Start

Slutsatser av riskbedömning: taxiförare

Denna riskbedömning kan användas som en del i behövlighetsbedömningen om det finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i en upphandling.

Upphandlingsmyndighetens slutsatser av riskbedömningen är att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för taxiförare i upphandlade kontrakt. Riskbedömningen är baserad på ett antal indikatorer. Nedan angivna indikatorer har identifierats vilket därmed pekar på att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för yrkesgruppen.  

Vilken yrkesgrupp som omfattas av riskbedömningen 

Med taxiförare menas de arbetstagare som exempelvis kör taxi och samhällsbetalda serviceresor i personbil, alternativt bistår föraren under kontraktsutförandet. Taxiförare omfattas av Taxiföraravtalet mellan Svenska Transportarbetaförbundet (Transport) och Biltrafikens arbetsgivareförbund. 

Följande yrkesgrupper ingår inte i riskbedömningen: godsförare eller arbetstagare på beställningscentralen. 

Metod 

När vi genomför en riskbedömning följer vi en process där vi utgår från ett antal indikatorer och bland annat samråder med de arbetsmarknadsparter som är berörda av aktuell riskbedömning. Parterna bistår med information och observationer om sin bransch utifrån nedan nämnda indikatorer. Vi hämtar även in information från olika myndigheter och andra organisationer. 

Hur Upphandlingsmyndigheten genomför riskbedömningar

Underlaget från arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra organisationer sammanställs till ett förslag på en riskbedömning som skickas till parterna för synpunkter. De slutliga slutsatserna från riskbedömningen baseras på en sammanvägd bedömning av indikatorerna och parternas synpunkter.  

Beslut av en riskbedömning fattas av Upphandlingsmyndigheten. 

Indikatorer som pekar på risk i denna bedömning

Anslutningsgrad till kollektivavtal och dess efterlevnad 

 • Transportföretagen uppskattar kollektivavtalstäckningen till 35 %, men säkerställda uppgifter saknas för taxibranschen. Transport genomförde 2013 en undersökning bland taxiförare som visar på att 64 % arbetare hos arbetsgivare med kollektivavtal, medan Transportföretagen uppger att de har kollektivavtal med cirka 54 % av taxiföretagen. 
 • Uppgiftslämnare: Transport och Transportföretagen 

Misstänkta lagöverträdelser med mera inom näringsverksamheten 

 • Enligt Arbetsmiljöverkets inspektioner som sammanställs i en rapport om osund konkurrens 2017, framkommer att taxinäringen har visat på problem inom arbetsmiljöområdet och brott mot arbetstidslagen. Transport uppskattar att de största problem finns hos de företag som inte är anslutna till kollektivavtalet eller har tecknat hängavtal. 
 • Källa: Arbetsmiljöverket 
 • Uppgiftslämnare: Transport 

Förekomst av misstänkt undandragande av skatt 

 • Taxinäringen är en bransch som pekas ut att ha hög risk för svart verksamhet. Taxibranschen har därför skattemässiga regleringar för att motverka bland annat svartarbete. Den 1 januari 2017 trädde en ny lag om redovisningscentraler för taxi i kraft. Den innebär att företag med taxitrafiktillstånd ska föra över taxameteruppgifter över sina körningar till redovisningscentraler för taxitrafik. Skatteverket ska sedan kunna begära ut uppgifter från redovisningscentralerna. 
 • Transporttjänster är den tredje vanligaste branschen när det gäller erfarenheter av onormalt låga anbud vid upphandling. Det antyder att det kan finnas risk för svartarbete och oskäliga villkor i branschen. 

Förekomst av långa underleverantörskedjor 

 • Taxiföretagen är ofta växel/beställningscentraler som taxiåkerierna sedan ansluter sig till. Det är vanligen taxiåkerierna som är arbetsgivare för taxiförarna. De flesta beställningscentraler äger inte några egna taxibilar. Det kan därför vara en mängd taxiåkerier som är underleverantörer till en taxicentral. 
 • Uppgiftslämnare: Transport 

Övrigt 

 • Taxiföraravtalet innehåller en löneform som baseras på procent/ackord på inkört belopp hos föraren. Transport uppskattar att företag inte alltid har kännedom om den fasta lönemodellen som finns i kollektivavtalet, vilket skapar en risk om att arbetstagare inte får en skälig lön. 
 • Uppgiftslämnare: Transport 
 • Avregleringen av taxibranschen 1990 har följts av överetablering och hård konkurrens. En förklaring till den ökade konkurrensen är att det tidigare fanns en reglering för hur många taxibilar som fick vara aktiva inom ett specificerat geografiskt område. Det finns uppgifter om att avregleringen har påverkat taxiförarnas arbetsvillkor negativt. Arbetsmarknadens parter anser fortfarande att det finns en överetablering inom taxibranschen. 

Sammanfattning av parternas slutsatser 

Arbetsmarknadens parter har inte lämnat egna slutsatser. 

Inga regionala skillnader 

Inga regionala skillnader har diskuterats i bedömningen. 

Hur riskbedömningen kan användas 

En upphandlande organisation kan använda denna riskbedömning som utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i en enskild upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram arbetsrättsliga villkor för taxiförare. Villkoren finns i vår kriterietjänst.  

Arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor. 

Hur upphandlande organisationer kan genomföra en behövlighetsbedömning inför upphandlingen 

Arbetsrättsliga villkor för taxiförare i kriterietjänsten

Beslut av riskbedömningens slutsatser  

 • Juni 2019 

Observera att Upphandlingsmyndighetens riskbedömning är baserad på de förhållandena som råder vid tidpunkten då bedömningen görs och att dessa kan ha förändrats.