Start

4,8 anbud per upphandling 2022

Publicerad 23 november 2023
  • Upphandlingsstatistik

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 203 upphandlingar. I genomsnitt inkom 4,8 anbud per upphandling. Det var en minskning jämfört med föregående år. Det vanligaste antalet anbud per upphandling var 2. I 21 procent av alla upphandlingar inkom endast 1 anbud.

I genomsnitt 4,8 anbud per upphandling

Antalet anbud som inkommer i offentliga upphandlingar visar vilket intresse företagen har av att lämna anbud i upphandlingar. Totalt 53 683 anbud inkom i de upphandlingar som annonserades 2022. I genomsnitt inkom 4,8 anbud per upphandling. Det vanligast förekommande antalet anbud (typvärde) var 2 och medianvärdet var 3. Det genomsnittliga antalet anbud minskade jämfört med föregående år då genomsnittet var 5,5.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023). För tidsperioden 2012–2020 Mercell AB. Not: From 2021 avser statistiken antalet anbud. Tidigare statistik avser antalet anbudsgivare. Antal anbudsgivare kan inte alltid likställas med antal anbud. Vid historiska jämförelser bör därför viss försiktighet iakttas.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

I 60 procent av upphandlingarna 2022 inkom 1–3 anbud. I 21 procent av upphandlingar inkom endast 1 anbud. Det var i nivå med föregående år. I 8 procent av upphandlingarna inkom över 10 anbud.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Indikatorer på konkurrens

Flera olika mått kan användas som konkurrensindikator. Medelvärdet visar det genomsnittliga antalet anbud som inkommer per upphandling. Det kan användas för att illustrera utvecklingen över tid eller för att visa på skillnader mellan olika branscher och marknadssegment.

Det är en avgörande skillnad från ett konkurrensperspektiv om 1 anbud (ingen konkurrens) eller 2 anbud (viss konkurrens) inkommer i en upphandling. Därför är antalet upphandlingar med endast 1 anbud särskilt intressant. Det kan vara en indikator på bristande intresse för upphandlingar och bristande konkurrens. Genom att studera fördelningen av antalet anbud per upphandling ges en kompletterande bild till medelvärdet eller medianen.

Flest anbud i LOU-upphandlingar

I genomsnitt inkom flest anbud i upphandlingar där LOU-direktivet tillämpades. Att tillämpa LOU-direktivet innebär i sammanhanget att den upphandlande organisationen antingen hänvisar till LOU-direktivet eller till lagen om offentlig upphandling (LOU). När LOU-direktivet tillämpades inkom i genomsnitt 5,0 anbud per upphandling. När andra direktiv och lagar tillämpades var genomsnittet betydligt lägre.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023). Not: Direktiv 2014/24/EU innebär hänvisning till antingen LOU-direktivet eller till lagen om offentlig upphandling (LOU), Direktiv 2014/25/EU innebär hänvisning till antingen LUF-direktivet eller till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), Direktiv 2014/23/EU innebär hänvisning till antingen LUK-direktivet eller Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och Direktiv 2009/81/EG innebär hänvisning till antingen LUFS-direktivet eller Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). EU:s kollektivtrafikförordning och EU:s cabotageförordning tillämpades inte 2021 eller 2022.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Flest upphandlingar genomförs med stöd av LOU-direktivet eller LUF-direktivet. I upphandlingar där LOU-direktivet tillämpades inkom endast 1 anbud i 20 procent av upphandlingarna. Motsvarande andel för upphandlingar där LUF-direktivet tillämpades var 22 procent.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023). Not: Direktiv 2014/24/EU innebär hänvisning till antingen LOU-direktivet eller till lagen om offentlig upphandling (LOU), Direktiv 2014/25/EU innebär hänvisning till antingen LUF-direktivet eller till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), Direktiv 2014/23/EU innebär hänvisning till antingen LUK-direktivet eller Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och Direktiv 2009/81/EG innebär hänvisning till antingen LUFS-direktivet eller Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). EU:s kollektivtrafikförordning och EU:s cabotageförordning tillämpades inte 2021 eller 2022.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Statistiken baseras på de upphandlingar som har efterannonserats. Information om resultatet av upphandlingen saknas för många upphandlingar. År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 203 upphandlingar. Av dessa har 12 190 upphandlingar efterannonserats (2023-10-01). Det motsvarar 71 procent av de upphandlingar som annonserades 2022. Många annonserade upphandlingar saknar därmed en efterannons.

