Start

Vad sekretessreglerna innebär

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler som innebär att vissa uppgifter i allmänna handlingar omfattas av sekretess. Den upphandlande organisationen måste därför ta ställning till vilka uppgifter som kan och ska lämnas ut.

Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och ska därför lämnas ut om någon begär det. Det innebär däremot inte att alla uppgifter som återfinns i allmänna handlingar bör lämnas ut. Därför finns det regler i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att vissa uppgifter i allmänna handlingar omfattas av sekretess. 

I offentliga upphandlingar är det oftast tydligt vad som är en allmän handling. Det kan exempelvis röra sig om upphandlingsdokumenten som skickats ut, anbud som kommit in och tilldelningsbeslut som har upprättats, vilket leder till att de alla blir allmänna.

Frågan som upphandlande organisationer i stället ofta ställs inför när någon begär att få ta del av handlingar i upphandlingar är vilka uppgifter som omfattas av sekretess och därför inte ska lämnas ut.

Sekretesskydd för uppgifter i allmänna handlingar 

Även om en handling är allmän, innebär det nämligen inte att alla uppgifter i den ska lämnas ut. Det är viktigt att göra denna skillnad, eftersom allmänna handlingar där det finns sekretesskyddade uppgifter ibland ändå ska lämnas ut delvis, men med uppgifterna maskade. Det är med andra ord inte möjligt att vägra att lämna ut hela handlingen på grund av att vissa uppgifter omfattas av sekretess.

Sekretessreglerna finns i offentlighets- och sekretesslagen. Olika sekretessregler har olika syften, vilket betyder att de skyddar olika typer av uppgifter och att de gäller vid olika tidpunkter under en upphandling. Det är därför viktigt att känna till de olika sekretessreglerna och vilken regel som gäller för vilken typ av uppgifter och i vilket skede av upphandlingen.

Prövningen av en begäran om att få ta del av anbud påverkas även av om begäran görs före eller efter tilldelningsbeslutet: 

Processen för sekretessprövning illustrerad.
Processen för sekretessprövning av anbud

Det finns även begränsningar i hur länge uppgifter kan omfattas av sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen anger därför, i anslutning till respektive sekretessbestämmelse, under hur lång tid som uppgifterna som längst kan omfattas av sekretess.

Vilka upphandlingar gäller sekretessreglerna gäller för?

Bestämmelserna om allmänna handlingar och sekretess regleras inte i upphandlingslagstiftningen utan i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att dessa regler är fristående från upphandlingslagstiftningens bestämmelser och därför inte påverkas av hur den upphandlande organisationen exempelvis valt att genomföra upphandlingen. 

Det innebär i sin tur att bestämmelserna om allmänna handlingar och sekretess gäller för alla typer av förfaranden, även direktupphandlingar.

Kom ihåg – det gäller för alla upphandlingar

Reglerna om allmänna handlingar och sekretess gäller för alla upphandlingar, även direktupphandlingar!

Uppgifter som kan omfattas av sekretess 

Det förekommer många olika uppgifter i allmänna handlingar i upphandlingar. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess skiljer sig från upphandling till upphandling och från anbud till anbud. Det finns dock vissa typer av situationer eller uppgifter, som återkommer i många upphandlingar och som ofta blir föremål för den upphandlande organisationens sekretessprövning. 

Det betyder inte att sådana uppgifter alltid omfattas av sekretess, utan det måste avgöras från fall till fall, men det kan ge vägledning för hur den upphandlande organisationen ska resonera.

Upphandlande organisationer brukar be leverantörer att ange vilka uppgifter i anbudet som leverantören vill ska omfattas av sekretess. I upphandlingssammanhang kallas det ofta för sekretessbegäran. En sekretessbegäran kan många gånger vara en bra utgångspunkt för vilka uppgifter i anbudet som ska omfattas av sekretess, men det är viktigt att komma ihåg att det är offentlighets- och sekretesslagen som bestämmer vilka uppgifter som omfattas av sekretess. Vidare är det den upphandlande organisationen, inte leverantören, som ska bedöma vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess.

I 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen finns två typer av sekretess, den så kallade absoluta anbudssekretessen och sekretess för upphandlande organisationers ekonomiska intressen.

Vad är en sekretessprövning och vad ska man tänka på?

I offentliga upphandlingar förekommer vanligtvis många allmänna handlingar. Samtidigt innehåller handlingarna många gånger uppgifter som av en eller annan anledning är känsliga att lämna ut för att antingen leverantören eller den upphandlande organisationen skulle lida skada av ett utlämnande.