Start

Upphandlingspliktiga inköp för 819 miljarder kronor

Värdet av de inköp som omfattas av upphandlingslagarna uppskattas till 819 miljarder kronor år 2020. Det motsvarade drygt en sjättedel av BNP till baspris, det vill säga exklusive moms. De upphandlingspliktiga inköpen minskade med 6 miljarder kronor år 2020 jämfört med föregående år.

De upphandlingspliktiga inköpen minskar

De upphandlingspliktiga inköpen hade ett sammanlagt värde på 819 miljarder kronor (exklusive moms) år 2020. Det motsvarade 18,3 procent av BNP till baspris. De upphandlingspliktiga inköpen minskade med 6 miljarder kronor 2020 jämfört med föregående år. Beräkningen av de upphandlingspliktiga inköpen sker med två års eftersläpning. Eftersläpningen beror på publiceringstillfällena för de olika uppgifterna, bland annat nationalräkenskaperna, som ingår i beräkningen.

Upphandlingspliktiga inköp, värde (mdkr) och andel av BNP, 2012–2020
201220132014201520162017201820192020
Upphandlingspliktiga inköp646652660676716742794825819
BNP till baspris3 3213 3923 5503 7883 9114 1014 2794 4854 472
Andel av BNP till baspris19,519,218,617,818,318,118,518,418,3

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022. Not: BNP till baspris exkluderar skatter och subventioner. Vid jämförelser mellan åren bör hänsyn tas till att beloppen inte är inflationsjusterade.

Upphandlingspliktiga inköp

Att beräkna värdet av det som i praktiken upphandlas i Sverige är svårt. Därför beräknas i stället de upphandlingspliktiga inköpen – värdet av de inköp som omfattas av någon av upphandlingslagarna lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och EU:s kollektivtrafikförordning. De upphandlingspliktiga inköpen avser uppskattat värde på de inköp som borde ha upphandlats - oavsett om detta skett i praktiken eller inte (det vill säga inklusive direktupphandlingar). Eftersom valfrihetssystem är ett alternativ till upphandlingslagarna ingår även inköp inom valfrihetssystem i beräkningen.

De upphandlingspliktiga inköpen för stat, kommuner och regioner uppskattas till 630 miljarder kronor 2020. Till det kommer de offentligt ägda bolagens och de privata bolagens upphandlingspliktiga inköp som sammanlagt uppgick till 190 miljarder kronor. De offentligt ägda bolagens upphandlingspliktiga inköp uppgick till 174 miljarder kronor och de privata bolagens till 16 miljarder kronor.

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022. Not: Myndigheter avser statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Statistikdatabasen

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas innehåller statistik om annonserade upphandlingar i Sverige. I statistikdatabasen kan du hitta alla upphandlingar som har annonserats i en registrerad annonsdatabas.

Statistikdatabasen

Upphandlingspliktiga inköp beräknas utifrån national­räkenskaperna

För att uppskatta de upphandlingspliktiga inköpen används i beräkningen offentliga inköp enligt nationalräkenskaperna från SCB som utgångspunkt. De offentliga inköpen i nationalräkenskaperna utgörs av offentlig sektors insatsförbrukning, bruttoinvesteringar och sociala naturaförmåner exklusive moms.

Alla offentliga inköp ingår inte i nationalräkenskaperna. I beräkningen görs därför tillägg för de offentliga inköp som inte ingår i nationalräkenskaperna under offentliga inköp.

Beräkningen kompletteras därefter med inköp som inte är offentliga inköp i nationalräkenskaperna men som ändå omfattas av upphandlingslagarna. Detta rör inköp som görs av offentligt ägda bolag och privata bolag.

Alla offentliga inköp omfattas inte av upphandlingslagarna och det finns flera undantag från upphandlingsplikten. Därför görs genomgående avdrag för de offentliga inköp som inte är upphandlingspliktiga. Exempel på sådana inköp är hyror, vissa sociala naturaförmåner och viss försvarsmateriel.

Utöver upphandlingslagarna finns i Sverige ytterligare nationella regler för myndigheters köp av tjänster samt utbetalningar av ersättning för olika tjänster. Exempel på sådana är skollagen och lagen om läkemedelsförmåner.

Upphandlingslagarna omfattar även privata företag

Upphandlingslagarna omfattar statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt styrda organ samt i vissa särskilda fall även privata företag. De privata företag som omfattas av upphandlingslagarna är i huvudsak privata juridiska personer som med stöd av en ensamrätt eller särskild rättighet bedriver verksamhet inom någon av försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF.

Beräkningsmetoden

Vill du veta mer om hur vi beräknat hittar du underlag på vår sida om Beräkningsmetod.