Start

Projekt: Sysselsättning genom offentlig upphandling

Upphandlingsmyndighetens stöd för ökad sysselsättning genom offentlig upphandling togs fram inom ett EU-finansierat projekt. Syftet med projektet var att få fler upphandlande organisationer att använda sig av sysselsättningskrav i sina upphandlingar.

Projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling genomfördes under 2017-2019 och finansierades av Europeiska socialfonden. Projektet leddes av Upphandlingsmyndigheten och drevs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Transnationell partner var Finland genom Institutet för hälsa och välfärd samt kommunerna Helsingfors och Vanda. 

Målsättningen med projektet var att skapa en nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling för att fler individer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, särskilt nyanlända, ska erbjudas en anställning eller praktikplats i offentligt upphandlade kontrakt. 

Projektet har ökat möjligheterna att ställa krav 

Bakgrunden till projektet var att relativt få offentliga organisationer i Sverige tillämpade sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Det fanns en osäkerhet kring vilka möjligheter LOU gav för att ställa kraven och hur det skulle gå till.  

Inom ramen för projektet arbetades följande fram: 

  • En nationell modell i form av en processbeskrivning och tillhörande stödmaterial riktade till olika målgrupper.  
  • En kunskapsbank på Upphandlingsmyndighetens webbplats där kunskap i form av utbildningsmaterial, checklistor, framgångsfaktorer, filmer, lärande exempel i Sverige och erfarenheter från andra EU länder finns samlat.
  • En samhällsekonomisk modell för att beräkna socioekonomiskt värde eller konsekvenser och effekter av sysselsättningskrav i upphandling.
  • Reserverad upphandling och möjlighet att främja socialt företagande.  

Metoderna har utvecklats och spridits 

Projekt Sysselsättning genom offentlig upphandling har utvärderat, analyserat och vidareutvecklat de metoder som idag används för att främja sysselsättning genom offentlig upphandling. Metoderna, de goda exemplen och lärdomarna från olika lyckade satsningar har spridits genom riktade informationsinsatser, nationella och transnationella workshoppar, konferenser och seminarier.  

För mer information kontakta Charlie Aronsson på Upphandlingsmyndigheten 

Vad är Europeiska socialfonden? 

Europeiska socialfonden 

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Under perioden 2007–2013 satsades över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete. 

Svenska ESF-rådet 

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead) i Sverige. Myndigheten har cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i landet och huvudkontor i Stockholm.