Start

Antalet överprövningsmål ökar 2023

Publicerad 15 april 2024
  • Rättsfallsstatistik

Under 2023 kom det in 3 942 överprövningsmål till förvaltningsdomstolarna. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2022. Leverantörer får helt eller delvis bifall i nio procent av alla mål i förvaltningsrätterna som är första instansen.

Antalet överprövningsmål ökar i samtliga instanser

Upphandlingsmål i allmän förvaltningsdomstol tillhör huvudsakligen kategorierna överprövning av en upphandling respektive giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande organisation och en leverantör. Med överprövningsmål i det här sammanhanget menas båda dessa typer av mål.

Under 2023 inkom 3 942 överprövningsmål till förvaltningsdomstolarna (alla tre instanser). Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2022. Antalet inkomna överprövningsmål i förvaltningsrätterna ökade med 12 procent, i kammarrätterna ökade de med 33 procent och i HFD var ökningen 44 procent.

Antalet mål i HFD och kammarrätterna är avsevärt lägre än i förvaltningsrätterna, vilket framför allt kan förklaras av att det krävs prövningstillstånd för att ett överklagande ska kunna prövas i kammarrätten och i HFD. Dessutom genomfördes under sommaren 2022 stora ändringar av lagstiftningen som rör upphandlingsmål. Till exempel infördes en begränsningsregel i kammarrätt som i princip innebär att den som överklagar inte får framföra nya omständigheter i samband med överklagandet till kammarrätten. I Högsta förvaltningsdomstolen fanns redan tidigare en sådan liknande begränsningsregel.

Överprövning viktig för rättssäkerheten

Möjligheten till överprövning av upphandlingar och ogiltigförklaring av avtal är viktig för rättssäkerheten vid offentlig upphandling. Samtidigt kan en överprövning innebära att en upphandling stannar upp. Detta eftersom den vinnande anbudsgivaren och den upphandlande organisationen ofta inte får ingå avtal innan handläggningen i samtliga instanser är avslutad och frågan om överprövning slutligen är avgjord. Även vad gäller mål om ogiltigförklaring av avtal kan en domstol besluta att avtalet inte får fullgöras innan något annat har bestämts.

Tänk på

Tolkning av statistiken om överprövningsmål ska göras med viss försiktighet. Det är inte möjligt att med stöd av de uppgifter som inhämtats från Domstolsverket följa ett mål från en ansökan om överprövning eller ogiltigförklaring av avtal från förvaltningsrätt, till kammarrätt och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. När ett mål i en kammarrätt avgjorts slutligt går det därför inte att dra några slutsatser kring utgången i målet; ett bifall eller avslag beror på vilken utgången var i förvaltningsrätten.

Vad gäller uppgifter från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen kan därför slutsatser dras enbart kring antalet inkomna mål och på vilket sätt ett mål blivit slutligt avgjort – men inte kring frågan om det var en leverantör eller en upphandlande organisation som vann framgång i målet.

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024.

Överprövning av upphandling

En leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada av att en myndighet har brutit mot en upphandlingslag i en upphandling kan ansöka om överprövning. Om den upphandlande myndigheten har brutit mot någon bestämmelse i lagen om offentlig upphandling (LOU) och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller avslutas först sedan rättelse har gjorts (20 kap. 6 § första stycket i LOU). En ansökan om överprövning kan också göras för upphandlingar som görs enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (20 kap. 6 § första stycket i LUF).

Anser förvaltningsrätten att leverantören har helt eller delvis rätt kan den besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först efter rättelse har gjorts. En upphandling får dock inte överprövas efter att avtal har slutits mellan en upphandlande organisation och en leverantör. Giltigheten av ett redan ingånget avtal kan i stället under vissa förutsättningar överprövas i upp till sex månader efter att avtalet slöts.

Även antalet avgjorda överprövningsmål ökade i förvaltningsdomstolarna mellan 2022 och 2023. Ökningen var 6 procent i förvaltningsrätterna. I kammarrätterna och HFD ökade antalet avgjorda överprövningsmål med 35 procent respektive 36 procent.

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024.

Tänk på

Antalet mål om överprövning i domstolarna kan inte likställas med antalet upphandlingar som överprövas. Det finns flera situationer där domstolarna registrerar flera målnummer vid överprövning av en enskild upphandling. Det kan exempelvis ske när en leverantör begär överprövning av en samordnad upphandling där flera myndigheter deltagit. Ett målnummer skapas då för varje myndighet som omfattas av överprövningen.

