Start

Anlita underleverantörer för att genomföra kontrakt

Det är vanligt att leverantörer använder sig av underleverantörer i offentliga kontrakt. Rätten att få använda sig av underleverantörer förbättrar möjligheten för små och medelstora företag att få offentliga kontrakt.

Nya regler från 1 februari

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar börjar gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det gamla regelverket gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna träder i kraft. Allt stöd som berörs kommer därför att uppdateras löpande.

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

Det finns upphandlingsrättsliga bestämmelser om anlitande av underleverantörer som reglerar och ger upphandlande myndigheter eller enheter möjlighet att kontrollera om fullgörandet av ett kontrakt kommer att ske eller sker i enlighet med de villkor som fastställts för fullgörandet. 

Det finns dock konkurrensrättsliga begränsningar för leverantörens möjligheter att samarbeta och använda sig av underleverantörer. En leverantör som överväger att anlita underleverantör måste därför bedöma om det är ett tillåtet eller otillåtet konkurrensrättsligt samarbete. 

Vägledning - samarbete i upphandlingar (Konkurrensverkets webbplats)

Krav på information om underleverantörer 

En upphandlande myndighet eller enhet får begära att en leverantör anger vilka och hur stor del av kontraktet som kan komma att läggas ut på en underleverantör. Den upphandlandande organisationen kan även begära in vilka underleverantörer som föreslås, men är inte skyldig att begära in sådana uppgifter. Syftet med att en myndighet får begära in uppgifter om en eventuell underleverantör är framförallt att myndigheten eller enheten utifrån de uppgifter som leverantören anger, tidigt ska kunna få indikationer på hur fullgörandet av ett kontrakt kommer att ske och behovet av att kontrollera att ställda krav iakttas under fullgörandet.

Någon begränsning i hur många led av underleverantörer myndigheten får begära uppgift om är inte reglerat. Skyldigheten får avgöras med hänsyn till proportionalitetsprincipen. I vissa fall finns bestämmelser om underleverantörer som ”direkt medverkar” i fullgörandet av kontraktet. 

Arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna 

Om myndigheten eller enheten väljer att begära in uppgifter, är leverantören skyldig att redovisa dessa uppgifter. Den upphandlande organisationen ska i något av upphandlingsdokumentet ange de uppgifter som leverantören ska lämna in. Om leverantören inte lämnar några sådana uppgifter alls eller lämnar bristfälliga uppgifter som inte uppfyller kraven i upphandlingsdokumenten ska anbudet förkastas.

Upphandling under tröskelvärdena och av sociala och andra särskilda tjänster 

För upphandling under tröskelvärdena och av sociala och andra särskilda tjänster finns det inga särskilda bestämmelser om krav på information. Enligt vår uppfattning är det, inom ramen de grundläggande principerna, ändå möjligt att uppställa krav på information om underleverantörer i en sådan upphandling.  

Uppgifter om underleverantör som måste lämnas innan ett uppdrag påbörjas 

Vid byggentreprenader eller tjänster som ska erbjudas vid en anläggning under direkt tillsyn av myndigheten, ska den upphandlande myndigheten eller enheten begära att leverantören som tilldelats kontraktet anger namn och kontaktuppgifter för de underleverantörer som anlitas.  

En myndighet eller enhet ska ha kontroll på vilka som vistas i eller vid byggnader, infrastrukturanläggningar eller områden. Det kan vara stadshus, kommunala skolor, idrottsanläggningar och hamnar. Uppgifterna lämnas in innan leverantören påbörjar sitt uppdrag. Detta gäller inte för underleverantörer som är varuleverantörer. Leverantören ska dessutom underrätta myndigheten eller enheten om eventuella ändringar av dessa uppgifter under avtalsperioden. Till exempel om lämnade uppgifter förändras eller om nya underleverantörer anlitas. 

Upphandling under tröskelvärdena och av sociala och andra särskilda tjänster 

För upphandling under tröskelvärdena och av sociala och andra särskilda tjänster finns det inga särskilda bestämmelser avseende krav på att viss information om underleverantörer ska lämnas innan ett uppdrag påbörjas. Enligt oss kan, men måste inte, den upphandlande myndigheten eller enheten ställa krav på information om sådana underleverantörer.  

Krav på att leverantören ska säkerställa att vissa underleverantörer uppfyller arbetsrättsliga villkor 

Om den upphandlande myndigheten eller enheten kräver att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt vissa särskilda arbetsrättsliga villkor omfattar dessa villkor även underleverantörer. De upphandlande myndigheterna eller enheterna är skyldiga att ställa sådana villkor i form av särskilda kontraktsvillkor när det är behövligt, det vill säga när det finns en risk för oschyssta arbetsvillkor i samband med att kontraktet utförs.  

