Start

Upphandlade avtal för 244 miljarder kronor

Publicerad 19 januari 2023
  • Upphandlingsstatistik

År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. Värdet på de upphandlingarna som resulterat i kontrakt eller ramavtal uppgick till 244 miljarder kronor.

En minoritet av upphandlingarna står för en majoritet av värdet

Värdet på de upphandlingar som annonserades 2021 och som resulterade i tilldelning av kontrakt eller ramavtal uppgick till 244 miljarder kronor. Nästan alla upphandlingar (96 procent) som resulterat i avtal understeg 100 miljoner kronor och de flesta (51 procent) uppgick till mellan 1 och 10 miljoner kronor. Ett fåtal upphandlingar uppgick dock till mycket stora belopp. Totalt 59 upphandlingar översteg 500 miljoner kronor och 29 upphandlingar översteg 1 miljard kronor. Drygt 1 300 upphandlingar stod tillsammans för 80 procent av det totala kontrakterade värdet 2021. En minoritet av upphandlingarna stod därmed för en majoritet av värdet.

Tänk på

Statistiken baseras på de upphandlingar som har efterannonserats. År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. Av dessa har 12 224 upphandlingar efterannonserats (2022-10-11). Det motsvarar 66 procent av de upphandlingar som annonserades 2021. Många annonserade upphandlingar saknar därmed en efterannons. Att en upphandling inte har efterannonserats kan bero på att ingen tilldelning skett eftersom upphandlingen fortfarande pågår eller att upphandlingen har avbrutits utan att avtal har tecknats. Det är även möjligt att tilldelning skett men att upphandlingen inte har efterannonserats. Alla upphandlingar över och under tröskelvärdena som inte är direktupphandlingar ska dock efterannonseras enligt upphandlingsregelverket. Det är dock troligt att många upphandlingar har tilldelats men inte efterannonserats och att statistiken därmed inte innehåller alla tilldelade upphandlingar. Analys av statistiken bör därför göras med viss försiktighet.

Annonserade upphandlingar efter kontrakterat värde, 2021

Intervall Antal upphandlingar Andel av antal upphandlingar Kontrakterat värde, mdkr Andel av kontrakterat värde
> 1 mdkr 29 0% 54,5 22%
500 mnkr - 1 mdkr 30 0% 19,0 8%
100 mnkr - 500 mnkr 380 4% 75,7 31%
10 mnkr - 100 mnkr 2 574 26% 75,9 31%
1 mnkr - 10 mnkr 5 119 51% 18,6 8%
< 1 mnkr 1 896 19% 0,6 0%
Totalt 10 028 100% 244,4 100%

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om upphandlingens värde finns för 10 028 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Kontrakterat värde

Kontrakterat värde avser upphandlingens värde angivet i efterannonsen. Här används upphandlingens totala värde vilket omfattar värdet av alla ingående avtal under hela löptiden inklusive eventuella optioner och optioner till förlängning. För ramavtal avses högsta totala värdet. När upphandlingens totala värde saknas används det lägsta respektive högsta anbudsvärdet i upphandlingen. Värdet anges exklusive moms.

LOU-upphandlingar för 218 miljarder kronor

Värdet på upphandlingar där det angetts att de genomförts enligt LOU-direktivet uppgick till 218,4 miljarder kronor. Det motsvarar 89 procent av det totala kontrakterade värdet 2021. Att tillämpa LOU-direktivet innebär i det här sammanhanget att den upphandlande organisationen antingen hänvisar till LOU-direktivet eller till lagen om offentlig upphandling (LOU). Värdet på de upphandlingar som genomfördes enligt andra författningar var betydligt lägre.

Kontrakterat värde efter rättslig grund, 2021
Rättslig grund Antal upphandlingar Kontrakterat värde, mdkr Andel av kontrakterat värde
Direktiv 2009/81/EG 26 0,4 0 %
Direktiv 2014/23/EU 94 4,9 2 %
Direktiv 2014/24/EU 9 126 218,3 89 %
Direktiv 2014/25/EU 782 20,8 9 %
Totalt 10 028 244,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om upphandlingens värde finns för 10 028 efterannonserade upphandlingar. EU:s kollektivtrafikförordning och EU:s cabotageförordning tillämpades inte 2021.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Direktivstyrda upphandlingar för 173 miljarder kronor

En upphandling som överstiger vissa tröskelvärden och därmed omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv kallas för direktivstyrd upphandling. Värdet på direktivstyrda upphandlingar uppgick till 173,1 miljarder kronor. Värdet på upphandlingar som inte var direktivstyrda uppgick till 28,6 miljarder kronor.

De direktivstyrda upphandlingarna motsvarar 59 procent av antalet tilldelade upphandlingar men 71 procent av det totala värdet. Upphandlingar som inte var direktivstyrda är många till antalet men de utgör en mindre del av det totala kontrakterade värdet. Förklaringen är att direktivstyrda upphandlingar per definition omfattar större värden än upphandlingar som inte är direktivstyrda.

Upphandlingar som inte är direktivstyrda kunde under 2021 genomföras genom förenklat förfarande eller urvalsförfarande. Vid direktivstyrd upphandling finns ett flertal förfaranden att välja mellan. Vid direktivstyrd upphandling var öppet förfarande vanligast och vid upphandling som inte var direktivstyrd var förenklat förfarande vanligast.

Kontrakterat värde efter förfarande, 2021
Förfarande Antal upphandlingar Kontrakterat värde, mdkr Andel av kontrakterat värde
Direktivstyrd 5 911 173,1 71 %
Annat förfarande 7 0,0 0 %
Förhandlat förfarande med föregående annonsering 206 11,1 5 %
Konkurrenspräglad dialog 5 0,3 0 %
Selektivt förfarande 312 3,1 1 %
Öppet förfarande 5 381 158,6 65 %
Inte direktivstyrd 3 727 28,6 12 %
Förenklat förfarande 3 648 27,7 11 %
Urvalsförfarande 79 0,9 0 %
Uppgift saknas 390 42,7 17 %
Totalt 10 028 244,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om upphandlingens värde finns för 10 028 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Ramavtal för 101 miljarder kronor

Totalt 3 320 upphandlingar annonserade 2021 resulterade i ramavtal och 6 708 upphandlingar resulterade i kontrakt. Värdet på ramavtalen uppgick till 101,4 miljarder kronor och värdet på kontrakten till 143 miljarder kronor. Ramavtal är ett avtal som ingås för att bestämma villkoren för kommande kontrakt som ska tilldelas under en given tidsperiod. Värdet av ett ramavtal kan därför vara särskilt svårt att beräkna på förhand. Det är inte heller säkert att hela det angivna värdet realiseras under avtalsperioden.   

Kontrakterat värde efter avtalsform, 2021
Avtalsform Antal upphandlingar Kontrakterat värde, mdkr Andel av kontrakterat värde
Kontrakt 6 708 143,0 59 %
Ramavtal 3 320 101,4 41 %
Totalt 10 028 244,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om upphandlingens värde finns för 10 028 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tjänster för 104 miljarder kronor

Upphandlingar kan kategoriseras efter huvudsakligt upphandlingsslag, det vill säga om upphandlingen avser varor, tjänster eller byggentreprenader. Tjänsteupphandlingar uppgick till 104,1 miljarder kronor 2021. Varuupphandlingar och byggupphandlingar uppgick till 67,6 respektive 64,7 miljarder kronor. Tjänsteupphandlingar motsvarade 43 procent av det totala kontrakterade värdet under året.