Om ansökan om överprövning lämnas in vid flera förvaltningsrätter, till exempel vid en samordnad upphandling där myndigheterna som deltagit finns inom olika domstolars geografiska upptagningsområden, kan flera målnummer skapas vid överföringen mellan domstolarna. Detta innebär att en enskild upphandling som överprövas kan generera ett stort antal målnummer, även om den i praktiken handläggs som en enda överprövning.

Det förekommer att upphandlingar som överprövas ger upphov till över 50 målnummer. Dessutom kan en och samma upphandling i praktiken först bli föremål för överprövning när en upphandling fortfarande pågår, och i ett senare skede kan frågan om ogiltigförklaring av ett redan ingånget avtal bli föremål för ännu en prövning.

I genomsnitt 3,7 överprövningsmål per upphandling

År 2022 annonserades 17 203 upphandlingar. Av dessa blev 911 föremål för överprövning. Antalet inkomna överprövningsmål till alla förvaltningsdomstolar var 3 359 i 2022. Samma år registrerades i genomsnitt 3,7 överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna för varje överprövad upphandling som annonserades. Andelen överprövade upphandlingar var drygt 5 procent år 2022.

Antal inkomna överprövningsmål alla instanser och antalet överprövade upphandlingar, 2019-2022
  2019 2020 2021 2022
Antal annonserade upphandlingar 18 395 17 938 18 426 17 203
Antal överprövade upphandlingar 1 284 1 356 1 178 911
Andel överprövade upphandlingar 7 % 8 % 6 % 5 %
Antal inkomna överprövningsmål 3 812 4 632 3 160 3 359
Genomsnittligt antal inkomna mål per överprövad upphandling 3,0 3,4 2,7 3,7

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: För upphandlingar avses året då upphandlingen annonserades. För inkomna mål avses året då ansökan om överprövning inkom till en förvaltningsrätt. En upphandling kan annonseras ett år men ansökan om överprövning kan komma in till en förvaltningsrätt ett annat kalenderår. Antalet upphandlingar avser annonspliktiga upphandlingar annonserade i en registrerad annonsdatabas.

Statistikdatabasen

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas innehåller statistik om överprövning av annonserade upphandlingar i Sverige. I statistikdatabasen kan du hitta uppgifter om vilka upphandlingar som har annonserats i en registrerad annonsdatabas och vilka som har överprövats.

Statistikdatabasen

Helt eller delvis bifall i nio procent av alla överprövningsmål i förvaltningsrätterna

Under 2023 avgjorde förvaltningsrätterna 2 878 mål om överprövning av upphandlingar. I drygt 9 procent av målen fick den som ansökte om överprövning helt eller delvis bifall. I cirka 57 procent av målen gjorde domstolen en sakprövning, men avslog ansökan om överprövning. 35 procent av målen avgjordes i förvaltningsrätterna utan en prövning i sak.

Sakprövning

När ett mål avgörs utan att prövas i sak innebär det att rätten slutligt avgjort målet utan att ha tagit ställning i den fråga som den som ansökte om överprövning ville ha prövad. Det kan till exempel bero på att ansökan kom in för sent, att ansökan återkallades, att den sökande saknade talerätt, att ändamålet med talan har förfallit på grund av att den upphandlande organisationen har avbrutit upphandlingen, att målet lämnades över till en annan förvaltningsrätt eller att det annars saknades förutsättningar att pröva målet på grund av begränsningsregler.

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024.

Kategorisering av utgång

Kategoriseringar av utgång, det vill säga typ av slutligt avgörande, i överprövningsmål görs av Domstolsverket. Upphandlingsmyndigheten har kategoriserat Domstolsverkets olika kategorier för utgång i mål i förvaltningsrätterna i kategorierna helt eller delvis bifall respektive ej bifall och i kammarrätterna och HFD i grupperna ändrat respektive ej ändrat.

Av de 2 878 överprövningsmål som avgjordes av förvaltningsrätterna under 2023 gjordes en sakprövning i 66 procent av målen (som i tabellen nedan redovisas under ”Helt eller delvis bifall” och ”Ej bifall, sakprövat”). Av de mål som sakprövades fick den som ansökt om överprövning helt eller delvis bifall i över 13 procent av målen (”Helt eller delvis bifall” dividerat med (”Helt eller delvis bifall” + ”Ej bifall, sakprövat”)).

Tänk på

Statistiken om utgång, det vill säga vilken typ av slutligt avgörande som en domstol kommit fram till, baseras på EU-kommissionens definitioner. Mål som inte prövats i sak kategoriseras till exempel som ej bifall eller ej ändrat i stället för att redovisas vid sidan av utfallen.

