Start

Upphandlade avtal för 270 miljarder kronor 2022

Publicerad 23 november 2023
  • Upphandlingsstatistik

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 203 upphandlingar. Värdet på de upphandlingarna som resulterat i kontrakt eller ramavtal uppgick till 270 miljarder kronor.

Annonserade upphandlingar för 270 miljarder kronor

Värdet på de upphandlingar som annonserades 2022 och som resulterade i kontrakt eller ramavtal uppgick till 270 miljarder kronor. Det är en minskning jämfört med föregående år. Det är dock troligt att värdet för 2022 kommer att öka något eftersom inte alla upphandlingar som annonserades 2022 ännu har efterannonserats.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Kontrakterat värde

Kontrakterat värde avser upphandlingens värde angivet i efterannonsen. Här används upphandlingens totala värde vilket omfattar värdet av alla ingående avtal under hela löptiden inklusive eventuella optioner och optioner till förlängning. För ramavtal avses högsta totala värdet. När upphandlingens totala värde saknas används det lägsta respektive högsta anbudsvärdet i upphandlingen. Värdet anges exklusive moms.

En minoritet av upphandlingarna stod för en majoritet av värdet

Den genomsnittliga upphandlingen uppgick till cirka 26 miljoner kronor 2022. Nästan alla upphandlingar (95 procent) understeg 100 miljoner kronor och de flesta (48 procent) uppgick till mellan 1 och 10 miljoner kronor.

Ett fåtal upphandlingar uppgick till mycket stora belopp. Totalt 69 upphandlingar översteg 500 miljoner kronor och 29 upphandlingar översteg 1 miljard kronor. Drygt 450 upphandlingar stod tillsammans för nära 65 procent av det totala kontrakterade värdet år 2022. En minoritet av upphandlingarna stod därmed för en majoritet av värdet.

Annonserade upphandlingar efter kontrakterat värde, 2022

Kontrakterat värde Antal upphandlingar Andel av upphandlignar Kontrakterat värde (mdkr) Andel av kontrakterat värde
> 1 mdkr 29 0 % 68,9 25 %
500 mnkr - 1 mdkr 40 0 % 26,8 10 %
100 mnkr - 500 mnkr 398 4 % 78,3 29 %
10 mnkr - 100 mnkr 2 716 26 % 77,0 28 %
1 mnkr - 10 mnkr 4 988 48 % 18,8 7 %
< 1 mnkr 2 183 21 % 0,5 0 %
Totalt 10 354 100 % 270,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Tänk på

Statistiken baseras på de upphandlingar som har efterannonserats. Information om resultatet av upphandlingen saknas för många upphandlingar. År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 203 upphandlingar. Av dessa har 12 190 upphandlingar efterannonserats (2023-10-01). Det motsvarar 71 procent av de upphandlingar som annonserades 2022. Många annonserade upphandlingar saknar därmed en efterannons.

Att en upphandling inte har efterannonserats kan bero på att ingen tilldelning skett eftersom upphandlingen fortfarande pågår eller att upphandlingen har avbrutits utan att avtal har tecknats (och utan att resultatet efterannonserats). Det är även möjligt att tilldelning skett men att upphandlingen inte har efterannonserats.

Alla upphandlingar över och under tröskelvärdena som inte är direktupphandlingar ska efterannonseras enligt upphandlingsregelverket. Det är dock troligt att många tilldelade upphandlingar inte har efterannonserats och att statistiken därmed inte innehåller alla genomförda upphandlingar. Analys av statistiken bör därför göras med viss försiktighet.

Antal annonserade upphandlingar, 2021-2022
  2021 2022
Annonserade upphandlingar 18 426 17 203
Varav efterannonserade 12 677 12 190
Andel efterannonserade 69 % 71 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023). Not: I statistiken ingår endast annonspliktiga upphandlingar. Annonser eller efterannonser som avser direktupphandlingar ingår inte. Uppgifterna omfattar upphandlingar efterannonserade per 2023-10-01.  

LOU-upphandlingar för 239 miljarder kronor

Värdet på upphandlingar som genomförts enligt LOU-direktivet uppgick till 239 miljarder kronor år 2022. Det motsvarar 88 procent av det totala kontrakterade värdet år 2022. Att tillämpa LOU-direktivet innebär i detta sammanhang att den upphandlande organisationen antingen hänvisar till LOU-direktivet eller till lagen om offentlig upphandling (LOU). Värdet på de upphandlingar som genomfördes enligt andra författningar var betydligt lägre.

Kontrakterat värde efter rättslig grund, 2022
Rättslig grund Antal upphandlingar Andel av upphandlingar Kontrakterat värde (mdkr) Andel av kontrakterat värde
Direktiv 2009/81/EG 28 0 % 0,1 0 %
Direktiv 2014/23/EU 80 1 % 3,8 1 %
Direktiv 2014/24/EU 9 378 91 % 239,0 88 %
Direktiv 2014/25/EU 868 8 % 27,5 10 %
Totalt 10 354 100% 270,4 100%

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023). Not: Direktiv 2014/24/EU innebär hänvisning till antingen LOU-direktivet eller till lagen om offentlig upphandling (LOU), Direktiv 2014/25/EU innebär hänvisning till antingen LUF-direktivet eller till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), Direktiv 2014/23/EU innebär hänvisning till antingen LUK-direktivet eller Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och Direktiv 2009/81/EG innebär hänvisning till antingen LUFS-direktivet eller Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). EU:s kollektivtrafikförordning och EU:s cabotageförordning tillämpades inte 2022.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Direktivstyrda upphandlingar för 174 miljoner kronor

En upphandling som överstiger vissa värden och därmed omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv kallas för direktivstyrd upphandling. Värdet på direktivstyrda upphandlingar uppgick till 174,5 miljarder kronor år 2022. Värdet på upphandlingar som inte var direktivstyrda uppgick till 25 miljarder kronor.

De direktivstyrda upphandlingarna motsvarade 50 procent av antalet upphandlingar och 65 procent av värdet. Upphandlingar som inte var direktivstyrda är många till antalet men de utgör en mindre del av det totala kontrakterade värdet. Förklaringen är att direktivstyrda upphandlingar per definition omfattar större värden än upphandlingar som inte är direktivstyrda.

Vid direktivstyrd upphandling finns ett flertal förfaranden att välja mellan. Vid direktivstyrd upphandling var öppet förfarande vanligast sett till både antal och värde. Vid upphandling under tröskelvärdena finns inga bestämda förfaranden utan den upphandlande organisationen ska själv utforma förfarandet för upphandlingen. Annonspliktiga upphandlingar som inte är direktivstyrda kunde tidigare genomföras genom förenklat förfarande eller urvalsförfarande.

Kontrakterat värde efter förfarande, 2022

Förfarande  Antal upphandlingar Andel av upphandlingar Kontrakterat värde (mdkr) Andel av kontrakterat värde
Direktivstyrd 5 211 50% 174,5 65 %
Förhandlat förfarande med föregående annonsering 158 2 % 13,6 5 %
Konkurrenspräglad dialog 1 0 % 0,0 0 %
Selektivt förfarande 218 2 % 5,0 2 %
Öppet förfarande 4 834 47 % 155,9 58 %
Inte direktivstyrd 2 885 28 % 25,0 9 %
Annat förfarande 2 157 21 % 18,9 7 %
Förenklat förfarande 718 7 % 6,1 2 %
Urvalsförfarande 10 0 % 0,0 0 %
Uppgift saknas 2 258 22 % 70,9 26 %
Totalt 10 354 100 % 270,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

 

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Ramavtal för 100 miljarder kronor

Totalt 3 554 upphandlingar annonserade år 2022 resulterade i ramavtal och 6 800 resulterade i kontrakt. Värdet på ramavtalen uppgick till 100 miljarder kronor och värdet på kontrakten till 170,4 miljarder kronor. Ramavtal är ett avtal som ingås för att bestämma villkoren för kommande kontrakt som ska tilldelas under en given tidsperiod. Värdet av ett ramavtal kan därför vara särskilt svårt att beräkna på förhand. Det är inte heller säkert att hela det angivna värdet realiseras under avtalsperioden.   

Kontrakterat värde efter avtalsform, 2022

Avtalsform Antal upphandlingar Andel av upphandlingar Kontrakterat värde (mdkr) Andel av kontrakterat värde
Kontrakt 6 800 66 % 170,4 63 %
Ramavtal 3 554 34% 100,0 37%
Totalt 10 354 100 % 270,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tjänster för 120 miljarder kronor

Upphandlingar kan kategoriseras efter huvudsakligt upphandlingsslag, det vill säga om upphandlingen avser varor, tjänster eller byggentreprenader. Tjänsteupphandlingar uppgick till 120,5 miljarder kronor år 2022.Varuupphandlingar och byggupphandlingar uppgick till 79,3 respektive 69,4 miljarder kronor. Tjänsteupphandlingar motsvarade 45 procent av det totala kontrakterade värdet under året.

Kontrakterat värde efter upphandlingsslag, 2022
Upphandlingsslag Antal upphandlingar Andel av upphandlingar Kontrakterat värde (mdkr) Andel av kontrakterat värde
Byggentreprenader 2 125 21 % 69,4 26%
Tjänster 5 096 49 % 120,5 45 %
Uppgift saknas 265 3 % 1,3 0 %
Varor 2 868 28 % 79,3 29 %
Totalt 10 354 100 % 270,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Bygg- och anläggningsarbete för 69 miljarder kronor

Värdet på genomförda upphandlingar inom CPV 45 Anläggningsarbete uppgick till 69,6 miljarder kronor år 2022. Det motsvarar 26 procent av det totala kontrakterade värdet under året. Värdet på upphandlingarna inom CPV 33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar och Transporter (utom avfallstransport) uppgick till 20 respektive 19,4 miljarder kronor. De tio största branscherna stod tillsammans för 73 procent av det totala kontrakterade värdet år 2022.

Kontrakterat värde efter huvudsaklig CPV-kod, 2022
CPV-Huvudgrupp Antal upphandlingar Andel av upphandlingar Kontrakterat värde (mdkr) Andel av kontrakterat värde
45000000 Anläggningsarbete 2 159 21 % 69,6 26 %
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 529 5 % 20,0 7 %
60000000 Transporter (utom avfallstransport) 203 2 % 19,4 7 %
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet 843 8 % 17,6 7 %
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård 266 3 % 15,8 6 %
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd 478 5 % 14,3 5 %
90000000 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster 685 7 % 12,2 5 %
48000000 Programvara och informationssystem 168 2 % 11,6 4 %
34000000 Transportutrustning och transporthjälpmedel 453 4 % 8,8 3 %
70000000 Tjänster avseende fast egendom 52 1 % 8,5 3 %
Övriga 4 518 44 % 72,5 27 %
Totalt 10 354 100 % 270,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Fördelningen av kontrakterat värde överensstämmer med några undantag väl med statistik baserad på antalet upphandlingar. De branscher där flest upphandlingar genomförs omfattar också störst värde. CPV 85 Hälso- och sjukvård samt socialvård utgör ett undantag där få upphandlingar genomförs men där enskilda upphandlingar uppgår till mycket stora belopp. Andra undantag är Transporter (utom avfallstransport) och CPV 40 Programvara och informationssystem där upphandlingarna också är få till antalet men omfattar stora monetära värden.

Kommunala upphandlingar för 141 miljarder kronor

Kommunernas upphandlingar uppgick till 141,5 miljarder kronor år 2022. Det motsvarade 52 procent av det totala kontrakterade värdet under året. Statens och regionernas upphandlingar uppgick till 52,6 respektive 69,9 miljarder kronor. Regionerna genomför relativt få upphandlingar men upphandlingarna omfattar stora värden.

Kontrakterat värde efter sektor, 2022

Sektor Antal upphandlingar Andel av upphandlingar Kontrakterat värde (mdkr) Andel av kontrakterat värde
Stat 2 122 20 % 52,6 19 %
Statlig myndighet 1 767 17 % 46,1 17 %
Statligt ägd organisation 355 3 % 6,5 2 %
Region 1 275 12 % 69,9 26 %
Region 1 186 11 % 61,6 23 %
Regionalt ägd organisation 89 1 % 8,3 3 %
Kommun 6 853 66 % 141,5 52 %
Kommun 4 850 47 % 82,3 30 %
Kommunalt ägd organisation 2 003 19 % 59,2 22 %
Annat 98 1 % 6,4 2 %
Totalt 10 354 100 % 270,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Offentliga bolag upphandlar för 66 miljarder kronor

En stor del av alla upphandlande organisationer som annonserar upphandlingar är offentligt ägda aktiebolag. De offentligt ägda bolagen genomförde 2 198 upphandlingar år 2022 till ett värde om 66,3 miljarder kronor. De offentliga bolagen stod därmed för 25 procent av det totala kontrakterade värdet år 2022.

Kontrakterat värde efter juridisk form, 2022

Juridisk form Antal upphandlingar Andel av upphandlingar Kontrakterat värde (mdkr) Andel av kontrakterat värde
Ekonomiska föreningar 23 0 % 7,2 3 %
Försäkringsaktiebolag 10 0 % 0,2 0 %
Ideella föreningar 8 0 % 0,6 0 %
Kommunalförbund 190 2 % 3,4 1 %
Kommuner 4 850 47 % 82,3 30 %
Regioner 1 186 11 % 61,6 23 %
Registrerade trossamfund 4 0 % 0,2 0 %
Samfälligheter 1 0 % 0,0 0 %
Statliga enheter 1 812 18 % 47,6 18 %
Uppgift saknas 2 0 % 0,1 0 %
Ömsesidiga försäkringsbolag 5 0 % 0,0 0 %
Övriga aktiebolag 2 198 2 1% 66,3 25 %
Övriga stiftelser och fonder 59 1 % 0,7 0 %
Totalt 10 354 100 % 270,4 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval

Statistikdatabasen

Ett fåtal upphandlande organisationer står för en stor del av värdet

De flesta upphandlande organisationers upphandlingsvolym understeg 100 miljoner kronor år 2022. Ett fåtal organisationers upphandlingsvärde uppgick samtidigt till mycket stora belopp. Totalt 115 upphandlande organisationer stod för 80 procent av det kontrakterade värdet år 2022. De 57 upphandlande organisationer vars upphandlingsvolym översteg 1 miljard kronor år 2022 stod tillsammans för 65 procent av det totala kontrakterade värdet under året. En stor del av upphandlingsvolymen är med andra ord koncentrerad till ett mindre antal upphandlande organisationer.

Kontrakterat värde fördelat på antal upphandlande organisationer, 2022

Kontrakterat värde Antal upphandlande organisationer Andel av upphandlande organisationer Kontrakterat värde (mdkr) Andel av kontrakterat värde
> 1 mdkr 57 6 % 175,4 65 %
500 mnkr - 1 mdkr 51 6 % 37,5 14 %
100 mnkr - 500 mnkr 186 21 % 42,5 16 %
10 mnkr - 100 mnkr 357 40 % 14,1 5 %
1 mnkr - 10 mnkr 186 21 % 0,8 0 %
< 1 mnkr 48 5 % 0,1 0 %
Totalt 885 100% 270,4 100%

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

De nationella inköpscentralernas upphandlingar omfattar mycket stora värden. Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet och Adda inköpscentral vid Sveriges kommuner och regioner upphandlar ramavtal som statliga myndigheter respektive kommuner och regioner kan använda. Inköpscentralerna genomförde ett mindre antal upphandlingar 2022 men upphandlingarna uppgick till mycket stora värden. Värdet på de 16 upphandlingar som Statens Inköpscentral genomförde 2022 uppgick till 15,2 miljarder kronor och värdet på de 24 upphandlingar som Adda inköpscentral genomförde uppgick till 13,6 miljarder kronor.

Kontrakterat värde efter upphandlande organisation, 2022

Köpare Antal upphandlingar Kontrakterat värde (mdkr) Andel av kontrakterat värde
Region Stockholm 113 24,8 9 %
Kammarkollegiet 16 15,2 6 %
Adda inköpscentral AB 24 13,6 5 %
Kriminalvården 32 9,4 3 %
Västra Götalandsregionen 177 8,9 3 %
Region Skåne 119 7,5 3 %
Göteborgs kommun 193 6,9 3 %
Sinfra 12 5,7 2 %
Ellevio AB 17 3,8 1 %
Malmö kommun 60 3,5 1 %
Övriga 9 591 171,3 63 %
Totalt 10 354 270,4 10 0%

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Annonseringen i Sverige är bristfällig vilket påverkar statistikens kvalitet. Många upphandlingar saknar uppgifter om kontrakterat värde. För 2022 finns uppgifter om kontrakterat värde för 60 procent av alla upphandlingar annonserade 2022. Att uppgifter saknas kan bland annat bero på att upphandlingen inte har efterannonserats eller att uppgifter saknas i efterannonsen. Att uppgiften saknas i efterannonsen kan bero på att ingen tilldelning skett (12 procent för 2022) eftersom upphandlingen exempelvis avbrutits. Det kan även bero på att den upphandlande organisationen har utelämnat uppgiften i efterannonsen.

Värdet på upphandlingen kan baseras på manuell inmatning av information. Det finns många upphandlingar där värdet har angivits till uppenbart felaktiga värden, som exempelvis o kronor, eller uppenbart orimliga värden, som 1 krona. I drygt 1 100 upphandlingar annonserade 2022 har värdet i efterannonsen exempelvis angetts till o kr. Det förekommer också att upphandlingens värde angetts på ett felaktigt sätt, exempelvis att timpris angetts i stället för det totala värdet på upphandlingen.