Start

Statistik om annonserade upphandlingar i Sverige 2022

Publicerad 31 mars 2023

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 198 upphandlingar. Det är en minskning med knappt 7 procent jämfört med 2021. De offentligt ägda bolagen stod för en fjärdedel av alla upphandlingar, tre av tio upphandlingar avsåg anläggningsarbete och drygt hälften av upphandlingarna under året var direktivstyrda. I de flesta upphandlingar tillämpades LOU.

Infografik som visar hur många upphandlingar som annonserades 2022

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 198 upphandlingar. Det är en minskning med knappt 7 procent jämfört med 2021. Flest upphandlingar annonserades i mars. Nära hälften omfattades av EU:s upphandlingsdirektiv.

Infografik som visar att kommunerna annonserar 7 av 10 upphandlingar

1 135 upphandlande organisationer annonserade minst 1 upphandling under 2022. Majoriteten av upphandlingarna annonserades av kommunerna. Den upphandlande organisation som annonserade flest upphandlingar under året var Trafikverket.

Infografik som visar att tjänster är vanligast att upphandla

Nära hälften av alla upphandlingar som annonserades 2022 avsåg tjänster. Varor och byggentreprenader stod för cirka 25 procent vardera. Tre av tio upphandlingar avsåg anläggningsarbete.

I genomsnitt inkom 4,8 anbud per upphandling 2022. I 60 procent av upphandlingarna inkom 1–3 anbud och i 21 procent av upphandlingarna inkom endast 1 anbud.

Fyra av tio anbud resulterade i avtal 2022. Små- och medelstora företag stod tillsammans för 74 procent av alla kontrakterade anbud. Bygg- och anläggningsföretag vann flest upphandlingar.

Värdet på de upphandlingarna som resulterat i kontrakt eller ramavtal uppgick till 270 miljarder kronor. Upphandlingsvolymen för många organisationer understeg 100 miljoner kronor.