Start

5,4 anbud per upphandling

Publicerad 19 januari 2023
  • Upphandlingsstatistik

År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. I genomsnitt inkom 5,4 anbud per upphandling. Det vanligaste antalet anbud per upphandling var 2. I 20 procent av alla upphandlingar inkom endast 1 anbud.

I genomsnitt 5,4 anbud per upphandling

Antalet anbud som inkommer i offentliga upphandlingar visar vilket intresse företagen har av att lämna anbud i upphandlingar. Totalt 61 992 anbud inkom i de upphandlingar som annonserades 2021. I genomsnitt inkom 5,4 anbud per upphandling. Det vanligast förekommande antalet anbud (typvärde) var 2 och medianvärdet var 3. Det genomsnittliga antalet anbud ökade jämfört med föregående år.

Tänk på

Statistiken baseras på de upphandlingar som har efterannonserats. År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. Av dessa har 12 224 upphandlingar efterannonserats (2022-10-11). Det motsvarar 66 procent av de upphandlingar som annonserades 2021. Många annonserade upphandlingar saknar därmed en efterannons. Att en upphandling inte har efterannonserats kan bero på att ingen tilldelning skett eftersom upphandlingen fortfarande pågår eller att upphandlingen har avbrutits utan att avtal har tecknats. Det är även möjligt att tilldelning skett men att upphandlingen inte har efterannonserats. Alla upphandlingar över och under tröskelvärdena som inte är direktupphandlingar ska dock efterannonseras enligt upphandlingsregelverket. Det är dock troligt att många upphandlingar har tilldelats men inte efterannonserats och att statistiken därmed inte innehåller alla tilldelade upphandlingar. Analys av statistiken bör därför göras med viss försiktighet.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). För tidsperioden 2012–2020 Mercell AB. Not: From 2021 avser statistiken antalet anbud. Tidigare statistik avser antalet anbudsgivare. Antal anbudsgivare kan inte alltid likställas med antal anbud. Vid historiska jämförelser bör därför viss försiktighet iakttas. Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar. 

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Indikatorer på konkurrens

Flera olika mått kan användas som konkurrensindikator. Medelvärdet visar det genomsnittliga antalet anbud som inkommer per upphandling. Det kan användas för att illustrera utvecklingen över tid eller för att visa på skillnader mellan olika branscher och marknadssegment. Det är en avgörande skillnad från ett konkurrensperspektiv om 1 anbud (ingen konkurrens) eller 2 anbud (viss konkurrens) inkommer i en upphandling. Därför är antalet upphandlingar med endast 1 anbud särskilt intressant. Det kan vara en indikator på bristande intresse för upphandlingar och bristande konkurrens. Genom att studera fördelningen av antalet anbud per upphandling ges en kompletterande bild till medelvärdet eller medianen.

I 57 procent av upphandlingarna 2021 inkom 1–3 anbud. I 20 procent av upphandlingar 2021 inkom endast 1 anbud. I 9 procent av upphandlingarna inkom över tio anbud.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar. 

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Antalet inkomna anbud i upphandling och antalet kontrakterade anbud redovisas per upphandling med undantag av upphandlingar som är indelade i flera anbudsområden. I en upphandling som är indelad i flera anbudsområden sker konkurrensen och kontraktstilldelningen per anbudsområde. Därför redovisas antalet anbud och antalet kontrakterade anbud per anbudsområde för upphandlingar med flera delar. Alla upphandlingar har i statistiken minst 1 anbudsområde. 

Flest anbud i LUF-upphandlingar

I genomsnitt inkom flest anbud i upphandlingar där LUF-direktivet tillämpades. Att tillämpa LUF-direktivet innebär att den upphandlande organisationen antingen hänvisar till LUF-direktivet eller till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). När LUF-direktivet tillämpades inkom i genomsnitt 6,0 anbud per upphandling. Nio av tio upphandlingar genomförs med hänvisning LOU-direktivet. När LOU-direktivet tillämpades inkom i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling. När LUFS-direktivet eller LUK-direktivet tillämpades var genomsnittet betydligt lägre.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar. EU:s kollektivtrafikförordning och EU:s cabotageförordning tillämpades inte 2021. 

