Start

Nu finns hållbarhetskriterier för förpackningar och emballage i plast inom livsmedelsområdet

2021-07-01 | Upphandling av livsmedel ska enligt den nationella livsmedelsstrategin styra mot och motsvara samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Även våra nya och reviderade hållbarhetskriterier för förpackningar och emballage i plast har målsättningen att styra mot och motsvara samhällets ambitioner, men nu för mer cirkulära materialflöden och cirkulär ekonomi.

Till förpackningar räknas allt som används av såväl producenter som konsumenter för att förvara, skydda, hantera, leverera och presentera varor. En förpacknings miljöpåverkan sträcker sig från råmaterial och tillverkning till vad som händer när den har gjort sitt jobb. 

Plastförpackningar har stor potential för återvinning

Regeringens strategi för cirkulär ekonomi ”Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige” strävar mot ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Det gäller även förpackningar. 

Förbränning med energiutnyttjande ska enligt strategin användas endast för avfall som inte är lämpligt att utnyttjas på annat sätt. Strategin är också tydlig med att höga och likvärdiga krav ska ställas på återvunna och nyproducerade material. Designen har stort inflytande på produktens miljöpåverkan genom hela dess livscykel och den största potentialen för ökad återvinning har plastförpackningar. 

Ställ krav på plasten

En mer hållbar plastanvändning kan främjas genom att undvika onödig plastanvändning. Det är också viktigt att ställa krav på vilken typ av plast som köps in, hur materialsammansättningen ser ut och vilka möjligheter till sortering och återvinning som finns. 

Hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling kan bidra till en ökad efterfrågan på förpackningsplast som är mer hållbart producerad och som kan återvinnas. Det ger produktleverantörer, förpackningsleverantörer och återvinningsaktörer incitament att investera i produktionskapacitet och produkter som kan möta en ökad efterfrågan på nya material och främjar en cirkulär omställning. 

Hållbarhetskriterierna för förpackningar främjar en cirkulär omställning, bidrar till nationella miljömål och de globala miljömålen i Agenda 2030 samt innebär att förordningen om producentansvar för förpackningar och återvinningsbranschens arbete för mer cirkulära materialflöden uppfylls.  

Förpackningskriterier är efterfrågade

Förpackningskriterier är en allt viktigare hållbarhetsaspekt för många som upphandlar livsmedel till offentliga kök.

– Nu fortsätter vi utvecklingen av våra hållbarhetskriterier inom livsmedel och utökar med kriterier för plastförpackningar. Vår tolkning av vad som kan anses representera samhällets ambitioner inom livsmedelsproduktion guidar oss även på förpackningsområdet. Upphandlande organisationer gör självklart sin egen bedömning av vilka krav de ställer, men här kan de få hjälp på traven med att främja såväl svenska och europeiska initiativ samt det arbete som redan genomförs inom myndigheter och hos proaktiva leverantörer, säger Monica Sihlén segmentsansvarig för livsmedel på Upphandlingsmyndigheten.

Förpackningskriterierna kan användas direkt vid upphandling 

Rekommendationen om tre månaders tidsfrist vid användning av nya och reviderade livsmedelskriterier vid upphandling gäller inte förpackningskriterierna. Rekommendationen finns för att underlätta för leverantörer att uppdatera sitt sortiments artikelinformation när kriterier är utformade som tekniska specifikationer. Anledningen till att rekommendationen inte gäller är att de nya kriterierna är utformade som särskilda kontraktsvillkor och tilldelningskriterierum som ska uppfyllas av den leverantör som vinner anbudet. Förslag på bevis är därför skrivna för att underlätta för den vinnande leverantören att redovisa hur de som leverantör kommer arbeta med att uppfylla kraven under hela avtalsperioden. De nya kriterierna är heller inte möjliga att tagga som artikelinformation i Dabas för närvarande.

Nya och reviderade kriterier  

De nya kriterierna omfattar lösningar för: 

  • mer cirkulära förpackningar 
  • materialåtervinningsbara plastförpackningar 
  • materialåtervunna dryckesförpackningar
  • köttråg i återvunnen PET-plast
  • plastförpackningar av förnybar råvara. 

Det befintliga kriteriet för returlådor på basnivå som omfattar leverans från leverantör till kök har dessutom utökats med ytterligare ett kriterium. Det är på avancerad nivå och omfattar leverans från primärproducent/förädlingsföretag till kök.  

– De framtagna kriterierna är viktiga för att uppnå mer cirkulära materialflöden och främja cirkulära affärsmodeller, men precis som vanligt bör förpackningskriterier användas först efter dialog med den aktuella marknadens aktörer, säger Monica Sihlén segmentsansvarig för livsmedel på Upphandlingsmyndigheten. 

De nya kriterierna hittar du som en egen produktgrupp under Livsmedel och måltidstjänster i vår kriterietjänst. Kriterierna för returlådor finns som tidigare under Frukt och grönt. De kan även användas för andra produktgrupper om genomförd marknadsanalys visar det.  

Kriterier för livsmedelssektorn

Här kan du läsa mer

Frågor?

Har du frågor om kriterierna är du välkommen att kontakta hållbarhetsspecialisterna Margareta Bergh eller Susanna Vesterlund.

Trevlig sommar önskar Livsmedelsteamet!