Start

Vanligast att ställa funktionskrav i innovationsupphandling 2022

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 198 upphandlingar. Av dessa var 793 innovationsupphandlingar. Drygt 10 procent av dessa innehöll tekniska specifikationer som i första hand baserades på funktions- och prestandakrav och inte på en beskrivning av den tekniska lösningen.

Knappt 800 innovationsupphandlingar

Innovationsupphandling är en metod som innebär att den upphandlande organisationen främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar när byggentreprenader, varor eller tjänster upphandlas. Upphandlande organisationer annonserade 793 innovationsupphandlingar 2022. Detta motsvarar cirka 5 procent av alla upphandlingar som annonserades under året. För resterade upphandlingar saknas uppgift om upphandlingen syftar till att främja innovation eller inte. Detta innebär att fler upphandlingar kan vara innovationsupphandlingar men utan att det framgår av annonsen. Antalet innovationsupphandlingar kan därmed vara högre än vad som framgår av statistiken.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023.  Not: Uppgift om innovationsupphandling saknas för 96 procent av alla upphandlingar 2021 och 95 procent av alla upphandlingar 2022. Vid tolkning av statistiken bör därför försiktighet iakttas.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling är en metod som innebär att den upphandlande organisationen främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar när byggentreprenader, varor eller tjänster upphandlas. Innovationsupphandling kan exempelvis användas när en upphandlande organisation har ett behov som inte kan tillgodoses av marknaden utan i stället krävs forskning och utveckling för att leverantörerna ska kunna ta fram en ny vara eller tjänst. Det kan också handla om behov som kan mötas av marknaden men där den upphandlande organisationen eller leverantören har idéer om förbättringar som kan leda till nya eller mer effektiva lösningar.

Innovation i upphandling

Vanligast att ställa funktionskrav

En upphandling kan främja innovation på flera olika sätt. Många innovationsupphandlingar inriktas mot att ställa funktionskrav i upphandling. Funktionskrav handlar om att ställa krav på vad som ska uppnås, och inte hur. Det gör att leverantörerna kan lämna förslag på olika lösningar för de behov och utmaningar som den upphandlande organisationen har. Nära 82 upphandlingar 2022 innehöll tekniska specifikationer som i första hand baserades på funktions- och prestandakrav och inte på en beskrivning av den tekniska lösningen.

Många innovationsupphandlingar syftade till att upphandla byggentreprenader, varor eller tjänster som antingen var nya för hela marknaden eller nya för den upphandlande organisationen. Flera innovationsupphandlingar syftade till att effektivisera den upphandlande organisationens verksamhet. En del innovationsupphandlingar omfattar forsknings- och utvecklingsverksamhet.

För de flesta innovationsupphandlingar som annonserades 2022 finns dock ingen närmare information om på vilket sätt upphandlingen syftar till att främja innovation.

Antal annonserade upphandlingar efter typ av innovationsupphandling, 2021–2022
Typ av innovationsupphandling 2021 2022
Annat 665 666
De tekniska specifikationerna grundar sig i första hand på funktions- och prestandakrav och inte på en beskrivning av den tekniska lösningen. 88 82
De upphandlade byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna inbegriper forsknings- och utvecklingsverksamhet. 20 17
De upphandlade byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna kommer sannolikt att göra köparens arbete mer effektivt. 43 33
De upphandlade byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna är nya för hela marknaden. 27 22
De upphandlade byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna är nya för organisationen. 46 27

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: En upphandling kan innehålla flera krav. Statistiken visar antalet upphandlingar som innehåller respektive krav. Uppgift om innovationsupphandling saknas för 96 procent av alla upphandlingar 2021 och 95 procent av alla upphandlingar 2022. Vid tolkning av statistiken bör därför försiktighet iakttas.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen