Start

Ett av tre anbud leder till avtal

Publicerad 19 januari 2023
  • Upphandlingsstatistik

År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. I genomsnitt inkom 5,4 anbud per upphandling och i genomsnitt 1,9 resulterade i avtal. 35 procent av anbuden resulterade därmed i avtal.

35 procent av anbuden leder till avtal

Antalet anbud som inkommer i offentliga upphandlingar visar om det finns fler eller färre aktörer på marknaden och vilket intresse de har av att lämna anbud i upphandlingar. Antalet kontrakterade anbud visar hur många anbud som resulterar i avtal. År 2021 inkom 61 992 anbud och 23 778 anbud resulterade i kontrakt eller ramavtal. I genomsnitt inkom 5,4 anbud per upphandling och 1,9 anbud kontrakterades. Det innebär att 35 procent av anbuden resulterade i avtal.

Tänk på

Statistiken baseras på de upphandlingar som har efterannonserats. År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. Av dessa har 12 224 upphandlingar efterannonserats (2022-10-11). Det motsvarar 66 procent av de upphandlingar som annonserades 2021. Många annonserade upphandlingar saknar därmed en efterannons. Att en upphandling inte har efterannonserats kan bero på att ingen tilldelning skett eftersom upphandlingen fortfarande pågår eller att upphandlingen har avbrutits utan att avtal har tecknats. Det är även möjligt att tilldelning skett men att upphandlingen inte har efterannonserats. Alla upphandlingar över och under tröskelvärdena som inte är direktupphandlingar ska dock efterannonseras enligt upphandlingsregelverket. Det är dock troligt att många upphandlingar har tilldelats men inte efterannonserats och att statistiken därmed inte innehåller alla tilldelade upphandlingar. Analys av statistiken bör därför göras med viss försiktighet.

Antalet anbud efter kontrakterade och inte kontrakterade anbud, 2021

Anbud 2021
Antal kontrakterade anbud 23 778
Antal inte kontrakterade anbud 38 214
Antal anbud 61 992

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Antalet inkomna anbud i upphandling och antalet kontrakterade anbud redovisas per upphandling med undantag av upphandlingar som är indelade i flera anbudsområden. I en upphandling som är indelad i flera anbudsområden sker konkurrensen och kontraktstilldelningen per anbudsområde. Därför redovisas antalet anbud och antalet kontrakterade anbud per anbudsområde för upphandlingar med flera delar. Alla upphandlingar har i statistiken minst 1 anbudsområde.

Fler anbud kontrakteras i LOU-upphandlingar

Flest upphandlingar 2021 genomfördes med hänvisning till LOU. I LOU-upphandlingar inkom i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling och 1,9 anbud kontrakterades. Andelen anbud som resulterade i avtal var 36 procent. I LUF-upphandlingar inkom fler anbud per upphandling än i LOU-upphandlingar och andelen kontrakterade anbud var lägre. I LUF-upphandlingar inkom i genomsnitt 6,0 anbud varav 1,4 resulterade i avtal. Andelen kontrakterade anbud var därmed 24 procent. I upphandlingar där LUFS-direktivet eller LUK-direktivet tillämpades var genomsnittet för både antalet anbud och kontrakterade anbud lägre.

Genomsnittligt antal anbud och kontrakterade anbud efter rättslig grund, 2021
Rättslig grund Medel av antal anbud Medel av antal kontrakterade anbud Andel kontrakterade anbud
Direktiv 2009/81/EG 2,1 1,1 54%
Direktiv 2014/23/EU 2,0 1,2 60%
Direktiv 2014/24/EU 5,4 1,9 36%
Direktiv 2014/25/EU 6,0 1,4 24%
Totalt 5,4 1,9 35%

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar. Denna tabell innehåller endast upphandlingar med uppgift om både antal anbud och kontrakterade anbud och kan därför avvika något från andra sammanställningar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Fler anbud kontrakteras vid direktivstyrd upphandling

Det inkom fler anbud per upphandling i direktivstyrda upphandlingar än i upphandlingar som inte är direktivstyrda. I genomsnitt kontrakterades också fler anbud i direktivstyrda upphandlingar. Vid direktivstyrd upphandling inkom i genomsnitt 6,2 anbud per upphandling 2021 och 2,0 anbud resulterade i avtal. Vid upphandlingar som inte var direktivstyrda inkom 3,8 anbud varav 1,5 anbud resulterade i avtal. Andelen kontrakterade anbud var 39 procent i direktivstyrda upphandlingar att jämföra mot 32 procent i upphandlingar som inte var direktivstyrda.

