Start

Kommunerna annonserar flest upphandlingar 2022

Publicerad 31 mars 2023
  • Upphandlingsstatistik

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 198 upphandlingar. 1 135 upphandlande organisationer annonserade minst 1 upphandling under året. Majoriteten av upphandlingarna annonserades av kommunerna. Den upphandlande organisation som annonserade flest upphandlingar under året var Trafikverket.

Drygt 1 100 organisationer annonserar 

År 2022 annonserade 1 135 upphandlande organisationer upphandlingar. Antalet avser de upphandlande organisationer som annonserade minst 1 upphandling och inkluderar inte organisationer som är avropsberättigade i exempelvis ett ramavtal. Antalet omfattar enbart huvudköparen (så kallad lead buyer) i de fall flera upphandlande organisationer annonserar en upphandling gemensamt.

Ett mindre antal upphandlande organisationer står för en stor del av alla upphandlingar som annonseras. De 71 upphandlande organisationer som annonserade fler än 50 upphandlingar vardera 2022 stod tillsammans för 41,3 procent av alla annonserade upphandlingar. En stor andel av annonseringen är med andra ord koncentrerad till ett mindre antal upphandlande organisationer.

Majoriteten av de upphandlande organisationerna annonserar relativt få upphand­lingar varje år. Nära hälften (49 procent) av de organisationer som annonserade minst 1 upphandling under 2022 annonserade 1–5 upphandlingar. 217 upphandlande organisationer annonserade endast 1 upphandling under året.

Antal upphandlande organisationer efter antalet annonserade upphandlingar, 2022
Antal upphandlingar Antal organisationer Andel av organisationerna Andel av upphandlingarna
1 217 19,1 % 1,3 %
2-5 339 29,9 % 6,1 %
6-10 187 16,5 % 8,5 %
11-25 217 19,1 % 21,0 %
26-50 104 9,2 % 21,8 %
50+ 71 6,3 % 41,3 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Att antalet upphandlande organisationer som annonserade upphandlingar är mindre än antalet som omfattas av upphandlingsreglerna kan bland annat förklaras av att många organisationer samordnar upphandlingar och att många inköp är så små att de inte behöver annonseras. Exempelvis kan statliga myndigheter använda ramavtalen som Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlat. Kommuner och regioner kan exempelvis använda Adda Inköpscentrals ramavtal.

Det är relativt vanligt att upphandlande organisationer använder sig av tillfälliga samarbeten vid upphandlingar, så kallad samordnad upphandling. Formerna för en samordnad upphandling kan se ut på olika sätt. Det kan exempelvis handla om att flera upphandlande organisationer genomför en upphandling gemensamt eller att flera upphandlande organisationer är avropsberättigade i en upphandling.

Denna typ av samordning används vanligen när flera upphandlande organisationer har ett tillfälligt likartat behov som kan tillgodoses genom en offentlig upphandling. Ett vanligt exempel är att ett antal mindre kommuner som är geografiskt närbelägna genomför upphandlingar tillsammans för att spara resurser. Under året annonserades 39 upphandlingar gemensamt, en minskning från 2021. Det är alltså ganska ovanligt att flera upphandlade organisationer annonserar upphandlingar tillsammans.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Upphandlande organisationer

Offentlig upphandling innebär att upphandlande organisationer köper, hyr eller på annat sätt anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader. För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste upphandlande organisationer följa upphandlingslagarna. Exempel på upp­handlande organisationer är statliga myndigheter, regioner, kommuner och kommunalt eller statligt styrda bolag samt i vissa särskilda fall även privata företag.

Sju av tio upphandlingar annonseras av kommunsektorn

Upphandlande organisationer som tillhör kommunsektorn annonserade under 2022 totalt 11 833 upphandlingar. Det motsvarar 69 procent av alla upphandlingar som annonserades under året. Med kommunsektorn avses här kommunerna och kommunalt ägda organisationer, exempelvis kommunala bostadsbolag eller kommunalförbund. Av Sveriges 290 kommuner annonserade 272 minst en upphandling under året. Kommunerna annonserade tillsammans 7 731 upphandlingar. De 541 kommunalt ägda organisationerna, till övervägande del kommunala aktiebolag, annonserade tillsammans 4 102 upphandlingar under året.

Regionsektorn annonserade under året 1 940 upphandlingar. Med regionssektorn  avses regioner, som tidigare kallades landsting, och regionalt ägda organisationer som exempelvis regionala aktiebolag. Av Sveriges 21 regioner (Region Gotland redovisas som kommun i statistiken) annonserade samtliga minst 1 upphandling under året. Tillsammans annonserade regionerna 1 767 upphandlingar. De 35 regionalt ägda organisationerna annonserade tillsammans 173 upphandlingar under året.

Den statliga sektorn annonserade under året 3 174 upphandlingar. Med den statliga sektorn avses statliga myndigheter och statligt ägda organisationer som exempelvis statliga aktiebolag eller statligt ägda stiftelser och fonder. De statliga myndigheterna annonserade tillsammans 2 636 upphandlingar under året och de statligt ägda organisationerna 538 upphandlingar.

Kategorin annat utgörs av organisationer som varken tillhör stat, region eller kommun, exempelvis stiftelser och ekonomiska föreningar. Här ingår exempelvis inköpscentralen SINFRA och Stockholm Exergi AB.

