Start

Bygg- och anläggningsföretag vinner flest upphandlingar

Publicerad 19 januari 2023
  • Upphandlingsstatistik

År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. Nio av tio kontrakterade anbud lämnades av aktiebolag. Små och medelstora företag stod tillsammans för 68 procent av alla kontrakterade anbud.

Aktiebolag vinner flest upphandlingar

Från företagens perspektiv är det viktigaste inte att lämna anbud i upphandlingar utan att vinna upphandlingar och tilldelas avtal. Totalt 9 036 anbudsgivare tilldelades avtal i upphandlingar annonserade 2021. I genomsnitt tilldelades de 2,6 avtal vardera. De flesta vinnande anbudsgivare var aktiebolag, 89 procent. Aktiebolagen stod för 91 procent av alla kontrakterade anbud.

Tänk på

Statistiken baseras på de upphandlingar som har efterannonserats. År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. Av dessa har 12 224 upphandlingar efterannonserats (2022-10-11). Det motsvarar 66 procent av de upphandlingar som annonserades 2021. Många annonserade upphandlingar saknar därmed en efterannons. Att en upphandling inte har efterannonserats kan bero på att ingen tilldelning skett eftersom upphandlingen fortfarande pågår eller att upphandlingen har avbrutits utan att avtal har tecknats. Det är även möjligt att tilldelning skett men att upphandlingen inte har efterannonserats. Alla upphandlingar över och under tröskelvärdena som inte är direktupphandlingar ska dock efterannonseras enligt upphandlingsregelverket. Det är dock troligt att många upphandlingar har tilldelats men inte efterannonserats och att statistiken därmed inte innehåller alla tilldelade upphandlingar. Analys av statistiken bör därför göras med viss försiktighet.

Antal kontrakterade anbudsgivare och anbud efter juridisk form, 2021
Juridisk form Antal kontrakterade anbudsgivare Andel kontrakterade anbudsgivare Antal kontrakterade anbud Andel kontrakterade anbud Medel av kontrakterade anbud
Bankaktiebolag 6 0 % 17 0 % 2,8
Ekonomiska föreningar 86 1 % 209 1 % 2,4
Enkla bolag 2 0 % 2 0 % 1,0
Fysiska personer 213 2 % 513 2 % 2,4
Försäkringsaktiebolag 4 0 % 11 0 % 2,8
Handelsbolag, kommanditbolag 65 1 % 95 0 % 1,5
Ideella föreningar 68 1 % 121 1 % 1,8
Kommunalförbund 3 0 % 5 0 % 1,7
Kommuner 7 0 % 13 0 % 1,9
Offentliga korporationer och anstalter 10 0 % 24 0 % 2,4
Regioner 8 0 % 14 0 % 1,8
Registrerade trossamfund 3 0 % 8 0 % 2,7
Statliga enheter 17 0 % 23 0 % 1,4
Utländska juridiska personer 45 0 % 113 0 % 2,5
Ömsesidiga försäkringsbolag 7 0 % 22 0 % 3,1
Övriga aktiebolag 8 000 89 % 21 656 91 % 2,7
Övriga stiftelser och fonder 50 1 % 126 1 % 2,5
Uppgift saknas 442 5 % 806 3 % 1,8
Totalt 9 036 100 % 23 778 100 % 2,6

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

En anbudsgivare kan tilldelas flera avtal i en och samma upphandling. I en upphandling som är indelad i flera anbudsområden kan en anbudsgivare lämna anbud på separata anbudsområden och tilldelas avtal som rör flera anbudsområden. 

Privata företag vinner flest upphandlingar

Nästan alla anbudsgivare som tilldelades avtal 2021 var privata företag. Även offentligt ägda organisationer kan lämna anbud i upphandlingar. Totalt 123 offentligt ägda organisationer tilldelades avtal 2021. Totalt 429 av anbuden som lämnades av offentligt ägda organisationer kontrakterades. Bland de offentligt ägda organisationerna tilldelades Svevia AB, Samhall AB och Vattenfall AB flest avtal 2021.

