Start

Tjänster vanligast att upphandla 2022

Publicerad 31 mars 2023
  • Upphandlingsstatistik

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 198 upphandlingar. Nära hälften av alla upphandlingar som annonserades 2021 avsåg tjänster. Tre av tio upphandlingar avsåg anläggningsarbete.

De flesta upphandlingar avser tjänster

Upphandlingar kan kategoriseras efter huvudsakligt upphandlingsslag, det vill säga avser upphandlingen varor, tjänster eller byggentreprenader. Vid blandade kontrakt, som exempelvis kan avse både varor och tjänster, gör den upphandlande organisationen en bedömning av vad som är det huvudsakliga upphandlingsslaget. Bedömningen baseras på värdet av de ingående delarna i kontraktet. Nära hälften (44 procent) av alla upphandlingar som annonserades 2022 avsåg huvudsakligen tjänster, 26 procent varor och 25 procent byggentreprenader. Uppgift saknas i cirka 5 procent av upphandlingarna.

Antal annonserade upphandlingar efter upphandlingsslag, 2021–2022
Upphandlingsslag 2021 2022 Andel 2022
Byggentreprenader 4 147 4 374 25,4 %
Tjänster 7 950 7 546 43,9 %
Varor 4 491 4 476 26,0 %
Uppgift saknas 1 835 802 4,7 %
Totalt 18 423 17 198 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Majoriteten av alla upphandlingar av varor och tjänster som annonserade 2022 var direktivstyrda. 68 procent av alla tjänsteupphandlingar och 67 procent av alla varuupphandlingar som annonserades under året omfattades av EU:s upphandlingsdirektiv. De flesta upphandlingar som huvudsakligen avser byggentreprenader var inte direktivstyrda. Endast 20 procent av alla byggupphandlingar under året var direktivstyrda.

Antal annonserade upphandlingar efter upphandlingsslag och tröskelvärde, 2021–2022
  2021 2022 Andel 2022
Direktivstyrd 9 098 9 036 52,5 %
Tjänster 5 201 5 157 30,0 %
Varor 2 979 3 001 17,4 %
Byggentreprenader 892 862 5,0 %
Uppgift saknas 26 16 0,1 %
Inte direktivstyrd 8 684 7 651 44,5 %
Tjänster 2 251 2 003 11,6 %
Varor 1 400 1 387 8,1 %
Byggentreprenader 3 224 3 475 20,2 %
Uppgift saknas 1 809 786 4,6 %
Uppgift saknas 641 511 3,0 %
Tjänster 498 386 2,2 %
Varor 112 88 0,5 %
Byggentreprenader 31 37 0,2 %
Totalt 18 423 17 198 100 %

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Kommunsektorn annonserar flest upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader. En stor del av den statliga sektorns upphandlingar avser i huvudsak tjänster. Totalt 58 procent av statens upphandlingar var tjänsteupphandlingar. Över hälften (53 procent) av regionsektorns upphandlingar avsåg varuupphandlingar. Nära hälften (41 procent) av kommunsektorns upphandlingar avsåg tjänsteupphandlingar. Kommunsektorn annonserade de flesta (84 procent) av upphandlingarna som avsåg byggentreprenader.

Antal annonserade upphandlingar efter upphandlingsslag och sektor, 2021–2022

  2021 2022 Andel 2022
Stat 3 454 3 174 18,5 %
Byggentreprenader 548 484 2,8 %
Tjänster 1 865 1 828 10,6 %
Varor 845 807 4,7 %
Uppgift saknas 196 55 0,3
Region 2 064 1 940 11,3 %
Byggentreprenader 178 162 0,9 %
Tjänster 755 711 4,1 %
Varor 1 000 1 020 5,9 %
Uppgift saknas 131 47 0,3 %
Kommun 12 857 11 833 68,8 %
Byggentreprenader 3 362 3 657 21,3 %
Tjänster 5 214 4 906 28,5 %
Varor 2 581 2 607 15,2 %
Uppgift saknas 1 430 663 3,9 %
Annat 318 251 1,5 %
Byggentreprenader 59 71 0,4 %
Tjänster 116 101 0,6 %
Varor 65 42 0,2 %
Uppgift saknas 78 37 0,2 %
Totalt 18 423 17 198 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

27 procent av upphandlingarna avser anläggningsarbete

Totalt 4 639 upphandlingar som annonserades 2022 avsåg anläggningsarbete. 1 164 upphandlingar avsåg CPV 71 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster och 1 230 CPV 79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet. De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna 2022 har, med några undantag, varit de vanligaste i flera år.

Common Procurement Vocabulary

För att klassificera föremålet för en upphandling används CPV-klassifikationen. CPV standardiserar de referenser som används av upphandlande organisationer vid annonsering för att beskriva föremålet för upphandlingen. CPV-klassifikationen är indelad i fem nivåer där den första nivån anger huvudgrupp och de efterföljande nivåerna en ökande grad av precisering. Sammanlagt finns närmare 10 000 CPV-koder. En upphandling ska innehålla minst en CPV-kod som beskriver den kategori varor, tjänster eller byggentreprenader som upphandlingen avser. Det är dock vanligt att en upphandling i praktiken har flera CPV-koder eftersom upphandlingar ofta avser kombinationer av flera olika varor och tjänster. Klassifikationen kan användas för att beskriva föremålet för upphandling och inom vilka branscher och segment som upphandling.

Common Procurement Vocabulary

De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna utifrån huvudsaklig CPV-kod, 2022
CPV Benämning Antal Andel
45 Anläggningsarbete 4 639 27 %
71 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 1 614 9,4 %
79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring,
rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
1 230 7,2 %
90 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster 996 5,8 %
34 Transportutrustning och transporthjälpmedel 774 4,5 %
72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling,
Internet och stöd
744 4,3 %
33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 732 4,3 %
50 Reparation och underhåll 578 3,4 %
85 Hälso- och sjukvård samt socialvård 423 2,5 %
60 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) 379 2,2 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023. Uppgift om CPV-kod saknas för 1 upphandling.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Annonser om upphandling innehåller en så kallad huvudsaklig CPV-kod. Den huvudsakliga CPV-koden är den kod som den upphandlande organisationen anser bäst beskriver föremålet för upphandlingen. Endast en kod kan anges och den ska som regel motsvara huvuddelen av upphandlingens värde.

Tänk på

Den statistik som redovisas här visar vanligaste branscher och segment 2022 utifrån antalet upphandlingar. CPV 85 Hälso- och sjukvård samt socialvård är exempel på ett segment med ett förhållandevis litet antal upphandlingar men där värdet på enskilda upphandlingar är mycket högt. Analyser av värden skulle sannolikt ge en något annorlunda bild av vanligaste branscher och segment i Sverige men för närvarande saknas tillförlitliga uppgifter i annonser som möjliggör sådana analyser.