26 procent av förvaltningsrätternas avgöranden i överprövningsmål överklagas till kammarrätt

Under 2023 överklagades 26 procent av förvaltningsrätternas avgöranden i överprövningsmål till en kammarrätt. Det finns idag inte någon statistik som exakt visar vilka och hur många mål i förvaltningsrätt som överklagas till högre instans. För att uppskatta hur stor del av förvaltningsrätternas avgöranden som överklagas jämförs därför antalet inkomna mål till kammarrätterna med antal avgjorda mål i förvaltningsrätterna samma år.

Överprövningsmål överklagade till kammarrätterna, 2019–2023
  2019 2020 2021 2022 2023
Antal avgjorda mål (Förvaltningsrätterna) 3 024 3 616 2 756 2 726 2 878
Antal inkomna mål (Kammarrätterna) 513 778 487 557 742
Andel överklagade överprövningar (procent) 17 % 22 % 18 % 20 % 26 %

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024.

Kammarrätterna ändrade utgången i 25 procent av målen

I de 775 överprövningsmål som avgjordes i kammarrätterna under 2023 ändrades förvaltningsrättens dom eller beslut helt eller delvis i cirka 25 procent av målen. Förvaltningsrättens avgörande stod fast i 71 procent av de överklagade målen. Av avgjorda överprövningsmål prövades inte 56 procent i sak av kammarrätten (i tabellen nedan redovisas under ”Ej ändrat, ej sakprövat”).

Ändring i det här sammanhanget innebär att beslutet eller domen från förvaltningsrätten ändras på något sätt av kammarrätten. Hur ett avgörande ändras av kammarrätten är beroende på hur utgången blev i förvaltningsrätten och vilken part det var som överklagade domen eller beslutet dit.  Det är dock inte möjligt att utifrån uppgifter från Domstolsverket följa utfallet, i det avseendet att det är möjligt att avgöra när och hur ofta den som ansökte om överprövning i förvaltningsrätten vinner framgång med sin talan i överinstansen. Att en dom helt eller delvis ändrats säger ingenting om vilken part det var som vann framgång.

Utgång i upphandlingsmål i kammarrätterna 2019–2023
  2019 2020 2021 2022 2023
  Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Ändrat 51 10 % 43 6 % 55 11 % 67 12 % 195 25 %
Ej ändrat, sakprövat 100 19 % 207 28 % 84 17 % 77 13 % 115 15 %
Ej ändrat, ej sakprövat 381 71 % 490 66 % 353 71 % 430 75 % 437 56 %
Annan 2 0 % 2 0 %   0 % 1 0 % 1 0 %
Övrigt 2 0 %   0 % 2 0 %   0 % 27 3%
Total 536 100 % 742 100 % 494 100 % 575 100 % 775 100 %

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024.

Tre av tio av kammarrätternas beslut eller domar överklagas till HFD

Under 2023 överklagades cirka 31 procent av kammarrätternas avgöranden i överprövningsmål till HFD. För att uppskatta hur stor andel av kammarrätternas avgöranden som överklagats till HFD jämförs antalet inkomna mål i HFD med antalet avgjorda mål i kammarrätt. På samma sätt som för statistiken som rör kammarrätterna så är det inte möjligt att utläsa vilken part det var som vann helt eller delvis bifall i HFD eftersom det inte går att följa den ursprungliga ansökan om överprövning genom domstolsinstanserna.

Överprövningsmål överklagade till HFD, 2019–2023
  2019 2020 2021 2022 2023
Antal avgjorda mål (Kammarrätterna) 536 742 494 575 775
Antal inkomna mål (Högsta förvaltningsdomstolen) 170 257 163 170 244
Andel överklagade överprövningar (procent) 32 % 35 % 33 % 30 % 31 %

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024.

Av de 258 överprövningsmål som avgjordes i HFD under 2023 ändrades kammarrättens avgöranden i bara ett enda mål. Kammarrättens avgörande stod således fast i över 99 procent av de överklagade målen (i tabellen nedan redovisas under ”Ej ändrat, sakprövat” och ”Ej ändrat, ej sakprövat”).

Utgång i upphandlingsmål i HFD 2019–2023
  2019 2020 2021 2022 2023
  Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Ändrat 75 31% 1 0% 2 1% 4 2% 1 0%
Ej ändrat, sakprövat 2 1% 3 1% 1 1% 11 6% 1 0%
Ej ändrat, ej sakprövat 162 68% 241 98% 156 98% 175 92% 256 99%
Total 239 100 % 245 100 % 159 100 % 190 100 % 258 100 %

Källa: Domstolsverket (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024.

Statistikdatabasen

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas innehåller statistik om överprövning av annonserade upphandlingar i Sverige. I statistikdatabasen kan du hitta uppgifter om vilka upphandlingar som har annonserats i en registrerad annonsdatabas och vilka som har överprövats.

Statistikdatabasen