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Det är ovanligt att det inkommer fler än 2 anbud i upphandlingar som genomförs enligt LUFS-direktivet eller LUK-direktivet. I nära hälften av alla upphandlingar som genomförs med stöd av LUFS-direktivet eller LUK-direktivet inkommer endast 1 anbud. Flest upphandlingar genomförs med stöd av LOU-direktivet eller LUF-direktivet. I upphandlingar där LOU-direktivet tillämpades inkom endast 1 anbud i 20 procent av upphandlingarna. Motsvarande andel för upphandlingar där LUF-direktivet tillämpades var 17 procent.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar. EU:s kollektivtrafikförordning och EU:s cabotageförordning tillämpades inte 2021. 

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Fler anbud i direktivstyrda upphandlingar

Vid direktivstyrda upphandlingar inkom i genomsnitt fler anbud än vid upphandlingar som inte var direktivstyrda. I genomsnitt inkom 6,2 anbud per upphandling vid direktivstyrd upphandling och 3,8 vid upphandling som inte var direktivstyrd. Vid upphandlingar genom förenklat förfarande, som är det vanligaste förfarandet vid upphandling under tröskelvärdena, inkom i genomsnitt 3,8 anbud. Vid öppet förfarande, som används vid merparten av alla upphand­lingar över tröskelvärdena, inkom i genomsnitt 5,6 anbud per upphandling.

Genomsnittligt antal anbud per upphandling efter förfarande, 2021
Förfarande 2021
Direktivstyrd 6,2
  Förhandlat förfarande med föregående annonsering 22,2
  Konkurrenspräglad dialog 2,0
  Selektivt förfarande  2,6
  Öppet förfarande  5,6
Inte direktivstyrd 3,8
  Förenklat förfarande  3,8
  Urvalsförfarande  4,2
Uppgift saknas  6,5
Totalt  5,4

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar. 

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

I direktivstyrda upphandlingar inkom endast 1 anbud i 20 procent av alla upphandlingar 2021. Det kan jämföras med 21 procent i upphand­lingar som inte var direktivstyrda. Det är alltså ungefär lika vanligt med 1 anbud i direktivstyrda upphandlingar som i upphandlingar som inte är direktivstyrda. Det är dock betydligt vanligare med över 10 anbud i direktivstyrda upphandlingar än i upphandlingar som inte är direktivstyrda, 11 mot 4 procent.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Fler anbud i ramavtalsupphandlingar

Ramavtal är ett avtal som ingås för att bestämma villkoren för kommande kontrakt som ska tilldelas under en given tidsperiod. Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader. Det genomsnittliga antalet anbud per upphandling är högre vid upphandlingar som avser ramavtal än vid upphandlingar som avser kontrakt. Vid upphandlingar som resulterade i ramavtal inkom i genomsnitt 8,0 anbud. Det kan jämföras med genomsnittet 3,6 vid upphandlingar som resulterade i kontrakt.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Det är mindre vanligt med endast 1 anbud i upphandlingar som avser kontrakt än i upphandlingar som avser ramavtal. I upphandlingar som avser kontrakt inkom 1 anbud i 24 procent av alla upphand­lingar 2021. Det kan jämföras med 15 procent för upphandlingar som avser ramavtal. I upphandlingar som avser ramavtal inkom över 10 anbud i 16 procent av upphandlingarna. Motsvarande andel för upphandlingar som avser kontrakt var 4 procent.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Flest anbud i tjänsteupphandlingar

En upphandling kan kategoriseras efter huvudsakligt upphandlingsslag, det vill säga avser upphandlingen varor, tjänster eller byggentreprenader. I tjänsteupphandlingar inkommer i genomsnitt betydligt fler anbud per upphandling än i varuupphandlingar. I tjänsteupphandlingar inkommer i genomsnitt 7,0 anbud per upphandling. I varuupphandlingar är genomsnittet betydligt lägre 3,4. I byggupphandlingar inkom 2021 i genomsnitt 5,5 anbud per upphandling. 

