Start

Hållbarhetskriterier för cirkulära förpackningslösningar

Publicerad 21 juni 2021

Förpackningar tillverkas ofta av plast och påverkar därför klimatet. Våra nya hållbarhetskriterier för förpackningar styr mot cirkulära lösningar inom vård och omsorg, bygg och anläggning samt livsmedelssektorn. Det är inköpsområden med stora plastflöden där hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar kan göra skillnad för miljön och klimatet.

Offentliga inköp har en betydande klimat- och miljöpåverkan. Därför är det viktigt att arbeta strategiskt med inköpen och att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar. Ett sätt att göra det är att utgå från avfallstrappan, ett EU-direktiv som styr hur avfallet ska tas om hand inom EU. De tre första trappstegen handlar om att minimera, återanvända och att återvinna material.

Minimera, cirkulera och tänk nytt

Våra nya hållbarhetskriterier för förpackningar syftar till att minska miljö- och klimatpåverkan genom att minimera användningen av plastförpackningar och att ställa krav på cirkulära lösningar.

– De offentliga inköpen är stora. Hållbarhetskrav i upphandlingar kan därför påverka utvecklingen av nya och cirkulära förpackningslösningar som gör skillnad för miljön och klimatet, säger Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.  

 Våra nya kriterier har fokus på förpackningar inom tre stora inköpsområden; vård och omsorg, bygg och anläggning samt livsmedelssektorn. Kriterierna styr mot:

  •  cirkulära lösningar för alla typer av förpackningar
  • att öka volymen och efterfrågan på materialåtervinningsbara plaster från plastförpackningar
  • ett ökat kravställande på materialåtervunnen råvara - eller förnybar råvara (inom livsmedel
  • ökat användande av returenheter med möjlighet att omfatta fler produktgrupper inom livsmedel

 – Vårt mantra är minimera, cirkulera och tänk nytt. Det sista är viktigt. De offentliga inköpen har på grund av sin storlek en inneboende innovationskraft som upphandlande organisationer kan ta tillvara genom att arbeta strategiskt, säger Margareta Bergh.

Vi följer marknadens utveckling

Upphandlingsmyndighetens ambition är att följa marknadens utveckling. Vi vill främja leverantörernas arbete med nya förpackningslösningar inom de olika inköpsområdena som har olika utmaningar och möjligheter. En cirkulär omställning kräver arbete i alla delar av förpackningens livscykel för att den kan ska kunna återanvändas och/eller återvinnas. Att använda återvunnen plast medför tre gånger lägre klimatpåverkan. I nuläget återanvänds mindre än 10 procent av kartlagda plastflöden som utgår från en fossil råvara.

Plast i Sverige, fakta och praktiska tips (Naturvårdsverket)

De nya kriterierna i korthet

Bygg och anläggning

Plast inom bygg och anläggning utgör 20 procent av plastanvändningen i samhället och plastförpackningar och emballage utgör 50 procent av plastflödet inom byggsektorn. Krav kan ställas på materialåtervinningsbara plaster och på att materialåtervunnen plast ska ingå i förpackningar till produkter och emballage i byggprocessens alla skeden från planering till inredning.

Kriterier för bygg och anläggning

Vård och omsorg

Engångsartiklar ökar inom vården och produkter förpackas ofta i flera lager av förpackningar. Det finns en stor potential i att högkvalitativ plast från vårdens förpackningar kan återvinnas i större omfattning.  Krav på materialåtervinningsbara plastförpackningar är en viktig förutsättning att kunna möta en efterfrågan på återvunnen plastråvara av hög kvalitet. Den återvunna plasten kan användas även inom andra områden och branscher.

Kriterier för vård och omsorg

Livsmedelssektorn

Kriterier har varit efterfrågade från köparsidan under lång tid. En stor potential inom livsmedel är att det pågår många initiativ för att möta ambitioner och mål för en hållbar plastanvändning och cirkulär omställning. Dessa kriterier främjar branschens egna initiativ.  Det finns möjlighet att ställa krav på dryckesförpackningar och tråg av återvunnen PET som är livsmedelssäker.

Kriterier för livsmedelssektorn

Kriterierna kommer att översättas till engelska. 

Upphandling för att främja en cirkulär ekonomi