Antal kontrakterade anbudsgivare och anbud efter sektor, 2021

Sektor Antal kontrakterade anbudsgivare Andel kontrakterade anbudsgivare Antal kontrakterade anbud Andel kontrakterade anbud Medel av kontrakterade anbud
Offentlig 123 1 % 429 2 % 3,5
Privat 8 471 94 % 22 543 95 % 2,7
Uppgift saknas 442 5 % 806 3 % 1,8
Totalt 9 036 100 % 23 778 100 % 2,6

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Små och medelstora företag vinner flest upphandlingar  

Företag kan klassificeras utifrån dess storlek. Totalt 7 770 mikro-, små- och medelstora företag tilldelades avtal i upphandlingar annonserade 2021. Mikro-, små- och medelstora företag stod tillsammans för 68 procent av alla anbud som kontrakterades. Mikroföretag och små företag stod för 20 respektive 25 procent av kontrakterade anbud. Stora företag stod för 28 procent. Stora företag var färre till antalet och tilldelades därför fler avtal per företag. I genomsnitt tilldelades stora företag 8,1 avtal vardera medan mikroföretag och små företag tilldelades 1,6 avtal respektive 1,9 avtal vardera. Att stora företag i genomsnitt tilldelas fler avtal beror vanligen på att stora företag lämnar fler anbud per företag.

Antal kontrakterade anbudsgivare och anbud efter företagsstorlek, 2021
Företagsstorlek Antal kontrakterade anbudsgivare Andel kontrakterade anbudsgivare Antal kontrakterade anbud Andel kontrakterade anbud Medel av kontrakterade anbud
Mikroföretag 2 878 32 % 4 695 20 % 1,6
Små företag 3 079 34 % 5 972 25 % 1,9
Medelstora företag 1 813 20 % 5 594 24 % 3,1
Stora företag 824 9 % 6 711 28 % 8,1
Uppgift saknas 442 5 % 806 3 % 1,8
Totalt 9 036 100 % 23 778 100 % 2,6

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

EU:s definition av företagsstorlek

Vid offentlig upphandling används vanligen EU:s definition av företagsstorlek. Här används i stället SCB:s definition. SCB:s klassificering utgår ifrån Europeiska kommissionens definition som klassificerar företag enligt tre storleksklasser. EU:s klassificering baseras på antal anställda och antingen nettoomsättning eller balansomslutning.

SCB:s klassificering tar ingen hänsyn till vare sig nettoomsättning eller balansomslutning utan baseras enbart på antal anställda. Den bortser också från bestämmelser som rör ägandeförhållanden och koncernrelationer. Ett mikroföretag som är helägt av en koncernmoder ska till exempel räknas samman med koncernmodern och eventuella andra helägda bolag i koncernen när storleksklassen fastställs.

Europeiska kommissionens storleksklasser för företag

Storleksklass Antal anställda Nettoomsättning (miljoner euro)

Balansomslutning

(miljoner euro)

Mikroföretag 0–9 0–2 0–2
Små företag 10–49 2–10 2–10
Medelstora företag 50–249 10–50 10–43
Stora företag > 250 > 50 > 43

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022

Ett vanligt förekommande argument är att mikroföretag är underrepresenterade bland anbudsgivare, eftersom andelen mikroföretag i näringslivet är betydligt högre än andelen mikroföretag bland anbudsgivarna. Det finns flera brister med en sådan jämförelse. Även om mikroföretagen utgör en överväldigande majoritet av antalet företag i Sverige står små, medelstora och stora företag tillsammans för en betydligt större andel av näringslivets totala antal anställda och totala omsättning. Att beskriva näringslivet enbart utifrån antal företag ger därmed ofta en missvisande bild av näringslivets struktur och olika företags samlade betydelse för ekonomin. Dessutom tar jämförelsen inte hänsyn till att många företag är så små att de vare sig vill eller kan lämna anbud i offentlig upphandling. Mindre företag kan dessutom vara underleverantörer till större företag som är anbudsgivare. Dessutom kan många av de varor och tjänster som de minsta företagen erbjuder upphandlas genom direktupphandlingar, som vanligen inte annonseras i en registrerad annonsdatabas.

Bygg- och anläggningsföretag vinner flest upphandlingar

Utifrån standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI) kan anbudsgivare klassificeras efter vilken verksamhet de bedriver. De flesta kontrakterade anbudsgivare 2021 var byggföretag. Totalt 1 713 företag inom byggindustrin tilldelades avtal i upphandlingar annonserade 2021. De stod tillsammans för 4 099 kontrakterade anbud vilket i genomsnitt motsvarade 2,4 kontrakterat anbud per företag. En stor del av alla anbud som kontrakterades lämnades av företag inom byggindustrin, 17 procent. Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik stod för 21 procent av alla kontrakterade anbud och företag inom handel: serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar för 18 procent.

Antal kontrakterade anbudsgivare och anbud efter SNI-avdelning, 2021
SNI-avdelning Antal kontrakterade anbudsgivare Andel kontrakterade anbudsgivare Antal kontrakterade anbud Andel kontrakterade anbud Medel av kontrakterade anbud
A Företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske

160

2 % 373 2 % 2,3
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 16 0 % 34 0 % 2,1
C Tillverkningsindustri 520 6 % 1 212 5 % 2,3
D El-, gas- och värmeverk 35 0 % 73 0 % 2,1
E Vattenverk: reningsverk o.d., avfallsanläggningar 68 1 % 253 1 % 3,7
F Byggindustri 1 713 19 % 4 099 17 % 2,4
G Handel: serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 1 401 16 % 4 342 18 % 3,1
H Transport- och magasineringsföretag 318 4 % 686 3 % 2,2
I Hotell och restauranger 432 5 % 788 3 % 1,8
J Informations- och kommunikationsföretag 399 4 % 1 073 5 % 2,7
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 61 1 % 173 1 % 2,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 78 1 % 170 1 % 2,2
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 624 18 % 4 995 21 % 3,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 584 6 % 1 985 8 % 3,4
O Civila myndigheter och försvaret 6 0 % 6 0 % 1,0
P Utbildningsväsendet 175 2 % 402 2 % 2,3
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 809 9 % 1 959 8 % 2,4
R Enheter för kultur, nöje och fritid 99 1 % 174 1 % 1,8
S Andra serviceföretag 88 1 % 159 1 % 1,8
Uppgift saknas 450 5 % 16 0 % 0,0
Totalt 9 036 100 % 23 778 100 % 2,6

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Företagsanalyser utgår ifrån organisationsnummer och tar ingen hänsyn till eventuella koncernrelationer mellan enskilda företag. Många företag har dock en koncerntillhörighet. Analyser av företagens deltagande i upphandling bör optimalt ta hänsyn till sådana koncernrelationer mellan företag. Det finns dock koncerner som har hundratals organisationsnummer med vitt skilda ägarförhållanden och verksamheter. Att kategorisera företag efter exempelvis koncerntillhörighet förutsätter gränsdragningar som kan kräva omfattande utredning.

De företag som vann flest upphandlingar 2021 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Detta kan till stor del förklaras av att flest upp­handlingar annonseras inom dessa branscher. SWECO Sverige AB, WSP Sverige AB och ÅF-Infrastructure AB var anbudsgivare med flest kontrakterade anbud i upphand­lingar annonserade 2021.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar. Den vinnande anbudsgivarens namn avser det officiella namnet för det organisationsnummer som angivits i upphandlingen.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Statistiken innehåller ingen information om hur många anbud som olika företag eller kategorier av företag lämnar i upphandlingar. Det beror på att det i upphandlingsannonser inte finns någon skyldighet att ange vilka anbudsgivare som lämnat anbud (enbart vinnande anbud). Tillgång till sådana uppgifter skulle ge en betydligt bättre bild av företagens deltagande i upphandling.