Att en upphandling inte har efterannonserats kan bero på att ingen tilldelning skett eftersom upphandlingen fortfarande pågår eller att upphandlingen har avbrutits utan att avtal har tecknats (och utan att resultatet efterannonserats). Det är även möjligt att tilldelning skett men att upphandlingen inte har efterannonserats.

Alla upphandlingar över och under tröskelvärdena som inte är direktupphandlingar ska efterannonseras enligt upphandlingsregelverket. Det är dock troligt att många tilldelade upphandlingar inte har efterannonserats och att statistiken därmed inte innehåller alla genomförda upphandlingar. Analys av statistiken bör därför göras med viss försiktighet.

Antal annonserade upphandlingar, 2021-2022
  2021 2022
Annonserade upphandlingar 18 426 17 203
Varav efterannonserade 12 677 12 190
Andel efterannonserade 69 % 71 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023). Not: I statistiken ingår endast annonspliktiga upphandlingar. Annonser eller efterannonser som avser direktupphandlingar ingår inte. Uppgifterna omfattar upphandlingar efterannonserade per 2023-10-01.  

Fler anbud i direktivstyrda upphandlingar

Vid direktivstyrda upphandlingar inkom i genomsnitt fler anbud än vid upphandlingar som inte var direktivstyrda. I genomsnitt inkom 4,4 anbud per upphandling vid direktivstyrd upphandling och 3,3 vid upphandling som inte var direktivstyrd. Vid öppet förfarande, som används vid merparten av alla upphand­lingar över tröskelvärdena, inkom i genomsnitt 4,4 anbud per upphandling. Antalet anbud per upphandling minskade vid både direktivstyrd och nationell upphandling jämfört med föregående år.

Genomsnittligt antal anbud per upphandling efter förfarande, 2021-2022

Förfarande 2021 2022
Direktivstyrd 6,3 4,4
Förhandlat förfarande med föregående annonsering 20,8 2,9
Konkurrenspräglad dialog 2,0 -
Selektivt förfarande 4,6 4,6
Öppet förfarande 5,7 4,4
Inte direktivstyrd 3,8 3,3
Annat förfarande - 3,4
Förenklat förfarande 3,8 3,0
Urvalsförfarande 3,7 2,4
Uppgift saknas 6,9 6,4
Totalt 5,5 4,8

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

I direktivstyrda upphandlingar inkom endast 1 anbud i 22 procent av alla upphandlingar 2022. Det kan jämföras med 24 procent i upphand­lingar som inte var direktivstyrda. Det är alltså något vanligare med 1 anbud i upphandlingar som inte är direktivstyrda än i upphandlingar som är direktivstyrda. Det är dock betydligt vanligare med över 10 anbud i direktivstyrda upphandlingar än i upphandlingar som inte är direktivstyrda, 7 mot 2 procent.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Antalet inkomna anbud och kontrakterade anbud redovisas per upphandling med undantag av upphandlingar som är indelade i flera anbudsområden. I en upphandling som är indelad i flera anbudsområden sker konkurrensen och kontraktstilldelningen per anbudsområde. Därför redovisas antalet anbud och kontrakterade anbud per anbudsområde för upphandlingar med flera delar. Alla upphandlingar har i statistiken minst 1 anbudsområde.

Fler anbud i ramavtalsupphandlingar

Ramavtal är ett avtal som ingås för att bestämma villkoren för kommande kontrakt som ska tilldelas under en given tidsperiod. Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader. Det genomsnittliga antalet anbud per upphandling är högre vid upphandlingar som avser ramavtal än vid upphandlingar som avser kontrakt. Vid upphandlingar som resulterade i ramavtal inkom i genomsnitt 6,7 anbud. Det kan jämföras med genomsnittet 3,6 vid upphandlingar som resulterade i kontrakt.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Det är mindre vanligt med endast 1 anbud i upphandlingar som avser ramavtal än i upphandlingar som avser kontrakt. I upphandlingar som avser kontrakt inkom 1 anbud i 25 procent av alla upphand­lingar 2022. Det kan jämföras med 14 procent för upphandlingar som avser ramavtal. I upphandlingar som avser ramavtal inkom över 10 anbud i 14 procent av upphandlingarna. Motsvarande andel för upphandlingar som avser kontrakt var 3 procent.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Flest anbud i tjänsteupphandlingar

En upphandling kan kategoriseras efter huvudsakligt upphandlingsslag, det vill säga avser upphandlingen varor, tjänster eller byggentreprenader. I tjänsteupphandlingar inkommer i genomsnitt fler anbud per upphandling än i varuupphandlingar. I tjänsteupphandlingar inkommer i genomsnitt 5,9 anbud per upphandling. I varuupphandlingar är genomsnittet betydligt lägre 3,7. I byggupphandlingar inkom i genomsnitt 4,0 anbud per upphandling. 

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Det är vanligare med endast 1 anbud i varuupphandlingar än i tjänsteupphandlingar eller byggupphandlingar. I 28 procent av alla varuupphandlingar inkom endast 1 anbud. Andelen är betydligt högre än genomsnittet på 21 procent. I byggupphandlingar är andelen 14 procent. Det är vanligare att det inkommer över 10 anbud i tjänsteupphandlingar än i varuupphandlingar och byggupphandlingar.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Konkurrens i offentlig upphandling

Att beskriva hur konkurrensen fungerar inom offentlig upphandling är inte enkelt. Antalet anbud som inkommer i upphandling visar om det finns fler eller färre aktörer på marknaden och vilket intresse de har av att lämna anbud i upphandlingar. Få anbud kan tyda på svagare konkurrens. Många anbud behöver dock inte nödvändigtvis betyda att konkurrensen har varit hård. Flera anbudsgivare kan tilldelas avtal i en upphandling. Detta är särskilt vanligt vid upphandling som avser ramavtal. Stora andelar kontrakterade anbud i en bransch eller i en enskild upphandling kan tyda på svag konkurrens. En analys av konkurrensen bör därför även ta hänsyn till hur stor andel av anbuden som leder till tilldelning av avtal.

Flest anbud vid upphandling av fritids-, kultur- och sporttjänster

Konkurrensen varierar mellan olika branscher och marknads­segment. Flest anbud per upphandling 2022 inkom i upphandlingar av CPV 92 Fritids-, kultur- och sporttjänster med i genomsnitt 10,8 anbud per upphandling. Lägst antal anbud per upphandling inkom i upphandlingar av CPV 16 Jordbruksmaskiner med 2,0 anbud. Flest upphandlingar som annonseras i Sverige avser CPV 45 Anläggningsarbete. Där inkom i genomsnitt 4,0 anbud 2022.

Genomsnittligt antal anbud per upphandling efter huvudsaklig CPV-kod, 2022

CPV-Huvudgrupp 2022
92000000 Fritids-, kultur- och sporttjänster 10,8
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård 10,3
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet 9,0
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster 9,0
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 7,2
55000000 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster 6,8
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 6,8
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd 5,3
80000000 Undervisning och utbildning 4,2
45000000 Anläggningsarbete 4,0

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Flest anbud i regionernas upphandlingar

I genomsnitt inkom flest anbud i upphandlingar som genomfördes av regioner. Där inkom i genomsnitt 6,0 anbud per upphandling 2022. Det genom­snittliga antalet anbud per upphandling var något lägre när upphandlingen genomfördes av kommuner eller statliga myndigheter. I kommunernas upphandlingar inkom i genomsnitt 4,7 anbud. Motsvarande värde för de statliga myndigheterna var 5,4. I upphandlingar genomförda av offentliga bolag, oavsett sektorstillhörighet, inkom i genomsnitt 4,1 anbud per upphandling.

Genomsnittligt antal anbud per upphandling efter sektor, 2021-2022

Sektor för köpare 2021 2022
Region 7,7 5,8
Region 7,9 6,0
Regionalt ägd organisation 4,1 3,9
Kommun 5,4 4,5
Kommun 5,5 4,7
Kommunalt ägd organisation 5,2 4,0
Stat 4 5,2
Statlig myndighet 4,2 5,4
Statligt ägd organisation 3,7 4,2
Annat 6,7 3,7
Totalt 5,5 4,8

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Det var vanligare med endast 1 anbud i statliga upphandlingar än i kommunala upphandlingar. I 25 procent av alla statliga upphandlingar inkom endast 1 anbud jämfört med 20 respektive 18 procent i upphandlingar annonserade av regioner och kommuner. Det är vanligare att det inkommer över 10 anbud i regionernas upphandlingar än i statliga eller kommunala.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Annonseringen i Sverige är bristfällig vilket påverkar statistikens kvalitet. Många upphandlingar saknar uppgifter om antal anbud. För 2022 finns uppgifter om antal anbud för 55 procent av alla upphandlingar annonserade 2022. Att uppgifter saknas kan exempelvis bero på att upphandlingen inte har efterannonserats eller att uppgifter saknas i efterannonsen. Att uppgiften saknas i efterannonsen kan exempelvis bero på att ingen tilldelning skett (12 procent för 2022) eftersom upphandlingen avbrutits. Det kan även bero på att den upphandlande organisationen har utelämnat uppgiften i efterannonsen.