Start

Slutsatser av riskbedömning: tvätteriarbetare

Denna riskbedömning kan användas som en del i behövlighetsbedömningen om det finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i en upphandling.

Upphandlingsmyndighetens slutsatser av riskbedömningen är att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för tvätteriarbetare i upphandlade kontrakt. Riskbedömningen är baserad på ett antal indikatorer. Nedan angivna indikatorer har identifierats vilket därmed pekar på att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för yrkesgruppen.  

Vilken yrkesgrupp som omfattas av riskbedömningen 

Med tvätteriarbetare menas de arbetstagare som exempelvis utför tvättarbeten, reparationer och underhåll av maskiner på tvätterier. Tvätteriarbetares villkor omfattas av kollektivavtalet för Tvättindustrin/textilservice mellan IF Metall (arbetstagarorganisationen) och IKEM (arbetsgivarorganisationen). 

Följande yrkesgrupper ingår inte i riskbedömningen: tvätteriarbetare på kemtvättar eller chaufförer på tvättanläggningarna. 

Metod 

När vi genomför en riskbedömning följer vi en process där vi utgår från ett antal indikatorer och bland annat samråder med de arbetsmarknadsparter som är berörda av aktuell riskbedömning. Parterna bistår med information och observationer om sin bransch utifrån nedan nämnda indikatorer. Vi hämtar även in information från olika myndigheter och andra organisationer. 

Hur Upphandlingsmyndigheten genomför riskbedömningar

Underlaget från arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra organisationer sammanställs till ett förslag på en riskbedömning som skickas till parterna för synpunkter. De slutliga slutsatserna från riskbedömningen baseras på en sammanvägd bedömning av indikatorerna och parternas synpunkter.  

Beslut av en riskbedömning fattas av Upphandlingsmyndigheten. 

Indikatorer som pekar på risk i denna bedömning

Utbildningsnivå 

  • Inom tvätteribranschen förekommer yrkesgrupper med låga eller inga formella utbildningskrav. IF Metall framhåller även att tvätteribranschen en bransch utan krav på språkkunskaper. 
  • Uppgiftslämnare: IF Metall och IKEM 

Förekomst av utländska företag 

  • Enligt IF Metall förekommer det att utländska företag startar upp företag i Sverige utan att teckna kollektivavtal. IF Metall ser ett samband att arbetsvillkoren generellt sätt blir mycket sämre för de arbetstagare som arbetar för företag utan kollektivavtal. 
  • Uppgiftslämnare: IF Metall  

Förekomst av misstänkt undandragande av skatt 

  • Skatteverket har identifierat tvätteribranschen som ett riskområde för svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet. Av den anledningen ska företag inom tvätteribranschen enligt 39 kap. 11 § första stycket i Skatteförfarandelag (2011:1244) föra personalliggare. 
  • Källa: Skatteverket 

Övrigt 

  • Tvätteribranschen för tvätt från sjukhus har gått från att ha drivits i offentlig regi till att ha blivit outsourcad. Detta har förändrat förutsättningarna i branschen genom återkommande konkurrensutsättningar. 
  • Uppgiftslämnare: IF Metall och IKEM 

Sammanfattning av parternas slutsatser 

Arbetsmarknadens parter har inte lämnat egna slutsatser. Inga ytterligare synpunkter lämnades av parterna efter att underlaget på förslag till bedömning hade skickats ut. 

Inga regionala skillnader 

Inga regionala skillnader har diskuterats i bedömningen. 

Hur riskbedömningen kan användas

En upphandlande organisation kan använda denna riskbedömning som utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i en enskild upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram arbetsrättsliga villkor för tvätteriarbetare. Villkoren finns i vår kriterietjänst.  

Arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor. 

Hur upphandlande organisationer kan genomföra en behövlighetsbedömning inför upphandlingen

Arbetsrättsliga villkor tvätteriarbetare i kriterietjänsten

Beslut av riskbedömningens slutsatser

  • September 2019 

Observera att Upphandlingsmyndighetens riskbedömning är baserad på de förhållandena som råder vid tidpunkten då bedömningen görs och att dessa kan ha förändrats.