Start

Kontorsartiklar

Industrin kring kontorsartiklar är arbetsintensiv och produktionsledet kan vara relativt långt då det vanligtvis finns ett stort antal leverantörer och underleverantörer.  Kontorsartiklar tillverkas över hela världen men riskanalysen fokuserar främst på tillverkningen som sker i högriskländer. Riskanalysen fokuserar vidare på de insatsvaror som generellt finns i kontorsartiklar vilket omfattar papper, plast och metaller. Leveranskedjan utgörs generellt sett av råvaruutvinning, bearbetning samt sluttillverkning. De främsta riskerna vid tillverkningen av produkterna avser insatsvarorna och därav fokuserar denna riskanalys till stor del på risker kopplade till insatsvarorna. 

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Miljöskydd

Hög

Hög

Medelhög

Korruption

Hög

Hög

Medelhög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen