantörskedjor 

 • Enligt Almega Städföretagen anlitar drygt 45 procent av städföretagen underentreprenörer och det är ofta fönsterputs, mattvätt, golvvård samt kaffeservice, frukt- och växtservice som hanteras via underentreprenörer. Däremot omsätts endast 2–3 % av kontraktens värde av underleverantörer, enligt Almega. 
 • Uppgiftslämnare: Almega 

Övrigt 

 • Enligt Arbetsmiljöverkets undersökning om osund konkurrens inom städbranschen 2017 svarade 33 % av arbetsgivarna att det är vanligt att det betalas ut lägre löner än marknadsmässiga inom branschen. 
 • Fastighets har observationer om att vissa arbetstagare med arbetstillstånd eller utförsäkrade arbetstagare får ut en skälig lön som framgår av lönespecifikationen, men tvingas sedan att lämna tillbaka delar av sin lön till sin arbetsgivare. Observationerna kan inte bekräftas i dagsläget då arbetstagarna inte vågar driva arbetsrättsliga processer mot arbetsgivaren. 
 • Källa: Arbetsmiljöverket 
 • Uppgiftslämnare: Fastighets 

Sammanfattning av parternas slutsatser 

Arbetsmarknadens parter har inte lämnat egna slutsatser. 

Inga regionala skillnader 

Inga regionala skillnader har diskuterats i bedömningen. 

Hur riskbedömningen kan användas 

En upphandlande organisation kan använda denna riskbedömning som utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i en enskild upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram arbetsrättsliga villkor för städtjänster. Villkoren finns i vår kriterietjänst.  

Arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor. 

Hur upphandlande organisationer kan genomföra en behövlighetsbedömning inför upphandlingen

Arbetsrättsliga villkor för städtjänster i kriterietjänsten

Beslut av riskbedömningens slutsatser  

 • Juni 2019 

Observera att Upphandlingsmyndighetens riskbedömning är baserad på de förhållandena som råder vid tidpunkten då bedömningen görs och att dessa kan ha förändrats.