Antal annonserade upphandlingar efter sektor och delsektor, 2021–2022
  2021 2022 Andel 2022
Stat 3 454 3 174 18,5 %
Statlig myndighet 2 771 2 636 15,3 %
Statligt ägd organisation 683 538 3,1 %
Region 2 064 1 940 11,3 %
Region 1 845 1 767 10,3 %
Regionalt ägd organisation 219 173 1,0 %
Kommun 12 587 11 833 68,8 %
Kommun 8 136 7 731 45,0 %
Kommunalt ägd organisation 4 451 4 102 23,9 %
Annat 318 251 1,5 %
Totalt 18 423 17 198 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: Region Gotland redovisas som kommun. 

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Offentlig sektor

Den offentliga sektorn består av organisationer som kontrollernas av stat, kommun eller region. Detta omfattar exempelvis statlig och kommunal förvaltning, universiteten och statligt och kommunalt ägda bolag och organisationer.

Det finns 290 kommuner och 21 regioner i Sverige. Gotlands kommun räknas som både en kommun och en region. Gotland är en kommun med regionuppgifter och regionalt utvecklingsansvar med rätt att kalla sig region. I statistiken redovisas Region Gotland som en kommun.

Kontrollen över exempelvis ett aktiebolag utövas normalt av dem som har högsta röstandelen. Kontroll av organisationer kan även utövas genom rätt att tillsätta styrelsemajoritet eller genom särskild lagstiftning.

En fjärdedel av upphandlingarna annonseras av offentligt ägda bolag

Den vanligaste juridiska formen för upphandlande organisationer var 2022 kommun följt av övriga aktiebolag och statliga enheter. De offentligt ägda bolagen annonserade tillsammans en fjärdedel av alla upphandlingar under året.

Antal och andel annonserade upphandlingar efter juridisk form, 2021–2022
Juridisk form för köpare 2021 2022 Andel 2022
Ekonomiska föreningar 56 53 0,3 %
Fysiska personer 4 2 0,0 %
Försäkringsaktiebolag 15 19 0,1 %
Handelsbolag, kommanditbolag 1 1 0,0 %
Ideella föreningar 29 20 0,1 %
Kommunalförbund 362 288 1,7 %
Kommuner 8 136 7 731 45,0 %
Kooperativ hyresrättsförening 2 2 0,0 %
Regioner 1 845 1767 10,3 %
Registrerade trossamfund 8 5 0,0 %
Samfälligheter 2 - 0,0 %
Statliga enheter 2 879 2 725 15,8 %
Utländska juridiska personer - 2 0,0 %
Ömsesidiga försäkringsbolag 13 7 0,0 %
Övriga aktiebolag 4 906 4 419 25,7 %
Övriga stiftelse och fonder 144 131 0,8 %
Uppgift saknas 21 26 0,2 %
Totalt 18 423 17 198 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Region Gotland redovisas som kommun.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Juridisk form

Indelningen efter juridisk form specificerar de i Sverige vanligaste juridiska organisationsformerna. Exempelvis inkluderas utöver regioner, kommuner och statliga enheter även aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar.

Flest upphandlingar inom vård- och omsorgssektorn

Utifrån standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI) kan upphandlande organisationer klassificeras efter vilken verksamhet de bedriver. En indelning efter SNI visar inom vilka områden av offentlig sektor som upphandlingar genomförs. En stor del av alla upphandlingar under 2022 annonserades av upphandlande organisationer inom Vård och omsorg (44 procent), följt av Utbildning (15 procent) och Fastighetsverksamhet (13 procent).

Standard för svensk näringsgrensindelning

Antalet upphandlingar efter SNI-avdelning, 2021–2022
SNI-avdelning 2021 2022 Andel 2022
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 3 0,0 %
C Tillverkning 5 1 0,0 %
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 780 722 4,2 %
E Vattenförsörjning: avloppsrening, avfallshantering och sanering 808 767 4,5 %
F Byggverksamhet 50 35 0,2 %
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 234 202 1,2 %
H Transport och magasinering 394 326 1,9 %
I Hotell- och restaurangverksamhet - 3 0,0 %
J Informations- och kommunikationsverksamhet 108 102 0,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 102 83 0,5 %
L Fastighetsverksamhet 2 606 2 278 13,2 %
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 299 240 1,4 %
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 135 111 0,6 %
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 1 973 1 978 11,5 %
P Utbildning 3 007 2 554 14,9 %
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 7 696 7 569 44,0 %
R Kultur, nöje och fritid 150 153 0,9 %
S Annan serviceverksamhet 50 40 0,2 %
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. - 2 0,0 %
Uppgift saknas 25 29 0,2 %
Totalt 18 423 17 198 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023 Not: Ingen upphandlande organisation har en SNI-kod inom B Utvinning av mineral.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Flest upphandlingar annonseras av Trafikverket

År 2022 annonserade 18 upphandlande organisationer fler än 100 upphandlingar vardera. Den organisation som annonserade flest upphandlingar under året var Trafikverket med 623 upphandlingar, följt av Stockholms kommun och Göteborgs kommun med 360 respektive 344 upphandlingar vardera.

Upphandlande organisationer som annonserade fler än 100 upphandlingar 2022
Namn för köpare Antal annonserade upphandlingar
Trafikverket 623
Stockholms kommun 360
Göteborgs kommun 344
Västra Götalandsregionen 254
Region Skåne 183
Umeå kommun 169
Region Stockholm 167
Telge Inköp AB 163
Ludvika kommun 137
Uppsala kommun 124
Region Uppsala 120
Norrköpings kommun 119
Helsingborgs kommun 119
Luleå kommun 115
Fortifikationsverket 114
Malmö kommun 111
Kristianstads kommun 110
Jönköpings kommun 103

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Not: Den upphandlande organisationens namn avser det officiella namnet för det organisationsnummer som angivits i upphandlingen. I de fall flera upphandlande organisationer annonserar en upphandling tillsammans används uppgifter för huvudköparen.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen