Startsida

Leverantör - leverera till samhällsviktig verksamhet

Om du ska eller vill leverera till en kund i offentlig sektor som bedriver en samhällsviktig verksamhet behöver du ta reda på vilka särskilda förutsättningar som gäller. Det kan finnas särskilda krav på exempelvis leveranssäkerhet och lagerhållning, som ni behöver ta ställning till. I processen och checklistorna nedan beskriver vi vad som är viktigt i en upphandling som rör samhällsviktig verksamhet.

Modellen utgår från beskrivningen av Upphandlingsmyndighetens inköpsprocess. Klicka på bilden för att öppna den i större format i eget fönster.

Processen för upphandlingen kan se väldigt olika ut. Faktorer som styr är exempelvis upphandlingens värde, den upphandlande organisationens rutiner och förutsättningar och vilket upphandlingsförfarande som används i upphandlingen. När du lämnar anbud behöver du därför vara uppmärksam på vad som gäller för den aktuella upphandlingen. 

Denna sida beskriver en generisk inköpsprocess. Vissa steg och berörda aktörer kan påverkas av vilken upphandlingslag som blir tillämplig i det enskilda fallet. I detta stöd använder vi begreppet upphandlande organisation som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndighet och upphandlande enhet. 

Göra affärer med offentlig sektor

Planera - förbered för deltagande i upphandling 

Ska du delta i en offentlig upphandling som rör samhällsviktig verksamhet? Satsa på att förbereda dig väl och ta reda på vilka förutsättningar som gäller. 

Upphandling till samhällsviktig verksamhet

Kartlägga - bidra med kunskap till den upphandlande organisationen 

Resultatet av en upphandling har ofta koppling till kunskapen hos den upphandlande organisationen. Ju mer kunskap, desto bättre. Din roll som leverantör är viktig i denna insamlingsprocess. Under uppstartsfasen genomförs ofta olika slags analyser, en av dem är marknadsanalysen.

Delta i upphandlingen   

Om du bestämt dig för att delta i en upphandling är det dags att börja sammanställa ditt anbud. Du behöver säkerställa att anbudet uppfyller samtliga krav och villkor som den upphandlande organisationen angett.  

När det gäller upphandling till samhällsviktig verksamhet kan det finnas särskilda krav på leveranssäkerhet, lagerhållning, med mera som ni behöver bedöma.  

Tänk på att ett avtal kan vara villkorat av att ert företag och er personal behöver genomgå en säkerhetsprövning med godkänt resultat innan leveranser får ske. Vad som gäller vid den enskilda upphandlingen framgår av upphandlingsdokumenten.  

Göra affärer med offentlig sektor  

Säkerhetsskyddad upphandling 

Implementera - förbered för leverans  

När upphandlingen genomförts och kontraktet tecknats är det dags att förbereda för leverans. Dialog är viktigt i en sund avtalsrelation och extra viktigt för att verksamheten ska fungera i händelse av kris.

Leverera enligt avtal 

Under kontraktstiden följer den upphandlande organisationen upp hur arbetet fungerar och säkerställer att kraven uppfylls.