Start

Regler för användning av märkning

En upphandlande myndighet eller enhet kan under vissa förutsättningar direkt hänvisa till en märkning i upphandlingsdokumenten.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt  

 • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  

Vad innebär reglerna om märkning? 

I korthet innebär reglerna att den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) får kräva en särskild märkning som bevis för att varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna motsvarar vissa miljömässiga eller andra egenskaper. 

Andra märkningar ska också godtas av den upphandlande organisationen om kraven för den märkningen är likvärdiga med kraven för den angivna märkningen. I vissa fall ska också annan lämplig utredning som en leverantör lämnar godtas. 

Vad är en märkning?

Märkningen kan bland annat vara det europeiska miljömärket, nationella eller multinationella miljömärkningar eller andra märkningar, till exempel en social märkning. Enligt definitionen behöver det inte enbart vara fysiska märkningar som är applicerade på en produkt. 

Med märkning avses alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar att varor, tjänster, byggentreprenader eller processer eller berörda förfaranden uppfyller vissa krav. 

Förutsättningar för att kunna använda märkning 

En upphandlande organisation får kräva en viss märkning som bevis för att den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska upphandlas motsvarar de egenskaper som krävs. Kravet kan anges i de tekniska specifikationerna, i tilldelningskriterierna eller i de särskilda kontraktsvillkoren.  

För att det ska vara tillåtet att kräva en märkning måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Förutsättningarna gäller dels bestämmelser på hur märkningskraven förhåller sig till det som ska upphandlas, dels hur märkningen utarbetas. Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa förutsättningar. 

Övriga bestämmelser

Om märkningen inte krävs i sin helhet 

Om en upphandlande organisation inte kräver alla egenskaper som ingår i en märkning, ska den ange vilka krav som ska uppfyllas. Detta innebär att om märkningen inte krävs i sin helhet, behöver endast de krav som ska uppfyllas anges i upphandlingsdokumenten. 

Om vissa förutsättningar inte uppfylls 

Om en märkning uppfyller förutsättningarna i punkterna 3–6 ovan, men även innehåller krav som inte har anknytning till det som ska upphandlas eller inte uppfyller lämplighetskravet, får den upphandlande organisationen inte kräva denna märkning som bevis. Det är dock möjligt att hänvisa till sådana krav i märkningen som uppfyller samtliga krav. 

Likvärdiga märkningar ska godtas 

En upphandlande organisation som kräver en viss märkning ska även godta andra likvärdiga märkningar. Kraven för den andra märkningen ska vara likvärdiga med den angivna märkningen. Någon definition av vad som är likvärdig märkning eller likvärdiga märkningskrav finns inte. Märkningen behöver dock uppfylla de sex förutsättningarna som beskrivits ovan.  

Annan lämplig utredning ska i vissa fall godtas 

En upphandlande organisation ska i vissa fall godta annan lämplig utredning om att den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska upphandlas uppfyller kraven i den angivna märkningen. Det gäller om en leverantör inte haft möjlighet att, inom tidsfristen, få den märkning som krävts, eller en likvärdig märkning, och detta inte beror på leverantören. Denna utredning ska visa att kraven för den angivna märkningen är uppfyllda. 

Källhänvisningar

 • 9 kap. 12 - 15 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling, (LOU) – märkning 
 • 19 kap. 2 § LOU – märkning vid upphandling under tröskelvärdena samt vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster  
 • 9 kap. 13 - 16 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, (LUF) – märkning 
 • 19 kap. 2 § LUF – märkning vid upphandling under tröskelvärdena samt vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster  
 • 7 kap. 7 § lag (2009:1029) om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) – miljömärkning 
 • 15 kap. 2 § LUFS -miljömärkning vid upphandling som inte omfattas av direktivet 
 • Skäl 74, 75 och 97 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet
 • Skäl 83, 85 och 102 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (LUF-direktivet
 • EU-domstolens dom i mål C-448-01 EVN och Wienstrom samt mål C-368/10 Max Havelaar