Start

Fyra av tio anbud leder till avtal 2022

Publicerad 23 november 2023
  • Upphandlingsstatistik

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 203 upphandlingar. Fyra av tio anbud resulterade i avtal. Nio av tio kontrakterade anbud lämnades av aktiebolag. Små- och medelstora företag stod tillsammans för 74 procent av alla kontrakterade anbud.

42 procent av anbuden leder till avtal

Antalet anbud som inkommer i offentliga upphandlingar visar om det finns fler eller färre aktörer på marknaden och vilket intresse de har av att lämna anbud i upphandlingar. Alla anbud resulterar inte i kontrakt eller ramavtal. Antalet kontrakterade anbud visar hur många anbud som resulterar i avtal.

År 2022 inkom 53 683 anbud och 22 665 anbud resulterade i kontrakt eller ramavtal. I genomsnitt inkom 4,8 anbud per upphandling och 1,9 anbud kontrakterades. Det innebär att 42 procent av anbuden som inkom resulterade i avtal. Det var en ökning jämfört med föregående år (39 procent).

Antalet anbud efter kontrakterade och inte kontrakterade anbud, 2021-2022

Anbud 2021 2022 Andel 2022
Kontrakterade anbud 25 563 22 665 42%
Inte kontrakterade anbud 40 822 31 018 58%
Totalt 66 385 53 683 100%

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Aktiebolag vinner flest upphandlingar

Från företagens perspektiv är det viktigaste inte att lämna anbud i upphandlingar utan att vinna upphandlingar och tilldelas kontrakt eller ramavtal. Totalt 8 928 anbudsgivare tilldelades avtal i upphandlingar annonserade 2022. I genomsnitt tilldelades en anbudsgivare 2,5 avtal. De flesta vinnande anbudsgivare var aktiebolag (88 procent). Aktiebolagen stod för 92 procent av alla kontrakterade anbud.

Antal kontrakterade anbudsgivare och anbud efter juridisk form, 2022

Juridisk form Antal kontrakterade anbudsgivare Andel av kontrakterade anbudsgivare Antal kontrakterade anbud Andel av kontrakterade anbud Medel av kontrakterade anbud
Bankaktiebolag 5 0 % 14 0% 2,8
Ekonomiska föreningar 95 1 % 231 1 % 2,4
Enkla bolag 1 0 % 1 0 % 1,0
Fysiska personer 327 4 % 402 2% 1,2
Försäkringsaktiebolag 6 0 % 14 0 % 2,3
Handelsbolag, kommanditbolag 53 1 % 98 0 % 1,8
Ideella föreningar 67 1 % 96 0 % 1,4
Juridisk form ej utredd 1 0 % 1 0 % 1,0
Kommunalförbund 2 0 % 2 0 % 1,0
Kommuner 6 0 % 7 0 % 1,2
Off. korporationer och anstalter 8 0 % 27 0 % 3,4
Regioner 2 0 % 3 0 % 1,5
Registrerade trossamfund 2 0 % 7 0 % 3,5
Statliga enheter 5 0 % 6 0 % 1,2
Utländska juridiska personer 50 1 % 122 1 % 2,4
Ömsesidiga försäkringsbolag 5 0 % 27 0 % 5,4
Övriga svenska juridiska personer enl särskild lag 5 0 % 5 0 % 1,0
Övriga aktiebolag 7 825 88 % 20 947 92 % 2,7
Övriga stiftelser och fonder 28 0 % 53 0 % 1,9
Uppgift saknas 434 5 % 600 3 % 1,4
Totalt 8 928 100  % 22 664 100 % 2,5

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Statistiken baseras på de upphandlingar som har efterannonserats. Information om resultatet av upphandlingen saknas för många upphandlingar. År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 203 upphandlingar. Av dessa har 12 190 upphandlingar efterannonserats (2023-10-01). Det motsvarar 71 procent av de upphandlingar som annonserades 2022.

Många annonserade upphandlingar saknar därmed en efterannons. Att en upphandling inte har efterannonserats kan bero på att ingen tilldelning skett eftersom upphandlingen fortfarande pågår eller att upphandlingen har avbrutits utan att avtal har tecknats (och utan att resultatet efterannonserats) Det är även möjligt att tilldelning skett men att upphandlingen inte har efterannonserats.

Alla upphandlingar över och under tröskelvärdena som inte är direktupphandlingar ska efterannonseras enligt upphandlingsregelverket. Det är dock troligt att många tilldelade upphandlingar inte har efterannonserats och att statistiken därmed inte innehåller alla genomförda upphandlingar. Analys av statistiken bör därför göras med viss försiktighet.

Antal annonserade upphandlingar, 2021-2022
  2021 2022
Annonserade upphandlingar 18 426 17 203
Varav efterannonserade 12 677 12 190
Andel efterannonserade 69 % 71 %

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023). Not: I statistiken ingår endast annonspliktiga upphandlingar. Annonser eller efterannonser som avser direktupphandlingar ingår inte. Uppgifterna omfattar upphandlingar efterannonserade per 2023-10-01.  

Privata företag vinner flest upphandlingar

Nästan alla anbudsgivare som tilldelades avtal 2022 var privata företag. Även offentligt ägda organisationer kan lämna anbud i upphandlingar. Totalt 85 offentligt ägda organisationer tilldelades avtal 2022. Totalt 348 av anbuden som lämnades av offentligt ägda organisationer kontrakterades. Bland de offentligt ägda organisationerna tilldelades Svevia AB, Samhall AB och Vattenfall AB flest avtal 2022.

Antal kontrakterade anbudsgivare och anbud efter sektor, 2022

Sektor Antal kontrakterade anbudsgivare Andel av kontrakterade anbudsgivare Antal kontrakterade anbud Andel av kontrakterade anbud Medel av kontrakterade anbud
Offentlig 85 1 % 348 2 % 4,1
Privat 8 408 94 % 21 715 96 % 2,6
Uppgift saknas 434 5 % 600 3 % 1,4
Totalt 8 928 100 % 22 664 100 % 2,5

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Ett företag kan tilldelas flera avtal i en och samma upphandling. I en upphandling som är indelad i flera anbudsområden kan en anbudsgivare lämna anbud på separata anbudsområden och tilldelas avtal som rör flera anbudsområden.

Små och medelstora företag vinner flest upphandlingar  

Företag kan klassificeras utifrån dess storlek. Totalt 7 997 små- och medelstora företag tilldelades avtal i upphandlingar annonserade 2022. Små och medelstora företag stod tillsammans för 74 procent av alla anbud som kontrakterades. Mikroföretag och små företag stod för 22 respektive 31 procent av kontrakterade anbud. Stora företag stod för 23 procent.

Stora företag var färre till antalet och tilldelades därför fler avtal per företag än mindre företag. I genomsnitt tilldelades stora företag 10,6 avtal vardera medan mikroföretag och små företag tilldelades 1,5 respektive 2,1 avtal vardera. Att stora företag i genomsnitt tilldelas fler avtal beror på att stora företag lämnar fler anbud per företag. Inga betydande förändringar har skett jämfört med föregående år.

Antal kontrakterade anbudsgivare och anbud efter företagsstorlek, 2022

Företagsstorlek Antal kontrakterade anbudsgivare Andel av kontrakterade anbudsgivare Antal kontrakterade anbud Andel av kontrakterade anbud Medel av kontrakterade anbud
Mikroföretag 3 233 36 % 4 987 22 % 1,5
Små företag 3 330 37 % 6 991 31 % 2,1
Medelstora företag 1 434 16 % 4 824 21 % 3,4
Stora företag 496 6 % 5 261 23 % 10,6
Uppgift saknas 434 5 % 600 3 % 1,4
Totalt 8 928 100 % 22 664 100 % 2,5

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Ett vanligt förekommande argument är att mikroföretag är underrepresenterade bland anbudsgivare, eftersom andelen mikroföretag i näringslivet är betydligt högre än andelen mikroföretag bland anbudsgivarna. Det finns flera brister med en sådan jämförelse. Även om mikroföretagen utgör en överväldigande majoritet av antalet företag i Sverige står små, medelstora och stora företag tillsammans för en betydligt större andel av näringslivets totala antal anställda och totala omsättning. Att beskriva näringslivet enbart utifrån antal företag ger därmed ofta en missvisande bild av näringslivets struktur och olika företags samlade betydelse för ekonomin.

Dessutom tar jämförelsen inte hänsyn till att många företag är så små att de vare sig vill eller kan lämna anbud i offentlig upphandling. Mindre företag kan dessutom vara underleverantörer till större företag som är anbudsgivare. Dessutom kan många av de varor och tjänster som de minsta företagen erbjuder upphandlas genom direktupphandlingar, som vanligen inte annonseras i en registrerad annonsdatabas.

Definition av företagsstorlek

Vid offentlig upphandling används vanligen EU:s definition av företagsstorlek. Europeiska kommissionens definition som klassificerar företag enligt tre storleksklasser baserat på antal anställda och antingen nettoomsättning eller balansomslutning. Här används i stället SCB:s definition. SCB:s klassificering tar ingen hänsyn till vare sig nettoomsättning eller balansomslutning när ett företags storleksklass bestäms utan baseras enbart på antal anställda. Den bortser också från bestämmelser som rör ägandeförhållanden och koncernrelationer. Ett mikroföretag som är helägt av en koncernmoder ska till exempel räknas samman med koncernmodern och eventuella andra helägda bolag i koncernen när storleksklassen fastställs.