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Det är vanligare med endast 1 anbud i varuupphandlingar än i tjänsteupphandlingar eller byggupphandlingar. I 27 procent av alla varuupphandlingar inkom endast 1 anbud. Andelen är betydligt högre än genomsnittet på 20 procent. I byggupphandlingar är andelen 12 procent. Det är vanligare att det inkommer över 10 anbud i tjänsteupphandlingar än i varuupphandlingar och byggupphandlingar.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Flest anbud vid upphandling av IT-tjänster

Flest anbud per upphandling 2021 inkom i upphandlingar av CPV 72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd med i genomsnitt 16,9 anbud per upphandling. Lägst antal anbud per upphandling inkom i upphandlingar av CPV 76 Tjänster för olje- och gasindustrin med 2,0 anbud. Flest upphandlingar som annonseras i Sverige avser CPV 45 Anläggningsarbete. Där inkom i genomsnitt 5,2 anbud 2021.

Genomsnittligt antal anbud per upphandling efter CPV-huvudgrupp, 2021
CPV Beskrivning 2021
72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd 16,9
85 Hälso- och sjukvård samt socialvård 10,5
55 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster 7,2
65 El-, vatten- och energiverk 7,0
79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet 6,6
71 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 6,6
80 Undervisning och utbildning 6,1
92 Fritids-, kultur- och sporttjänster 5,3
45 Anläggningsarbete 5,2
33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 4,6

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Konkurrensen varierar mellan olika branscher och marknads­segment. Vid upphandling av CPV 15 Livsmedel, drycker, tobak o d inkom exempelvis endast 1 anbud i 42 procent av alla upphandlingar. Vid upphandling av CPV 60 Transporter (utom avfallstransport) var det desto ovanligare med endast 1 anbud. Där inkom 1 anbud i 15 procent av alla upphandlingar. Vid upphandling av exempelvis CPV 72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd (26 procent) eller CPV 85 Hälso- och sjukvård samt socialvård (31 procent) var det vanligt att över 10 anbud inkom per upphandling.

Flest anbud i regionernas upphandlingar

I genomsnitt inkom flest anbud i upphandlingar som genomfördes av regioner. Där inkom i genomsnitt 8,1 anbud per upphandling 2021. Det genom­snittliga antalet anbud per upphandling var något lägre när upphandlingen genomfördes av kommuner eller statliga myndigheter. I kommunernas upphandlingar inkom i genomsnitt 5,2 anbud 2021. Motsvarande värde för de statliga myndigheterna var 4,2. I upphandlingar genomförda av offentliga bolag inkom i genomsnitt 5,3 anbud per upphandling.

Genomsnittligt antal anbud per upphandling efter sektor, 2021
Sektor 2021
Stat 4,1
  Statlig myndighet 4,2
  Statligt ägd organisation 3,7
Region 7,8
  Region 8,1
  Regionalt ägd organisation 4,1
Kommun 5,2
  Kommun 5,2
  Kommunalt ägd organisation 5,3
Annat 6,8
Totalt 5,4

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Det var vanligare med endast 1 anbud i statliga upphandlingar än i kommunala upphandlingar. I 26 procent av alla statliga upphandlingar inkom endast 1 anbud jämfört med 22 respektive 18 procent i upphandlingar annonserade av regioner och kommuner. Det är vanligare att det inkommer över 10 anbud i regionernas upphandlingar än i statliga eller kommunala. I 13 procent av alla upphandlingar som genomfördes av regioner 2021 inkom fler än 10 anbud per upphandling.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Konkurrens i offentlig upphandling

Att beskriva hur konkurrensen fungerar inom offentlig upphandling är inte enkelt. Antalet anbud som inkommer i upphandling visar om det finns fler eller färre aktörer på marknaden och vilket intresse de har av att lämna anbud i upphandlingar. Få anbud kan tyda på svagare konkurrens.

Många anbud behöver dock inte alltid innebära bättre konkurrens. Ibland kan det vara tillräckligt med ett fåtal aktörer för att skapa ett konkurrenstryck och ibland saknas konkurrenstryck trots ett flertal aktörer på marknaden. Exempel på andra faktorer som kan påverka konkurrensen i en upphandling är marknadens karaktär och funktionssätt, hur attraktivt avtalet är och om det existerar en privat marknad vid sidan av den offentliga.

Många anbud behöver inte nödvändigtvis betyda att konkurrensen har varit hård. Flera anbudsgivare kan tilldelas avtal i en upphandling. Detta är särskilt vanligt vid upphandling som avser ramavtal. Stora andelar kontrakterade anbud i en bransch eller i en enskild upphandling kan tyda på svag konkurrens. En analys av konkurrensen bör därför ta hänsyn till hur stor andel av anbuden som leder till tilldelning av avtal.