Kontrakterat värde efter upphandlingsslag, 2021
Upphandlingsslag Antal upphandlingar Kontrakterat värde, mdkr Andel av kontrakterat värde
Byggentreprenader 1 634 64,7 26 %
Tjänster 4 696 104,1 43 %
Varor 2 633 67,5 28 %
Uppgift saknas 1 065 8,0 3 %
Totalt 10 028 244,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om upphandlingens värde finns för 10 028 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Bygg- och anläggningsarbete för 69 miljarder kronor

Värdet på genomförda upphandlingar inom CPV 45 Anläggningsarbete uppgick till 69,3 miljarder kronor. Det motsvarar 28 procent av det totala kontrakterade värdet 2021. Värdet på upphandlingarna inom CPV 85 Hälso- och sjukvård samt socialvård och CPV 33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar uppgick till 22,7 respektive 22 miljarder kronor. De tio största branscherna stod tillsammans för 75 procent av det totala kontrakterade värdet 2021.

Kontrakterat värde efter huvudsaklig CPV-kod, 2021
CPV Beskrivning Antal upphandlingar Kontrakterat värde, mdkr Andel av kontrakterat värde
45 Anläggningsarbete 2 022 69,3 28 %
85 Hälso- och sjukvård samt socialvård 286 22,7 9 %
33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 541 22,0 9 %
55 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster 129 15,8 6 %
72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd 489 12,1 5 %
79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet 829 9,6 4 %
30 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara 115 9,4 4 %
34 Transporter (utom avfallstransport) 216 8,0 3 %
90 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster 650 7,8 3 %
50 Reparation och underhåll 365 7,7 3 %
  Övrigt 4 386 60,0 25 %
  Totalt 10 028 244,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om upphandlingens värde finns för 10 028 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Fördelningen av kontrakterat värde överensstämmer med några undantag väl med statistik baserad på antalet upphandlingar. De branscher där flest upphandlingar genomförs omfattar också störst värde. CPV 85 Hälso- och sjukvård samt socialvård utgör ett undantag där få upphandlingar genomförs men där enskilda upphandlingar uppgår till mycket stora belopp. Andra undantag är CPV 55 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster och CPV 30 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara där upphandlingarna också är få till antalet men omfattar stora monetära värden.

Kommunala upphandlingar för 140 miljarder kronor

Kommunernas upphandlingar uppgick till 139,9 miljarder kronor, vilket motsvarade 57 procent av det totala kontrakterade värdet 2021. Statens och regionernas upphandlingar uppgick till 49,9 respektive 48,6 miljarder kronor. Regionerna genomför relativt få upphandlingar men upphandlingarna omfattar stora värden.

Kontrakterat värde efter sektor, 2021
Sektor Antal upphandlingar Kontrakterat värde Andel av kontrakterat värde
Stat 2 165 49,9 20%
Statlig myndighet 1 794 39,2 16%
Statligt ägd organisation 371 10,7 4%
Region 1 317 48,6 20%
Region 1 201 45,7 19%
Regionalt ägd organisation 116 2,8 1%
Kommun 6 432 139,9 57%
Kommun 4 520 80,3 33%
Kommunalt ägd organisation 1 912 59,6 24%
Annat 114 6,0 2%
Totalt 10 028 244,4 100%

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om upphandlingens värde finns för 10 028 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Upphandlingar gjorda av offentliga bolag för 68 miljarder kronor

En stor del av alla upphandlande organisationer som annonserar upphandlingar är offentligt ägda aktiebolag. De offentligt ägda bolagen genomförde 2 104 upphandlingar 2021 motsvarande 67,7 miljarder kronor. De offentliga bolagen stod därmed för 28 procent av det totala kontrakterade värdet 2021.

Kontrakterat värde efter juridisk form, 2021

Juridisk form Antal upphandlingar Kontrakterat värde, mdkr Andel av kontrakterat värde
Ekonomiska föreningar 20 4,9 2%
Fysiska personer 2

0,0

0%
Försäkringsaktiebolag 4 0,1 0%
Ideella föreningar 12 0,3 0%
Kommunalförbund 232 5,0 2%
Kommuner 4 520 80,3 33 %
Regioner 1 201 45,7 19 %
Registrerade trossamfund 3 0,0 0 %
Statliga enheter 1 853 39,9 16 %
Ömsesidiga försäkringsbolag 12 0,0 0 %
Övriga aktiebolag 404 67,7 28 %
Övriga stiftelser och fonder 58 0,4 0 %
Uppgift saknas 6 0,0 0 %
Totalt 10 028 244,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om upphandlingens värde finns för 10 028 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Ett fåtal upphandlande organisationer står för en stor del av värdet

De flesta upphandlande organisationers upphandlingsvolym understeg 100 miljoner kronor 2021. Ett fåtal organisationers upphandlingsvärde uppgick samtidigt till mycket stora belopp. Totalt 108 upphandlande organisationer stod för 80 procent av det kontrakterade värdet. De 54 upphandlande organisationer vars upphandlingsvolym översteg 1 miljard kronor 2021 stod tillsammans för 66 procent av det totala kontrakterade värdet under året. En stor del av upphandlingsvolymen är med andra ord koncentrerad till ett mindre antal upphandlande organisationer.

Tilldelade upphandlingar efter kontrakterat värde, 2021
Intervall Antal upphandlande organisationer Andel upphandlande organisationer Kontrakterat värde Andel av kontrakterat värde
> 1 mdkr 54 6 % 160,4 66 %
500 mnkr - 1 mdkr 42 5 % 28,6 12 %
100 mnkr - 500 mnkr 183 21 % 41,3 17 %
10 mnkr - 100 mnkr 323 38 % 13,1 5 %
1 mnkr - 10 mnkr 213 25 % 1,0 0 %
< 1 mnkr 43 5 % 0,0 0 %
Totalt 858 100 % 244,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om upphandlingens värde finns för 10 028 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

De nationella inköpscentralernas upphandlingar omfattar mycket stora värden. Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet och ADDA Inköpscentral vid Sveriges kommuner och regioner upphandlar ramavtal som statliga myndigheter respektive kommuner och regioner kan använda. Inköpscentralerna genomförde ett mindre antal upphandlingar 2021 men upphandlingarna uppgick till mycket stora värden. Värdet på de 17 upphandlingar som Statens Inköpscentral genomförde 2021 uppgick till 17,2 miljarder kronor och värdet på de 26 upphandlingar som ADDA Inköpscentral genomförde uppgick till 16,9 miljarder kronor.

Kontrakterat värde efter upphandlande organisation, 2021
Upphandlande organisation Antal upphandlingar Kontrakterat värde (mdkr) Andel av kontrakterat värde
Kammarkollegiet 17 17,2 7 %
Adda inköpscentral AB 26 16,9 7 %
Region Stockholm 106 8,4 3 %
Västra Götalandsregionen 171 8,2 3 %
Göteborgs kommun 120 7,2 3 %
Region Skåne 100 5,8 2 %
Malmö kommun 98 5,4 2 %
Trafikverket 387 5,2 2 %
Swedavia AB 52 5,1 2 %
Linköpings kommun 82 4,6 2 %
Övriga 8 869 160,3 66 %
Totalt 10 028 244,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). Not: Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om upphandlingens värde finns för 10 028 efterannonserade upphandlingar.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Kontrakterat värde baseras på uppgifter som anges i efterannonser. Annonseringen i Sverige är bristfällig. Efterannonser saknas för många upphandlingar. För många upphandlingar som har efterannonserats saknas dessutom uppgift om upphandlingens värde helt i efterannonsen. Värdet på upphandlingen baseras ofta på manuell inmatning av information. Det finns många exempel på upphandlingar där värdet har angivits till uppenbart felaktiga värden, som exempelvis o kronor, eller uppenbart orimliga värden som exempelvis 1 krona. I nära 500 upphandlingar annonserade 2021 har värdet i efterannonsen angetts till o kr. Det förekommer också att man angett upphandlingens värde på ett felaktigt sätt exempelvis att man anger ett timpris i stället för det totala värdet på upphandlingen.