Start

Nära 17 200 upphandlingar annonserades 2022

Publicerad 31 mars 2023
  • Upphandlingsstatistik

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 198 upphandlingar. Det är en minskning med knappt 7 procent jämfört med 2021. Flest upphandlingar annonserades i mars. Nära hälften av upphandlingarna var direktivstyrda, det vill säga att de omfattades av EU:s upphandlingsdirektiv.

Antalet annonserade upphandlingar minskar

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 198 upphandlingar. Det är en minskning med 1 225 upphandlingar jämfört med 2021. Annonseringar som sker i enlighet med andra regelverk än upphandlingslagarna, som exempelvis lagen om valfrihetssystem (LOV), omfattas inte av statistiken även om de annonseras i en registrerad annonsdatabas.

Det är enbart annonspliktiga upphandlingar som inkluderas i statistiken. Direktupphandlingar ingår inte oavsett om de annonseras eller efterannonseras. En upphandling kan avbrytas och därmed inte resultera i något avtal. Även avbrutna upphandlingar inkluderas i den statistik som redovisas. Det saknas för närvarande möjlighet att i statistiken avgöra vilka upphandlingar som avbryts eller hur många av dessa som annonserats på nytt.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023.  För tidsperioden 2012–2020 Mercell Commerce AB.

Antalet annonserade upphandlingar har i stort sett varit oförändrat under den senaste 10-årsperioden fram till 2022. Den relativt stora minskningen 2022 förklaras sannolikt till stor del av att betydligt fler direktupphandlingar, som inte behöver annonseras, genomfördes under året. Beloppsgränsen för direktupphandlingar höjdes rejält den 1 februari 2022.

Annonsering av upphandling

En upphandlande organisation som ska göra ett upphandlingspliktigt inköp med ett värde över direkt­upphandlings­gränsen måste enligt upphandlingsregelverket annonsera upphandlingen i en registrerad annonsdatabas.

Konkurrensverket är registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik. Myndigheten har ett annonsdatabasregister som visar vilka annonsdatabaser som har beviljats registrering. År 2022 fanns sex registrerade annonsdatabaser.

Reglerna för annonsering av upphandlingar beror bland annat på om kontraktsvärdet är över eller under tröskelvärdena. Upphandlingar över tröskelvärdena ska som regel annonseras i EU:s annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED) och i en nationellt registrerad annonsdatabas. Upphandlingar under tröskelvärdena behöver bara annonseras i en nationell annonsdatabas.  Direktupphandlingar behöver som regel varken annonseras i TED eller i en nationellt registrerad annonsdatabas.

Flest annonserade upphandlingar i mars

Fördelningen av annonserade upphandlingar mellan månaderna ser ut på ett liknande cykliskt sätt år efter år. Antalet annonserade upphandlingar är som högst under mars, april och maj och som lägst under juli och augusti. Flest upphandlingar under 2022 annonserades precis som året före under mars månad.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023.

Tänk på

Statistiken som redovisas utgår ifrån antalet upphandlingar. Detta beror på att det för en betydande del av upphandlingarna saknas uppgifter om enskilda upphandlingars uppskattade värden. Analyser av värden skulle ge en kompletterande bild av den offentliga upphandlingen i Sverige, men för närvarande saknas tillförlitliga uppgifter i annonser som möjliggör sådana analyser.

Drygt hälften av alla upphandlingar direktivstyrda

EU:s upphandlingsdirektiv innebär att upphandlingar som uppgår till vissa tröskelvärden som huvudregel måste annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas, TED. En upphandling som överstiger tröskelvärdena och omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv kallas för direktivstyrd upphandling. För upphandlingar som inte är direktivstyrda gäller i stället enbart de svenska upphandlingslagarna.

År 2022 omfattades drygt hälften av alla upphandlingar av EU:s upphandlings­direktiv, vilket är en ökning sedan 2021. Upphandlingar som inte är direktivstyrda utan enbart omfattades av de svenska upphandlingslagarna var något mindre vanliga under år 2022. Det kan i sin tur bero på att direktupphandlingsgränsen höjdes väsentligt i Sverige den 1 februari 2022. Utrymmet för icke direktivstyrda upphandlingar som är annonspliktiga och den höjda direktupphandlingsgränsen har alltså minskats.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2023.

Cirka 2 700 direktupphandlingar annonserades 2022

Med direktupphandlingar avses upphandlingar vars värde understiger en nationellt bestämd gräns och som inte har några formkrav eller krav på annonsering. Den upphandlande organisationen har som regel ingen skyldighet men kan frivilligt välja att annonsera en direktupphandling i en registrerad annonsdatabas. År 2022 annonserades 2 685 direktupphandlingar i en registrerad annonsdatabas.

Direktupphandlingar behöver som regel inte annonseras i TED eller i en nationellt registrerad annonsdatabas. Däremot finns det andra regler som rör direkt­upphand­lingar. Upphandlande organisationer ska exempelvis ha beslutat om riktlinjer för direktupphandling. Dessutom är de upphandlande organisationerna skyldiga att dokumentera direkt­upphand­lingar som har ett värde som överstiger 100 000 kronor.

Flest upphandlingar annonseras i Mercell Annonsdatabas

Det fanns sex registrerade annonsdatabaser i Sverige 2022. Mercell Commerce AB är den största aktören på den kommersiella marknaden för annonsdatabaser i Sverige. Nära 64 procent av alla upphandlingar 2022 annonserades i Mercell Annonsdatabas. Därefter följer e-Avrop som drivs av Antirio AB (tidigare e-Avrop AB) med 18,4 procent av marknaden. 17,9 procent av alla upphandlingar annonserades i KommersAnnons.se som drivs av Antirio System AB (tidigare Primona AB).

Betydligt färre upphandlingar annonserades i Mercell CTM AB:s (tidigare EU Supply Holding AB) och Konstpool AB:s annonsdatabaser CTM respektive Konstpool. Inga upphandlingar har annonserats i AreaChica Annonsdatabas som drivs av AreaChica AB.

En upphandling kan återpubliceras i flera annonsdatabaser men den redovisade statistiken avser den annonsdatabas där ursprungsannonsen först publicerades.

Antal annonserade upphandlingar efter registrerad annonsdatabas, 2021–2022

Annonsdatabas 2021 2022 Andel 2022
CTM 10 3

0,0 %

e-Avrop 3 540 3 158 18,4 %
KommersAnnons.se 2 963 3 079 17,9 %
Konstpool 19 14 0,1 %
Mercell Annonsdatabas 11 891 10 944 63,6 %
Totalt 18 423 17 198 100 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Inga upphandlingar har annonserats i AreaChica Annonsdatabas.

Registrerade annonsdatabaser

Annonspliktiga upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser. De registrerade annonsdatabaserna är skyldiga att lämna uppgifter från annonser och efterannonser till Upphandlingsmyndigheten. Konkurrensverket (KKV) ska föra ett register över de annonsdatabaser som beviljats registrering. Annonsdatabaser som har beviljats registrering visas i KKV:s annonsdatabasregister.

Konkurrensverkets webbplats

Registrerade annonsdatabaser i Sverige, 2022
Företag Registrerad annonsdatabas ID
Mercell Commerce AB

Mercell Annonsdatabas

MT
Antirio Systems AB KommersAnnons.se KA
Antirio AB e-Avrop SE
Konstpool AB Konstpool KP
 Mercell CTM AB CTM CTM
AreaChica Annonsdatabas AreaChica AB AC