Genomsnittligt antal anbud och kontrakterade anbud efter förfarande, 2021
Förfarande Medel av antalet anbud Medel av antal kontrakterade bud Andel kontrakterade anbud
Direktivstyrd 6,2 2,0 32 %
Förhandlat förfarande med föregående annonsering 22,2 1,1 5 %
Konkurrenspräglad dialog 2,0 1,0 50 %
Selektivt förfarande 2,6 1,3 50 %
Öppet förfarande 5,6 2,0 36 %
Inte direktivstyrd 3,8 1,5 39 %
Förenklat förfarande 3,8 1,5 39 %
Urvalsförfarande 4,2 1,4 33 %
Uppgift saknas 6,5 3,7 56 %
Totalt 5,4 1,9 35 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar. Denna tabell endast innehåller upphandlingar med uppgift om både antal anbud och kontrakterade anbud och kan därför avvika något från andra sammanställningar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Fler anbud kontrakteras vid upphandling av ramavtal

Vid upphandling av ramavtal leder fler anbud till avtal än vid upphandling av kontrakt. I genomsnitt kontrakterades 2,4 anbud vid upphandling som avser ramavtal. Vid upphandling av kontrakt resulterade 1,5 anbud i avtal. Det kan till exempel bero på att den upphandlande organisationen vid upphandling som avser ramavtal vill kunna tilldela avtal till flera olika leverantörer för förbättrad kapacitet för leverans under avtalstiden.

Genomsnittligt antal anbud och kontrakterade anbud efter avtalsform, 2021

Avtalsform Medel av antal anbud Medel av antal kontrakterade anbud Andel kontrakterade anbud
Kontrakt 3,6 1,5 42 %
Ramavtal 8,0 2,4 30 %
Totalt 5,4 1,9 35 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar. Denna tabell endast innehåller upphandlingar med uppgift om både antal anbud och kontrakterade anbud och kan därför avvika något från andra sammanställningar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Flest anbud kontrakteras i tjänsteupphandlingar

Flest anbud per upphandling inkommer vid upphandling av tjänster. I genomsnitt kontrakteras 2,2 anbud per tjänsteupphandling att jämföra med 1,5 per byggupphandling och 1,8 per varuupphandling. I varuupphandlingar kontrakteras 52 procent av anbuden som inkommer. Andelen är betydligt högre än motsvarande andel för bygg- och tjänsteupphandlingar.

Genomsnittligt antal anbud och kontrakterade anbud efter avtalsform, 2021

Upphandlingsslag Medel av antal anbud Medel av antalet kontrakterade anbud Andel kontrakterade anbud
Byggentreprenader 5,5 1,5 28%
Tjänster 7,0 2,2 31%
Varor 3,4 1,8 52%
Totalt 5,4 1,9 35%

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar. Denna tabell innehåller endast upphandlingar med uppgift om både antal anbud och kontrakterade anbud och kan därför avvika något från andra sammanställningar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Få anbud leder till avtal vid upphandling av IT-tjänster

Konkurrensen ser olika ut på olika upphandlingsmarknader. Antalet anbud som inkommer i upphandlingar och hur många som kontrakteras varierar kraftigt mellan olika branscher och segment. Vid upphandlingar av CPV 55 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster inkom exempelvis 7,2 anbud per upphandling och 5,2 anbud kontrakterades. Det innebär att 71 procent av anbuden som inkom resulterade i avtal. Vid upphandling av CPV 72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet inkom 16,9 anbud per upphandling men endast 1,2 kontrakterades. Det innebär att endast 7 procent av anbuden som inkom resulterade i avtal.

Genomsnittligt antal anbud och kontrakterade anbud efter huvudsaklig CPV-huvudgrupp, 2021

CPV Medel av antal anbud Medel av antalet kontrakterade anbud Andel kontrakterade anbud
76000000 Tjänster för olje- och gasindustrin 2,0 1,5 75 %
55000000 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster 7,2 5,2 71 %
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) 2,2 1,4 65 %
24000000 Kemiska produkter 2,9 1,9 64 %
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 4,6 2,7 59 %
77000000 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster 3,9 2,1 54 %
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d 2,4 1,3 53 %
03000000 Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter 3,1 1,6 53 %
50000000 Reparation och underhåll 3,6 1,9 52 %
14000000 Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter 2,6 1,4 52 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar. Denna tabell endast innehåller upphandlingar med uppgift om både antal anbud och kontrakterade anbud och kan därför avvika något från andra sammanställningar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Genomsnittligt antal anbud och kontrakterade anbud efter huvudsaklig CPV-huvudgrupp, 2021

CPV Medel av antal anbud Medel av antal kontrakterade anbud Andel kontrakterade anbud
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd 16,9 1,2 7 %
65000000 El-, vatten- och energiverk 7,0 1,1 15 %
92000000 Fritids-, kultur- och sporttjänster 5,3 1,5 28 %
45000000 Anläggningsarbete 5,2 1,5 28 %
31000000 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning 3,9 1,2 31 %
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet 6,6 2,2 33 %
30000000 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara 3,4 1,2 36 %
22000000 Trycksaker och tillhörande produkter 4,4 1,6 36 %
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 6,6 2,4 36 %
09000000 Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor 3,1 1,2 37 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar. Denna tabell endast innehåller upphandlingar med uppgift om både antal anbud och kontrakterade anbud och kan därför avvika något från andra sammanställningar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Flest kontrakterade anbud i regionernas upphandlingar

Flest anbud per upphandling inkommer i regionernas upphandlingar. Där inkommer i genomsnitt 7,8 anbud per upphandling och 2,3 anbud kontrakteras. Det innebär att 29 procent av anbuden i regionernas upphandlingar leder till avtal. Andelen kontrakterade anbud var störst i upphandlingar annonserade av statliga myndigheter (44 procent) och lägst i upphandlingar annonserade av regionalt ägda organisationer (29 procent).

Genomsnittligt antal anbud och kontrakterade anbud efter sektor, 2021

Sektor Medel av antal anbud Medel av antalet kontrakterade anbud Andel kontrakterade anbud
Stat 4,1 1,8 44%
Statlig myndighet 4,2 1,9 46%
Statligt ägd organisation 3,7 1,4 37%
Region 7,8 2,3 29%
Region 8,1 2,4 29%
Regionalt ägd organisation 4,1 1,2 29%
Kommun 5,2 1,8 35%
Kommun 5,2 1,9 36%
Kommunalt ägd organisation 5,3 1,7 32%
Annat 6,8 2,4 35%
Totalt 5,4 1,9 35%

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal kontrakterade anbud finns för 10 141 efterannonserade upphandlingar. Denna tabell endast innehåller upphandlingar med uppgift om både antal anbud och kontrakterade anbud och kan därför avvika något från andra sammanställningar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Konkurrens i offentlig upphandling

Att beskriva hur konkurrensen fungerar inom offentlig upphandling är inte enkelt. Antalet anbud som inkommer i upphandling visar om det finns fler eller färre aktörer på marknaden och vilket intresse de har av att lämna anbud i upphandlingar. Få anbud kan tyda på svagare konkurrens. Många anbud behöver dock inte alltid innebära bättre konkurrens. Ibland kan det vara tillräckligt med ett fåtal aktörer för att skapa ett konkurrenstryck och ibland saknas konkurrenstryck trots ett flertal aktörer på marknaden. Exempel på andra faktorer som kan påverka konkurrensen i en upphandling är marknadens karaktär och funktionssätt, hur attraktivt avtalet är och om det existerar en privat marknad vid sidan av den offentliga.

Många anbud behöver inte nödvändigtvis betyda att konkurrensen har varit hård. Flera anbudsgivare kan tilldelas avtal i en upphandling. Detta är särskilt vanligt vid upphandling som avser ramavtal. Stora andelar kontrakterade anbud i en bransch eller i en enskild upphandling kan tyda på svag konkurrens. En analys av konkurrensen bör därför ta hänsyn till hur stor andel av anbuden som leder till tilldelning av avtal.