Europeiska kommissionens storleksklasser för företag

Storleksklass Antal anställda Nettoomsättning (miljoner euro)

Balansomslutning

(miljoner euro)

Mikroföretag 0–9 0–2 0–2
Små företag 10–49 2–10 2–10
Medelstora företag 50–249 10–50 10–43
Stora företag > 250 > 50 > 43

Källa: Europeiska kommissionen (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023

Bygg- och anläggningsföretag vinner flest upphandlingar

Utifrån standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI) kan anbudsgivare klassificeras efter vilken verksamhet de bedriver. De flesta kontrakterade anbudsgivare 2022 var byggföretag. Totalt 1 703 företag inom byggindustrin tilldelades avtal i upphandlingar annonserade 2022. De stod tillsammans för 4 145 kontrakterade anbud vilket i genomsnitt motsvarade 2,4 kontrakterade anbud per företag.

Antal kontrakterade anbudsgivare och anbud efter SNI-avdelning, 2022

SNI-Avdelning Antal kontrakterade anbudsgivare Andel av kontrakterade anbudsgivare Antal kontrakterade anbud Andel av kontrakterade anbud Medel av kontrakterade anbud
A Företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske 218 2 % 377 2 % 1,7
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 10 0 % 17 0 % 1,7
C Tillverkningsindustri 517 6 % 1 084 5 % 2,1
D El-, gas- och värmeverk 29 0 % 60 0 % 2,1
E Vattenverk: reningsverk o.d., avfallsanläggningar 69 1 % 253 1 % 3,7
F Byggindustri 1 703 19 % 4 145 18 % 2,4
G Handel: serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 1 451 16 % 4 237 19 % 2,9
H Transport- och magasineringsföretag 273 3 % 632 3 % 2,3
I Hotell och restauranger 291 3 % 441 2 % 1,5
J Informations- och kommunikationsföretag 472 5 % 1 050 5 % 2,2
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 59 1 % 163 1 % 2,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 74 1 % 165 1 % 2,2
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 667 19 % 5 259 23 % 3,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 648 7 % 2 092 9 % 3,2
O Civila myndigheter och försvaret 7 0 % 8 0 % 1,1
P Utbildningsväsendet 151 2 % 281 1 % 1,9
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 663 7 % 1 518 7 % 2,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 117 1 % 149 1 % 1,3
S Andra serviceföretag 69 1 % 122 1 % 1,8
Uppgift saknas 440 5 % 611 3 % 1,4
Totalt 8 928 100 % 22 664 100 % 2,5

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023).

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Företagsanalyser utgår ifrån organisationsnummer och tar ingen hänsyn till eventuella koncernrelationer mellan enskilda företag. Många företag har dock en koncerntillhörighet. Analyser av företagens deltagande i upphandling bör optimalt ta hänsyn till sådana koncernrelationer mellan företag. Det finns dock koncerner som har hundratals organisationsnummer med vitt skilda ägarförhållanden och verksamheter. Att kategorisera företag efter exempelvis koncerntillhörighet förutsätter gränsdragningar som kan kräva omfattande utredning.

De företag som vann flest upphandlingar 2022 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Detta kan till stor del förklaras av att flest upp­handlingar annonseras inom dessa branscher. Sweco Sverige AB, WSP Sverige AB och ÅF-Infrastructure AB var anbudsgivare med flest kontrakterade anbud i upphand­lingar annonserade 2022.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2023). Not: Den vinnande anbudsgivarens namn avser det officiella namnet för det organisationsnummer som angivits i upphandlingen. Fysiska personer har exkluderats.

Se statistiken i databasen och gör egna urval.

Statistikdatabasen

Tänk på

Annonseringen i Sverige är bristfällig vilket påverkar statistikens kvalitet. Många upphandlingar saknar uppgifter om kontrakterat anbud. För 2022 finns uppgifter om kontrakterade anbud för 60 procent av alla upphandlingar annonserade 2022.

Att uppgifter saknas kan exempelvis bero på att upphandlingen inte har efterannonserats eller att uppgifter saknas i efterannonsen. Att uppgiften saknas i efterannonsen kan bero på att ingen tilldelning skett (12 procent för 2022) eftersom upphandlingen exempelvis avbrutits. Det kan även bero på att den upphandlande organisationen har utelämnat uppgiften i efterannonsen.