Arbetsrättsliga villkor 

De arbetsrättsliga villkoren ska uppfyllas av underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. Leverantören ska säkerställa att de arbetsrättsliga villkoren även följs av dessa anlitade underleverantörer. Med ”direkt medverkar” menas de underleverantörer som rent faktiskt eller omedelbart fullgör kontraktet och den personal som 

 • sätter samman den vara 
 • utför en tjänst 
 • arbetar med den byggentreprenad som kontraktet avser.

I praktiken kan det vara svårt att tolka begreppet ”direkt medverkar till fullgörande av kontraktet” och fastställa en generell princip för exakt vilka underleverantörer som omfattas. För en leverantör kan dock avgränsningen vara betydelsefull inför en anbudsgivning när det gäller vilka åtaganden och avtalsförhållanden som behöver upprättasmed tänkta underleverantörer och om dessa underleverantörer direkt kommer att medverka till att fullgöra kontraktet. Det vill säga om de har arbetstagare som sätter samman en vara, utför en tjänst eller arbetar med en byggentreprenad. En sådan underleverantör behöver inte tillhöra det första ledet av underleverantörer. Beroende på hur exempelvis affärsförhållanden ser ut kan det röra sig om en underleverantör i ett senare led. Det väsentliga vid bedömningen är att det tar sikte på den eller de underleverantörer som rent faktiskt direkt eller omedelbart fullgör kontraktet. 

Många gånger är produktionsprocesserna för en vara uppdelade mellan olika leverantörer i en kedja av underleverantörer. I sådana fall kan underleverantörer som ”direkt medverkar” vara begränsade till de som slutligen monterar eller sätter samman en vara så att den definitionsmässigt utgör föremålet för kontraktet och/eller uppnår den funktion som avsetts. Det vill säga det som ska köpas av den upphandlande myndigheten. 

En bedömning av om en underleverantör i praktiken direkt eller omedelbart fullgör kontraktet kan därmed bli en fråga i samband med uppföljning av kontrakt. Då ska en leverantör redogöra för hur eventuella underleverantörer som direkt medverkat till att fullgöra kontraktet har efterlevt de arbetsrättsliga villkoren. Det är inte säkert att det alltid är första ledet av underleverantörer som ”direkt medverkar” utan det beror på vad som omfattas av kontraktet. 

Om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk arbetsrätt inte gäller och den upphandlande myndigheten kräver att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, så omfattar även sådana krav dessa underleverantörer. 

Upphandling under tröskelvärdena och av sociala och andra särskilda tjänster 

För upphandling under tröskelvärdena och av sociala och andra särskilda tjänster finns det inga särskilda bestämmelser om arbetsrättsliga villkor. Enligt oss är det dock, inom ramen för de grundläggande principerna, möjligt att ställa arbetsrättsliga villkor även i sådana upphandlingar enligt bestämmelserna i 17 kap 1 § LOU. 

Den upphandlande myndigheten eller enheten ställer krav på att leverantören ska använda underleverantörer i en upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 

I försvars- och säkerhetsupphandling kan den upphandlande myndigheten eller enheten kräva att leverantören använder sig av underleverantörer. Anbudsgivaren ska under vissa förutsättningar annonsera ett sådant underentreprenadskontrakt. En upphandlande myndighet eller enhet får avvisa en underleverantör som anbudsgivaren valt. 

Samma regler gäller för upphandling under tröskelvärdena och av sociala och andra särskilda tjänster. 

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Källhänvisningar

 • Prop. 2015/16:195 del 2, s. 1125–1126
 • 15 kap. 11 § och 17 kap. 6 § LOU, LUF 16 kap. 6 §, LUK 14 kap. 6 §, LUFS 14 kap. 2 § och 15 kap. 1 §, prop. 2015/16:195 del 2 s. 1125–1126.  
 • Vid upphandling enligt LUFS gäller samma regler. 
 • 17 kap. 7 § LOU, 16 kap. 7 § LUF, 14 kap. 7 § LUK, prop. 2015/16:195 del 2 s. 1126-1127.
 • LUFS innehåller inte några bestämmelser om krav på information om underleverantörer i upphandlingar för upphandlingar under tröskelvärdet. 
 • LOU 17 kap. 2–5 §§, LUF 17 kap. 2–5 §§, LUK 14 kap. 2–5 §§.
 • Omfattar inte tjänster enligt bilaga 2 a som understiger tröskelvärdet. 
 • LUFS 14 kap. och 15 kap. 2 §.